Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet i Informatikk: informasjonssikkerhet er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng

Studieløp

Eksempel med lang masteroppgave på 60 studiepoeng og 60 studiepoeng emner: 

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Eksempel med kort masteroppgave på 30 studiepoeng og 90 studiepoeng emner: 

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteremne Masteremne
2. semester Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Tabellene ovenfor er eksempler på hvordan et studieløp kan bygges opp. Du kan strukturere studieløpet annerledes om du ønsker det, for eksempel ved å starte på masteroppgaven allerede i første semester. Alle emner skal normalt fullføres og bestås før siste semester.

Emner og masteroppgave

Valg av emner og tema for masteroppgaven gjøres i samarbeid med veilederen din det første semesteret. Dette valget bestemmer også hvilken spesialisering du følger.

Masterprogrammet har fire spesialiseringer: 

  • Kryptografi
  • Sikker systemutvikling
  • Cyber - og nettverkssikkerhet
  • Styring av informasjonssikkerhet

Se anbefalt oppbygging for hver spesialisering.

Masteroppgaven

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid innenfor informasjonssikkerhet som utføres under veiledning. Du kan velge å skrive enten en lang eller en kort masteroppgave. Velger du en lang masteroppgave, fordeles arbeidet over flere semestre.

Innlevering av masteroppgaven skjer på en fast dato i mai i siste semester. Velger du en kort masteroppgave må masteroppgaven skrives i det fjerde semesteret, og emnet for masteroppgaven presenteres på en gitt dato i begynnelsen av semesteret. Fristen for innlevering er 17 uker etter denne datoen. Masteroppgaven skal presenteres offentlig ved semesterslutt. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon med sensorene og veileder om oppgaven. Se mer om gjennomføring av masterstudiet.

Ledige masteroppgaver for informatikk: informasjonssikkerhet.

Veiledning gjennom masterstudiet

Masterprogrammet er et samarbeidsprogram mellom Institutt for informatikk og Institutt for teknologisystemer. Du kan få veiledning ved disse forskningsgruppene:

Progresjonskrav

Normert studietid for gjennomføring av masterprogrammet er to år, eller fire år dersom du søker om deltidsstudier. Bruker du lengre tid enn normert, er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for studierett. Studieretten din kan inndras hvis du ikke registrerer deg første semester i studieprogrammet og du har fravær uten gyldig grunn i mer enn ett semester.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få disse innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for informatikk for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Informatikk: informasjonssikkerhet

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 10. apr. 2019 15:34 - Sist endret 19. aug. 2021 08:58