Slik beholder du studieretten din på Lektorprogrammet

For å få studierett på Lektorprogrammet må du søke om opptak til programmet gjennom Samordna opptak. Når du har takket ja til tilbudet, får du en studierett til dette programmet. Studieretten gir deg rett til å ta emner som inngår i programmet, men du må overholde visse krav for å beholde denne.

Du beholder studieretten inntil:

  • du fullfører studieprogrammet
  • du selv velger å slutte på programmet
  • studieretten blir inndratt

Studieretten kan inndras hvis:

1. du ikke registrerer deg første semester i studieprogrammet

For at du skal beholde studieretten på ditt studieprogram må du det første semesteret i studieprogrammet:

  • betale semesteravgiften
  • registrere deg som student i StudentWeb
  • registrere deg på minst ett emne i studieprogrammet

Fristen er 1. september for høstsemesteret.

Hvis du ikke kan begynne på studiet, kan du søke om utsatt studiestart

 

2. du har fravær i mer enn ett semester uten å få innvilget permisjon

For at du skal unngå å bli registrert med fravær i et semester, må du for dette semesteret:

  • betale semesteravgiften
  • registrere deg som student i StudentWeb
  • registrere deg på minst ett emne i studieprogrammet

Fristen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Du kan ikke ha mer enn ett semester fravær. Du blir ikke registrert med fravær semestre du har fått innvilget permisjon. Du kan ikke ha et fravær det første semesteret i studieprogrammet, se krav i punkt 1 over. 

 

3. du har benyttet maksimalt antall forsøk i et obligatorisk emne eller praksis

Du kan miste studieretten, hvis du har benyttet maksimalt antall forsøk i et obligatorisk emne i studiet uten å ha fått godkjent obligatorisk aktivitet eller bestått eksamen. Du har totalt to forsøk på å bestå praksis. Det vil si at du kan stryke i praksis en gang i gjennom hele studieløpet, uavhengig av emne. 

 

4. du har for lav studieprogresjon

 

Studieprogrammene er lagt opp som fulltidsstudier som tilsvarer 60 studiepoeng per år. Vi anbefaler deg å fullføre på normert tid slik det er skissert i det anbefalte studieløpet på programsiden.

For å beholde studieretten må du ha avlagt et visst antall studiepoeng etter hvert studieår. Studiepoengene må kunne inngå i graden din for at de skal telle i studieprogresjonen.

Du kan studere mindre enn fulltid uten at dette får konsekvenser for studieretten din, men du må ha avlagt minst:

  • 30 studiepoeng etter ett år
  • 60 studiepoeng etter to år
  • 90 studiepoeng etter tre år
  • 120 studiepoeng etter fire år
  • 150 studiepoeng etter fem år
  • 180 studiepoeng etter seks år

Det er kun emner du har avlagt etter at du fikk opptak til studieprogrammet som regnes med i progresjonen. Emnene må inngå i graden din for å gjelde på progresjonen. Utdanning du har tatt før du fikk opptak teller ikke med, selv om disse inngår i studieprogrammet.

Studiepoeng fra andre læresteder enn UiO teller ikke med i progresjonen. Hvis du skal studere på et annet lærested, må du derfor søke om permisjon. Unntak: Utveksling via UiO-avtale.

Det er ikke krav til progresjon i semesteret/semestre du er registrert i permisjon.

Planlegging av studieløp

På Lektorprogrammets 'Oppbygging og gjennomføring' finner du det anbefalte studieløpet.

Når du følger det anbefalte studieløpet skal ikke obligatoriske emners forelesninger og eksamensdato kollidere.

Hvis du ikke følger det anbefalte studieløpet, kan vi ikke garantere kollisjonsfrie løp. I tillegg må du være oppmerksom på at noen emner tilbys kun høst/vår og at emner kan ha forkunnskapskrav. Du kan få veiledning av Lektorprogrammets studieadministrasjon til planlegging av studiene dine.

Hvis du blir forsinket i studiene og bruker lenger tid enn normert kan studieprogrammet endres. I så fall vil endringene bli varslet i god tid.

Hvordan inndras studieretten?

  • Studieretter inndras i hovedsak to ganger i året, innen midten av oktober/mars.
  • Hvis studieretten blir inndratt får du brev til digital postkasse eller adressen du har registrert i Studentweb. Du får ikke brev hvis studieretten inndras fordi du ikke har registrert deg første semester i studieprogrammet.
  • Hvis studieretten inndras får ikke dette konsekvenser for emnene du er registrert på i semesteret studieretten blir inndratt. Emner på realfag er unntatt fra denne regelen, og eksamens- og undervisningsmelding vil bli trukket når du får trukket studieretten.
  • Du kan klage på vedtaket.
  • Hvis studieretten er inndratt, kan du søke om opptak på studieprogrammet på nytt på ordinær måte. Begrensningen i antallet eksamensforsøk gjelder også ved nytt opptak til det samme eller et annet studieprogram hvor emnet inngår.

     

Publisert 26. mars 2019 09:10 - Sist endret 10. mai 2022 12:04