English version of this page

Studierett til et studieprogram

Når du har fått opptak til et studieprogram, får du studierett til programmet. Studieretten gir deg rett til å ta emner som inngår i programmet, men du må overholde visse krav for å beholde den.

Du beholder studieretten inntil:

 1. du selv velger å slutte på studieprogrammet.
 2. du fullfører studieprogrammet.
 3. studieretten din blir inndratt.

Studieretten kan bli inndratt hvis:

1. du ikke møter til første semester

For å beholde studieretten, må du det første semesteret i studieprogrammet:

 • betale semesteravgiften
 • registrere deg som student i Studentweb
 • registrere deg på minst ett emne i studieprogrammet

Fristen er 1. september om du begynner i høstsemesteret og 1. februar om du begynner i vårsemesteret.

Dersom studieprogrammet har krav om obligatorisk frammøte ved studiestart, må du møte til disse aktivitetene for å beholde studieretten, eventuelt få godkjent fravær. Jf. også nedenfor om obligatoriske elementer i studieprogrammet. 

Hvis du ikke kan begynne på studieprogrammet, kan du søke om utsatt studiestart.

2. du har fravær i et semester

For at du skal unngå å bli registrert med fravær i et semester, må du:

 • betale semesteravgiften
 • registrere deg som student i Studentweb
 • registrere deg på minst ett emne i studieprogrammet

Les mer om registrering og frister.

Hvis du ikke har tenkt å studere et semester, må du søke om permisjon. Du blir ikke registrert med fravær hvis du har fått innvilget permisjon.

3. du har brukt maksimalt antall forsøk i et obligatorisk emne

Du kan miste studieretten hvis du har brukt maksimalt antall forsøk i et obligatorisk emne i studieprogrammet uten å ha bestått eksamen.

4. du har for lav progresjon

De fleste studieprogrammene ved UiO er fulltidsstudier med 60 studiepoeng per år. Du kan studere mindre enn fulltid uten å miste studieretten, men du må ha avlagt minst:

 • 30 studiepoeng etter ett år
 • 60 studiepoeng etter to år
 • 90 studiepoeng etter tre år
 • 120 studiepoeng etter fire år
 • 150 studiepoeng etter fem år
 • 180 studiepoeng etter seks år

For fem- og seksårige studieprogram og for studieprogram som inneholder emner større enn 30 studiepoeng gjelder bestemmelsen tilsvarende. For eksempel kan kravet til studiepoeng etter tre år falle bort på masterprogram der masteroppgaven utgjør mer enn 30 studiepoeng.

Medisinstudiet har egne progresjonsregler. En programstudent som blir mer enn fire semester forsinket totalt i medisinstudiet, mister ordinært studieretten.

Innvilgede permisjoner og andre godkjente forlengelser av studietiden tas hensyn til ved beregning av progresjon.

Hvis du ikke klarer å oppfylle kravene til progresjon, kan du søke om redusert progresjon.

Hvilke emner teller med i progresjonen?

Det er kun emner du har avlagt etter at du fikk opptak til studieprogrammet som teller med i progresjonen, og emnene må inngå i studieprogrammet. Utdanning du tok før du fikk opptak til programmet teller ikke med, selv om den inngår i studieprogrammet.

Utdanning fra andre læresteder enn UiO teller ikke med i progresjonen. Hvis du skal studere på et annet lærested, må du søke om permisjon. Unntak: utveksling via en UiO-avtale.

Går du på Honours-programmet?

For å beholde studieplassen din må du følge den ordinære studieplanen og ta 70 studiepoeng per studieår. Se informasjon på programsiden for Honours-programmet.

Obligatoriske elementer i studieprogrammet

Obligatorisk frammøte ved studiestart

En del studieprogram har krav om obligatorisk frammøte til informasjonsmøter, undervisning eller andre aktiviteter ved studiestart. Se programsidens 'Oppbygging og gjennomføring' for mer informasjon.

Obligatoriske emner 

En del studieprogram har obligatoriske emner som må bestås i en viss rekkefølge og på visse tidspunkt i studieløpet. Se programsidens 'Oppbygging og gjennomføring' for mer informasjon.

Krav til forkunnskaper

Emner i et studieprogram kan ha krav om forkunnskaper. Dette betyr at du må bestå ett eller flere emner før du kan fortsette på et annet emne, eller du må bestå bestemte emner før du kan fortsette i studieløpet. Se programsidens 'Oppbygging og gjennomføring' og emnesidene for mer informasjon.

Planlegging av studieløpet

På programsidens 'Oppbygging og gjennomføring' finner du vanligvis et anbefalt studieløp. Når du følger det anbefalte studieløpet, skal det ikke være kollisjoner mellom forelesninger og eksamensdatoer i obligatoriske emner.

Hvis du ikke følger det anbefalte studieløpet, må du selv passe på at tid for undervisning og eksamen ikke kolliderer. I tillegg må du være oppmerksom på at noen emner bare tilbys i høst- eller vårsemesteret. Du kan få veiledning av studiekonsulent eller infosenter til planlegging av studiene dine.

Hvordan inndras studieretten?

 • Studieretter inndras i hovedsak to ganger i året, innen midten av oktober i høstsemesteret og innen midten av mars i vårsemesteret.
 • Du vil motta et forhåndsvarsel hvis du ligger an til å få inndratt studieretten. Du får anledning til å uttale deg innen en oppgitt frist.
 • Hvis studieretten blir inndratt, får du brev til digital postkasse eller til adressen du har registrert i Studentweb.
 • Du får normalt ikke forhåndsvarsel og brev hvis studieretten inndras fordi du ikke har registrert deg i første semester.
 • Hvis studieretten inndras, får det ikke konsekvenser for emnene du er registrert på i det semesteret studieretten blir inndratt.
 • Du kan klage på vedtaket om inndragning av studierett. UiOs klagenemnd er klageinstans i denne sakstypen.

Nytt opptak

Hvis studieretten din har blitt inndratt, kan du søke nytt opptak på studieprogrammet på vanlig måte. Begrensningen i antallet eksamensforsøk gjelder også ved nytt opptak til det samme eller et annet studieprogram hvor emnet inngår.

Dersom du har oppnådd graden master eller tilsvarende høyere grad ved UiO, kan du ordinært ikke få opptak til et masterprogram eller en masterstudieretning innenfor det samme fagområdet (disiplinen) på nytt.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 13. juni 2022 11:38 - Sist endret 14. sep. 2022 14:37