Undervisning og eksamen

Om undervisning våren 2022

Undervisning og eksamen våren 2022 vil være preget av tiltak som skyldes korona-situasjonen. Vi gjør vårt beste for at du skal få et godt utbytte av studiene dine

Undervisning og eksamen er planlagt ut fra det vi vet i dag. Vi tar derfor forbehold om at det kan komme endringer. Hvis det blir endringer i undervisning og eksamen på emner du er oppmeldt til våren 2022, vil du bli varslet om dette i timeplaner, på semestersidene eller på din student e-post. Læringsplattformen Canvas er viktig for kommunikasjon mellom undervisere og studenter. Derfor er det spesielt viktig at du følger med på "Mine studier"UiO e-post og i Canvas

UiO bruker Zoom til digitale undervisning, og har gode veiledninger for å bruke verktøyet på en trygg måte. Endringer i undervisningen og digitale løsninger kan variere mellom emner og innenfor emnene.

Undervisningen er rettet mot feltets tre hovedområder

  • språk, kommunikasjon og læring

  • sosioemosjonelle vansker og utviklingsforstyrrelser

  • rådgivning og veiledning

All undervisning foregår i mindre grupper og veksler mellom forelesninger og øvelse i ulike former for undervisnings, utrednings- og kommunikasjonsferdigheter. Praksis inngår som en del av studiet. Studiet legger både vekt på selvstendig arbeid og samarbeid. Faglig veiledning gis både individuelt og i gruppe som en del av undervisningen.

Praksis

Du har praksis i 1. og 3. semester, og praksis er knyttet til emnene PED4101  og PED4104.   

I tillegg til praksis (som er obligatorisk) vil det være noen obligatoriske ekskursjoner. 

Første praksisperiode er en observasjonspraksis som foregår tre dager i uken, i tre uker. Andre praksisperiode er i PP-tjenesten og gjennomføres i 8 uker, 4 dager i uken. 

På grunn av praksisinnholdet må du levere politiattest når du begynner på studiet.

 

Praksis for deg som startet studiet før 2019:  

Startet du studiet før 2019 så les om praksis under "Oppbygning og gjennomføring" i studieløp 2011-2018. 

Obligatorisk undervisning

Det er obligatoriske komponenter i alle emner, se de ulike emnebeskrivelsene.  

Undervisningsspråk

Hovedspråket på studiet er norsk, men deler av undervisningen kan også være på engelsk. Dette varierer fra emne til emne og fra semester til semester. En betydelig del av studielitteraturen kan også være på engelsk. 

Lærings- og undervisningsformer 

Studieprogrammets varierte lærings- og undervisningsformer er ment å sikre et felles faglig engasjement mellom de vitenskapelige ansatte og deg som student. Det forutsettes derfor en høy grad av studentaktivitet. Akademisk skriving inngår som en sentral læringsaktivitet.

Instituttet skal, i nært samarbeid med studentene, sikre formelle og uformelle kontaktflater mellom studie- og forskeraktiviteten ved å:

  • initiere faglige og sosiale aktiviteter i tilknytning til programmet.
  • legge til rette for ulike former for formelle og uformelle faglige samarbeid mellom ulike grupper av studenter og ansatte.
  • invitere til aktiv deltagelse i ulike faglige fora og forskningsseminar.

Eksamens- og vurderingsformer

Eksamensformene på studiet er varierte og omfatter skriftlige hjemmeoppgaver, samt muntlig og skriftlig eksamen. Vurderingsformene bidrar til at du får erfaring med ulike arbeidsformer og til at du får mulighet til å vise din kompetanse på flere måter.

 

Publisert 13. sep. 2016 11:57 - Sist endret 4. jan. 2022 10:35