PPU3220 – PPU del 2 av 2: Vurdering og tilpasset opplæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studieløpet forener pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i et integrert temabasert og profesjonsrettet læringsløp.

Emnet er strukturert i to temaområder:

 1. Vurdering
 2. Tilpasset opplæring

Emnet bidrar til utviklingen av din teoretiske og praktiske forståelse av tilpasset opplæring og vurdering, i form av differensiert undervisning og vurdering for og av læring. Dette inkluderer innsikt i ulike vurderings- og differensieringsformer i de enkelte fag. Du får kunnskap om hvordan du kan identifisere og iverksette tiltak for å møte elevers særskilte behov og utfordringer knyttet til læring, mangfold, atferd og helse. Gjennom opplæring i forskningsmetode for lærerstudenter får du verktøy du kan bruke til å studere, analysere og videreutvikle egen profesjonsutøvelse i forbindelse med praksis.

Praksis er progresjonsbasert, veiledet og vurdert, og skal gjøre det mulig for deg å forstå, reflektere over og handle i tråd med krav til den profesjonelle lærer. Praksis inngår som en integrert komponent i emnet og legger grunnlag for ditt arbeid med oppgaver underveis i studiet. Praksis foregår i tett samarbeid med våre praksisskoler.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha tilegnet deg:

 • kunnskaper om vurderingsteori, ulike vurderingspraksiser og utfordringer knyttet til vurdering for læring i fag
 • inkludering, tilpasset opplæring og differensiert undervisning i fag for å kunne ivareta alle elever
 • lærerens profesjonelle yrkesutøvelse og yrkesetikk
 • flerfaglig samarbeid og hvordan undervisning i fag kan tilrettelegges for elever på ulike studieprogram
 • metoder for å utforske og utvikle egen profesjonelle yrkesutøvelse

Ferdigheter til å

 • beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • anvende IKT for å fremme god læring og vurderingspraksis i fag
 • bruke relevante metoder for å differensiere og tilpasse opplæringen
 • identifisere og iverksette tiltak i samarbeid med aktuelle instanser for å møte elevers særskilte behov, herunder å kunne identifisere tegn på vold og seksuelle overgrep
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning, samt begrunne handlingsvalg i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant FoU-prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse til å

 • inneha en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • samarbeide med aktører som er relevante for profesjonsutøvelsen

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Det er ikke mulig å gjennomføre emnet med redusert studieprogresjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Godkjent praksis i PPU3210 – PPU del 1 av 2: Undervisning og læringsforløp.

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Relevant for engelskdidaktikk: Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk
 • Relevant for fremmedspråkdidaktikk: Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i det gjeldende fremmedspråk

Undervisning

Undervisningen gis hovedsakelig i form av forelesninger og seminargrupper. Undervisningen i seminarene vektlegger studentaktive læringsformer som veksler mellom studentinnslag, diskusjoner, case-arbeid, oppgaver og øvelser.

Praksis omfatter 40 arbeidsdager. Praksisplass blir tildelt og gjennomføres på en av ILS’ samarbeidsskoler.

For mer informasjon se retningslinjer for praksis.

Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltakelse i undervisning
 • Innlevering av arbeidskrav til eksamen del 2: FoU-oppgave

Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav til godkjenning.

Gjennomførte og godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige innenfor den samme studieordningen og i maksimalt fem år.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo og praksisskoler.

Eksamen

Eksamen

Eksamen består av tre deler:

 1. Praksis
 2. FoU-oppgave i pedagogikk og fagdidaktikk B
 3. 48-timers hjemmeeksamen i pedagogikk og fagdidaktikk A

Studenter som har opptak til kun ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), avlegger både eksamen del 2 og del 3 i sitt fagdidaktiske fag.

Se semestersiden for nærmere beskrivelse av eksamensdelene.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

De obligatoriske komponentene må være gjennomført og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav for godkjenning. Ved for mye fravær må studiet avbrytes og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av krav for deltakelse i undervisningen.

Sensurering

Alle eksamensdelene må bestås for å bestå emnet. Det gis en samlet karakter for emnet. Eksamensdel 2 vektes med 60 prosent, og eksamensdel 3 vektes med 40 prosent.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Eksamensdel 2 kan besvares på engelsk av studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk B. Eksamensdel 3 kan besvares på engelsk av studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk A.

Karakterskala

Det benyttes karaktersystemet Bestått/Ikke-bestått for eksamensdel 1, og karaktersystemet A-F for eksamensdel 2 og 3.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk. Dersom man kun avlegger deler av eksamen i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

Dersom studenten ikke består praksis, kan praksisperioden bare gjennomføres én gang til.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres jevnlig etter UiOs kvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk, men noen forelesninger kan være på engelsk.