Driftsmeldinger fra Eiendomsavdelingen

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                  Oppstart   Ferdig   Kontaktperson

Domus Medica

Bygging og tilpassing av lokaler for to nye SFF-er 09.07.18 01.11.18 John Helge Stensrud

Eiendomsavdelingen skal bygge om og tilpasse lokaler i forbindelse med to nye sentre for fremragende forskning: SFF Cancer Cell Reprogramming og SFF Chip platform for drug discovery.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy.
 • Det vil bli noe støv, men det gjøres tiltak for å begrense dette.
 • Intern flytting er avklart med instituttet.
 • Noen områder vil være avstengt i deler av byggeperioden.

Eilert Sundts hus, blokk B

Arbeid med lift 09.10.18 09.10.18 Eivind Nygård

Eiendomsavdelingen skal vedlikeholde fasaden. Arbeidene krever bruk av lift.

Konsekvenser:

 • Området rundt liften vil bli avsperret.
 • Det vil bli noe støy fra liften.
 • Det blir 1-2 oppstillinger, med en varighet på opptil tre timer per oppstilling.

Fysikkbygningen

Ombygging av etasjer Uke 14, 2018 Uke 5, 2019 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal i gang med å bygge om deler av Fysikkbygningen for å tilrettelegge lokaler for det nyetablerte Senter for fremragende utdanning (SFU) Centre for Computing in Science Education (CCSE).

Følgende lokaler skal bygges om:

 • 3. og 4. etasje og K1 kjeller i østfløy
 • 2. etasje i midtfløy

Arbeidet i østfløyens fjerde etasje og  K1 kjeller begynner i uke 14.
Arbeidet i 3. etasje østfløy og 2. etasje midtfløy starter i slutten av juni.

Konsekvenser:

 • Arealene som skal rehabiliteres vil være byggeplass og skal være utflyttet innen 23. mars 2018.
 • Av hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for brukere i andre deler av bygningen og omkringliggende bygninger forsøker vi å begrense støyende arbeid i kjernetiden.
 • Meget støyende arbeider skal utføres før 09.00 og etter 15.00.
 • Det vil forekomme støv.
 • Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.

Georg Sverdrups hus, Georg Morgenstiernes hus og Niels Henrik Abels hus

Ny overgang i Moltke Moes vei 08.10.18 30.11.18 Martin Wynn

Eiendomsavdelingen skal etablere en opphøyd overgang i Moltke Moes vei for å bedre sikkerheten og lage en tydeligere forbindelse for fotgjengere som går mellom Georg Sverdrups hus og Georg Morgenstiernes hus. Det vil også lages et oppmerksomhetsfelt med gatestein. Etter ferdigstilling vil veistrekningen skiltes som gatetun.

Konsekvenser:

 • Det vil i perioder bli noe støy fra gravemaskiner.
 • Moltke Moes vei sperres for gjennomkjøring mellom Blindernveien og Hasselhaugveien.
 • Vareleveringer vil bli ivaretatt.
 • Omkjøring blir skiltet.

Harald Schjelderups hus

Utbedring av teknisk anlegg Uke 15, 2018 Uke 52, 2018

Pål Fredrik Bugge

Åke Appelqvist

Eiendomsavdelingen skal i gang med utbedring av det tekniske anlegget for å forbedre inneklimaet i bygningen.

Konsekvenser

 • Det kan bli støy i korte perioder.
 • Det kan forekomme støv.

Helga Engs hus, utendørs

Reparasjon av fontene Uke 44-45, 2018 Uke 50, 2018 Ulla Uberg

Eiendomsavdelingen skal tette dekket rundt skulpturfontenen «Velle», som i dag lekker vann til grunnen rundt. Fontenen står på plassen foran Helga Engs hus.

Konsekvenser:
Kantstein rundt hele fontenen skal fjernes for å få utført arbeidet. Steinene settes tilbake når alt er tettet. Området blir sikret.

Historisk museum

Fasaderehabilitering 01.06.18 01.09.19 Anders Gulsrud

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Historisk museum. Prosjektet har som mål å reetablere klimaskall og holde vann ute av bygningens fasade. Dette innebærer blant annet omlegging/reparasjon av tak, rehabilitering/vedlikehold av vinduer og fuger samt reparasjon av sandsten og teglsten.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy i forbindelse med rehabilitering av vinduer og fuger og generell drift av byggeplass.
 • Det vil bli støvdannelse på utsiden av bygningens fasade. Innvendig forsøkes det minimalt med inngrep, men dersom det blir støv inne vil det bli godt håndtert.
 • Museet vil være åpent som normalt. Flytting av utstillinger og kontorer i bygningen håndteres løpende, ved evt. behov, i samarbeid med brukerne i bygget. Forsøkt minimert til et minimum.
 • Da hele bygningen blir kledd med stillas, og gjerde på utsiden av dette, vil det etableres tunneler for inn/utgang. Parkeringsplassen bak museet, mot Tullinløkka, vil være forbeholdt utførende entreprenør.

Kristian Ottosens hus

Ombygging av 2. etasje, deler av 1. etasje og skifting av fasade Uke 9, 2018 Uke 52, 2018 Leif Jarle Haugen

SiO Helses lokaler i  2. etasje er i dårlig stand og midlertidig fraflyttet. For å oppgradere bygget til dagens standard, er det nødvendig å skifte fasader, endre planløsning, etablere ny heis og skifte alle tekniske anlegg.

I 1. etasje skal det gjennomføres ombygging i USITs lokaler og tidligere teknisk rom for minibank.

Konsekvenser:

 • Gangbrua nærmest Georg Sverdrups hus (UB) bil være stengt.
 • Det vil være stillaser rundt hele bygningen.
 • Deler av parkeringen syd for Lucy Smiths hus må brukes som riggområde.
 • I perioder må området for varemottak benyttes av entreprenør.
 • Avsperret område kan utvides ved behov – uten forvarsel.
 • Første etasje vil være åpen.
 • Rømningsveier opprettholdes.
 • Vitusapotek og Akademika vil holde åpent som normalt.
 • Det vil bli støy, men de mest støyende arbeidene planlegges utført tidlig eller sent på dagen.
 • Det vil bli støv på byggeplassen, men byggeplassen er avstengt fra øvrige arealer. 

Kristine Bonnevies hus

Arbeid med lift 10.10.18 10.10.18 Eivind Nygård

Eiendomsavdelingen skal vedlikeholde fasaden. Arbeidene krever bruk av lift.

Konsekvenser:

 • Området rundt liften vil bli avsperret.
 • 3-4 parkeringsplasser utenfor Kristine Bonnevies hus vil bli utilgjengelige.
 • Det vil bli noe støy fra liften.

Lids hus

Ombygging av kjeller Uke 6, 2018 Uke 45, 2018 Thor Thomassen

Eiendomsavdelingen skal:

 • Bygge nytt mottaksrom for herbariet.
 • Oppgradere søndre del av kjelleren med kontorer for NHM, nytt lunsjrom, nye toaletter,  moppevask og lager for renholdsseksjonen.
 • Flytte bygningsdrifts garderobe og lager ut av bygningen.
 • Fjerne asbest og oppgradere overflatene.
 • Etablere eget ventilasjonsanlegg for de ombygde kjellerarealene, men dette avhenger av godkjenning fra myndighetene.
 • Sette inn ny belysning.
 • Bygge om lunsjrommet i 2. etasje etter at arbeidene i kjelleren er sluttført.

Konsekvenser:

 • Det må påregnes noe støy i byggeperioden. Entreprenøren vil forsøke å minimalisere støyen og legge støyende arbeider til tider som er til minst mulig sjenanse. Brukerne blir varslet ved særskilt støyende arbeider.
 • Det vil bli noe støv i områdene det arbeides i. Det blir satt inn midlertidig tettinger mot øvrig virksomhet i bygningen.
 • Ombyggingssonene er stengt i byggeperioden.
 • Noen ytterdører i kjelleren vil være stengt. Brukerne av bygningen informeres.
 • Flytting av mottaksrom for herbariet skjer i samarbeid med NHM.
 • Utvendig rigg. Dette settes opp i samråd med NHM.

  Lucy Smiths hus

  Arbeid med lift 10.10.18 10.10.18 Eivind Nygård

  Eiendomsavdelingen skal vedlikeholde fasaden. Arbeidene krever bruk av lift.

  Konsekvenser:

  • Området rundt liften vil bli avsperret.
  • Det vil bli noe støy fra liften.
  • Det blir 1-2 oppstillinger, med en varighet på opptil tre timer per oppstilling.

  Medianfiguren 

  Rehabilitering og konservering 22.03.18 31.10.18 Ulla Uberg

  Eiendomsavdelingen skal ta ned skulpuren Medianfiguren for rehabilitering og konservering. Arbeidet skal utføres på Nationalmuseet i København. Medianfiguren står ved betongveggen mot Pytagoras’ hage, ved Niels Henrik Abels hus.

  Det kan bli litt støy i forbindelse med demontering og remontering av skulpturen.

  Niels Treschows hus

  Arbeider med lift 09.10.18 09.10.18 Eivind Nygård

  Eiendomsavdelingen skal vedlikeholde fasaden. Arbeidene krever bruk av lift.

  Konsekvenser:

  • Området rundt liften vil bli avsperret.
  • Det vil bli noe støy fra liften.
  • Det blir 1-2 oppstillinger, med en varighet på opptil tre timer per oppstilling.

  Palmehuset og Victoriahuset

  Nytt klimastyringssystem 21.08.18 Uke 42, 2018 Frode Meek

  Eiendomsavdelingen skal etablere nytt klimastyringssystem i veksthusene. Nye skap for strøm og automatikk installeres, og små informasjonspaneler monteres i hver sone. Det vil også bli lagt opp nye ledninger/kabler.

  Konsekvenser:

  • Arbeidene vil i noe/liten grad medføre støy.
  • Arbeidene vil i svært liten grad være sjenerende for besøkende i veksthusene og arealer/soner vil ikke på noe tidspunkt bli avsperret. Det vil heller ikke være behov for å stenge veksthusene.

  Robert Colletts hus

  Etablering av verksted og nye personalgarderober Uke 18, 2018 Uke 44, 2018 Thor Thomassen

  Eiendomsavdelingen skal etablere nytt verksted og nye personalgarderober for Drifts- og vedlikeholdsavdelingen i rom 0006 (K2) i Robert Colletts hus

  Konsekvenser:

  • Det vil bli noe støy.
  • Det vil forekomme støv inne i byggesonen. Omkringliggende arealer skal sikres mot støv.
  • Det opprettes et lite riggområde utenfor Colletts hus.
  • Det vil bli noe varetransport i heis.

  Robert Colletts hus: utskifting av dører

  Utskifting av dører Uke 41, 2018 Uke 42, 2018 Thor Thomassen

  Eiendomsavdelingen skal skifte ut to ståldører til lokalene til Renhold i plan K1 i Robert Colletts hus.

  Konsekvenser:

  • Det kan bli noe støy.
  • Det kan bli noe støv.

  Waldemar C. Brøggers hus, utendørs

  Boring under bakken Uke 38, 2018 Uke 44, 2018 Thor Thomassen

  Eiendomsavdelingen skal legge nye ledninger fra Brøggers hus til Robert Colletts hus. For å gjøre dette må det bores under bakken.

  KONSEKVENSER:

  • Det blir noe støy i fra boremaskin som står mellom museumsbutikken og Brøggers hus.
  • Det vil være noe anleggstrafikk øst og syd for Brøggers hus, samt inn/ut mot Sars’ gate i Botanisk hage.
  Thor Thomassen


  Publisert 8. mars 2018 15:26 - Sist endret 12. okt. 2018 12:33