Hva lærer du?

Studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning gir en bred akademisk kompetanse innenfor det pedagogiske fag- og forskningsfeltet på høyt nivå, samt en profesjonsorientert kompetanse rettet mot pedagogisk-psykologisk rådgivning og administrasjon/utredning innen dette feltet. Studiet kombinerer praksis med teoretiske studier og gir dermed en pedagogisk utdanning som både er arbeidslivsrettet og forskningsbasert

Kunnskap

Etter fullført studie skal du

 • ha innsikt i relevant forskningsbasert kunnskap og teori innfor feltets tre hovedområder: 1. Sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser 2. Språk, kommunikasjon og læring 3. Rådgivning og veiledning.
 • kunne analysere og forstå pedagogisk-psykologiske problemstillinger og situasjoner med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap.
 • kunne anvende denne kunnskapen i arbeid med å definere, avgrense og løse pedagogisk-psykologiske problemstillinger.
 • ha inngående kunnskaper om forskningsmetode og vitenskapsteoretiske problemstillinger som er relevant for forsknings-, utviklings- og utredningsarbeid innen det pedagogisk-psykologiske fagområdet.
 • kjenner til lover og bestemmelser på området.

Ferdigheter 

Etter fullført studie skal du

 • kunne utvikle opplæringstiltak og kritisk vurdere ulike tiltak rettet mot både forebygging og spesialundervisning.
 • kunne innhente, sammenfatte og vurdere forskning innen det pedagogisk-psykologiske området.
 • kunne bruke anerkjente tester og andre faglige hjelpemidler i arbeid med diagnose og behandling av problemer hos enkeltpersoner eller grupper.
 • kunne gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsarbeid i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer.

Generell kompetanse 

Etter fullført studie skal du

 • kunne beherske og tilpasse faglige uttrykksformer i kommunikasjon med andre fagfolk, foreldre, brukere og allmennheten.
 • kunne vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis på yrkesfeltet inkludert egne faglige holdninger og yrkespraksis.
 • kunne vise etisk bevissthet og handling i praktiske yrkessituasjoner med referanse til profesjonelle etiske normer.
 • kunne medvirke konstruktivt og kritisk i faglig endrings- og utviklingsarbeid.

Kompetansen studiet gir, er relevant for arbeid innen bl.a.:

 • Pedagogisk-psykologisk rådgivningsarbeid
 • Veiledning
 • Opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling i offentlige og private virksomheter
 • Offentlig og privat administrasjon, organisasjon og ledelse
 • Forsknings-, utdannings- og utredningsarbeid

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. okt. 2020 13:12