Hvorfor velge dette programmet?

Dette masterprogrammet er erstattet av Human Geography. Samfunnsgeografi studerer forskjeller mellom steder i verden. Faget gir forståelse av steders egenart og hvordan lokale og globale prosesser virker sammen og skaper endringer i samfunnet.

Masterstudiet i samfunnsgeografi gir deg omfattende innsikt i metodiske tilnærminger og teoretiske diskusjoner. Du kan velge om du vil skrive en masteroppgave på 60 studiepoeng, SGO4090 - Masteroppgave eller en på 30 studiepoeng, SGO4080 - Semesteroppgave. Hvis du velger en oppgave på 30 studiepoeng må du fylle på med 30 studiepoeng med teori- eller metodeemner for å oppfylle kravet til en mastergrad på 120 studiepoeng totalt. Masterstudiet legger opp til fordypning i ett av de følgende temaområdene: bygeografi, økonomisk geografi, politisk geografi, utviklingsgeografi eller miljø. Masterprogrammet gir deg utrednings- og forskningskompetanse. Gjennom selvvalgte emner blir du kjent med den pågående forskningen på ulike områder. Det er vanlig å foreta feltarbeid i forbindelse med innsamling av datamaterialet til oppgaven, alternativt kan statistisk materiale anvendes. Arbeidet med masteroppgaven gjør deg i stand til å jobbe selvstendig med et forskningsprosjekt.

Emnetilbudet er bredt og omfatter blant annet:

  • Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi. Kurset gir en kort innføring i faghistorie, men legger hovedvekten på metodolgiske valg, strategier for konstruksjon av teori og casestudier.
  • Kvalitativ metode. Hovedtemaene er kvalitativ metode sett i forhold til kvantitativ metode, datainnsamling og intervjuing, kvalitative data og tolkning, casestudier og analytisk generalisering og makt og etikk.
  • Urbanisme. Emnene gir en fordypning i nyere teorier om byers økonomiske, teknologiske, kulturelle og sosiale utvikling, bypolitikk og byplanlegging.
  • Global Environmental Change. This course will focus on global environmental change from a social science perspective.
  • Politisk geografi. Emnene gir en innføring i sentrale perspektiver og debatter i politisk geografi og to utvalgte forskningstemaer innenfor politisk geografi ved Universitetet i Oslo.
  • Development Theory Course. The course Development Theory analyses economic, social and political aspects of development processes in the South. Contemporary issues are treated, ranging from the effects at national level in the South of globalisation processes, to ways to further development in local communities.
  • Økonomisk geografi. Gir en innføring i sentrale teorier omkring innovasjon i en geografisk kontekst med vekt på bla. regionale innovasjonssystemer, næringsklynger, nærings- og regionalpolitikk og periferier i Norden.

Målgruppe for programmet

Dette programmet retter seg mot deg som har interesse for å se sammenhengen mellom menneskers handlinger og levekår både på lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt nivå. Masterstudiet gir solid akademisk kunnskap som er anvendbar i en rekke forskjellige kunnskapsintensive jobber og til lederstillinger. Du finner samfunnsgeografer i offentlig forvaltning, kommunal planlegging, frivillige organisasjoner, privat næringsliv, internasjonale institusjoner og innenfor undervisning og forskning. Studiet kvalifiserer også til deltakelse i forskningsprosjekter og til doktorgradsstudier.

Et masterprogram i samfunnsgeografi er en solid kunnskapsplattform for den som er interessert i samfunnsdebatten.

Organisering av programmet

Programmet er et ordinært fulltidsstudium. Undervisningsspråket i programmet er norsk og engelsk.

Masterprogrammet i samfunnsgeografi fører fram til en Master i samfunnsgeografi.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. jan. 2021 11:13