Praksis i Lektorprogrammet

I løpet av studiet skal du ha praksis i 100 dager fordelt på fire av fem studieår og du får praksiserfaring fra ungdomsskolen og i videregående skole. Alle praksisperioder i Lektorprogrammet er integrert i emner.

Lektorprogrammets praksisperioder

PROF1015 - 3. semester

Praksis i PROF1015 består av et mikroundervisningskurs som holdes på campus, 11 dager gruppepraksis på en ungdomsskole eller videregående skole, og 3 digitale praksisdager (DigDager).

PROF3025 - 6. semester

Praksis i PROF3025 består av et fagdidaktisk mikroundervisningskurs som holdes på campus, 4 temadager og 4 uker sammenhengende praksis i uke 10-13 (14 - avhengig av påske) på en ungdomsskole eller videregående skole. 

PROF4045 - 7. semester

I PROF4045 starter semesteret i uke 33 og 34 med fem oppstartsdager på praksisskolen - oppstarspraksis. Fra uke 37-45 er det 8 uker sammenhengende praksis, med unntak av uke 40. Da er det høstferie i skolen og undervisning på campus.

Ulike praksisemner - 9. semester

I masterspesialiseringen i 9. semester, ligger det en praksiskomponent på 15 dager. Hvordan denne praksisen gjennomføres avhenger av hvilken masterspesialisering man velger. Se mer informasjon om praksis på oppbygningssidene til den aktuelle masterspesialiseringen. 

Praksissted

  • Kan jeg velge skole?
  • Tas det hensyn til bosted?

Praksis gjennomføres på samarbeidende skoler i Oslo og Akershus. Praksisutplasseringen gjøres på bakgrunn av skolenes veiledningskapasitet og studentenes fagkombinasjon. Bosted/reisevei tas hensyn til så langt det lar seg gjøre, fortrinnsvis for å unngå at noen får urimelig lang reisevei. Fag og veiledningskapasitet må nødvendigvis være overordnet geografiske hensyn. Du må være forberedt på ca. 1 times reise (opptil 1,5 time) hver vei i praksisperiodene. Reiseutgifter i forbindelse med praksis må påregnes og refunderes ikke. Det kan søkes om å gjennomføre praksis i PROF3025 eller i PROF4045 på en skole der du har et ansettelsesforhold. Merk at om du gjennomfører praksis ved en skole der du har et ansettelsesforhold i PROF3025, må du gjennomføre praksis ved en annen skole i PROF4045.

Krav til tilstedeværelse

Tilstedeværelse i praksis er obligatorisk. Alt fravær fra praksis skal være dokumentert. Ved sykdom o.l. må studenten gi beskjed til skolens koordinator og veileder(e) umiddelbart. Dersom det totale antall fraværsdager i praksisperioden overstiger grensen blir ikke praksisperioden godkjent. Informasjon om antall totale fraværsdager får du i respektive praksisguider/ retningslinjer. Hvis studenten overskrider fraværsgrensen må studenten selv ta kontakt med skolen for å ta igjen det nødvendige antall praksisdager, dersom dette er mulig for skolen.

Det er forventet at du har fulle arbeidsdager eller -uker på skolen, men med noe mer ulik arbeidsmengde fra dag til dag kan forekomme. 8-10 timer tilstedeværelse i undervisning i uken er normalen. Tilstedeværelse i undervisning innebærer observasjon av veileder, observasjon av medstudenter og egen undervisning. I tillegg kommer veiledning, planlegging av undervisning med medstudenter og møter med skolens personale.

Vurdering av praksis

Praksis er obligatorisk og det er lagt opp en tydelig progresjon slik at du stadig vil få nye utfordringer og bli bedre rustet til læreryrket. Praksis skal være veiledet, vurdert og variert og studenten må bestå hver praksisperiode før neste praksisperiode kan påbegynnes.

Alle veiledere skriver rapport på hver enkelt student. Disse rapportene blir levert i løpet av den første uka etter praksisperioden.

Praksis i PROF4045 utgjør grunnlaget for sluttvurdering av studentenes egnethet i praksis. Man skal ha ett påhør av en i praksisskolens ledelse. I tillegg vil ILS gjennomføre et påhør. Det kan settes opp ekstra påhør fra ILS der det er tvil om en students egnethet. Studenter får et formelt varsel dersom det foreligger tvil om egnethet i praksis. 

Skikkethetsvurdering

I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, etter lov om universiteter og høyskoler §4-10, omfattes praktisk-pedagogisk utdanning og lærerutdanninger ved Universitetet i Oslo av krav til skikkethetsvurdering av alle studenter.