Eiendomsavdelingen informerer

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der du jobber?

Bygning/sted

Prosjekt                                 

Oppstart  

Ferdig  

Kontaktperson

Biologen 

Rehabilitering av tårn og tak Uke 22, 2021

Uke 44, 2021

Uke 26, 2022

Svein Venjum

Eiendomsavdelingen skal ferdigstille rehabiliteringen av fasaden på Biologen i Drøbak. Tak og tårn gjenstår.

Konsekvenser:

 • Støyende arbeider blir utført etter dialog med brukerne.
 • Bygningen er åpen under rehabiliteringen.
 • Det blir stillas med tak over tak.
 • Hele Biologen blir kledd inn. Det fører til dårligere sikt ut, og det blir mørkere inne.
 • Brakke, byggemateriell og biler vil ta en del av arealet ute.
 • Prosjektet er forsinket fordi arbeidet er mer omfattende enn vi først antok.

Campus Blindern – asfaltering

Asfaltering av hull og sprekker 19.09.22 23.09.22 Martin Wynn

Eiendomsavdelingen skal legge ny asfalt flere steder på Blindern hvor asfalten har hull eller sprekker: Ved Villa Eika, studentparkeringen ved Frederikkebygningen, Fysikkbygningen, Farmasibygningen og ZEB-bygningen.

Konsekvenser:

 • Det blir noe støy fra gravemaskin, fresemaskin og asfaltutlegger.
 • Noen steder sperres veien under arbeidet, men det vil være mulig å kjøre rundt og bruke parkeringsplasser.

Domus Bibliotheca, 1. etasje

Arbeider i 1. etasje 02.05.22 September 2022 Roland Lindenbeck

Biblioteket i Domus Bibliotheca er flyttet ut og vi planlegger ny bruk for lokalene. Eiendomsavdelingen skal forbedre våre lokaler i 1. etasje (hovedsakelig i rom 134 og 138) slik at de kan brukes til arrangementer rettet mot publikum. Under arbeidene skal vi forbedre, reparere og male himlinger og overflater. Vi skal også tilrettelegge for arrangementer med lyddemping og oppgraderte tekniske løsninger.

Konsekvenser:

 • Noe lokal støy.
 • Støv under arbeid med himling og reparasjon av overflater i rom 134 og 138. Arbeider som støver vil skje før sommeren. Vi dekker til åpninger mot entré, midtrom og ventilasjonskanaler.
 • Under støvende arbeider vil ventilasjonsanlegget i 1. etasje være avslått.
 • Det vil være mulig å gjennomføre planlagte arrangementer i midtrommet. Dette må avtales i god tid.
 • Løse møbler flyttes til rommet under galleriet.

Domus Medica, glasstak

Rehabilitering av glasstak 15.02.22 15.10.22

Marius Mostad Asak 

m.m.asak@admin.uio.no

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere glasstaket over Ernæringsvitenskap. For at jobben skal kunne utføres må vi sette opp et stillas i tilstøtende atrium. Det meste av arbeidet vil imidlertid foregå fra utsiden av bygget, og atriet er tilgjengelig for publikum i byggeperioden. 

Konsekvenser:

 • Det blir periodevis støy gjennom hele byggeperioden.
 • Uteareal på sørsiden av Domus Medica benyttes som riggplass mens arbeidet pågår.
 • Eventuelt utstyr innvendig tildekkes i samråd med lokale brukere.

Domus Medica, KPM – oppgradering kontordel

Oppgradering av kontordel i KPM – Seksjon for komparativ medisin 19.09.22 15.12.22

Thor Thomassen

thor.thomassen@admin.uio.no

Eiendomsavdelingen skal oppgradere kontordelen i KPM – Seksjon for komparativ medisin. Vi skal oppgradere gulv, vegg og tak i kontorer, pauserom, trimrom, garderober og korridor, samt etablere ny vegg mot verkstedet.

Konsekvenser:

 • Periodevis støy.
 • Støv kun i arbeidssoner.
 • Det blir transport av materialer og avfall i korridorer.

Domus Medica, KPM – Seksjon for komparativ medisin

Ferdigstillelse av KPM – Seksjon for komparativ medisin 15.09.22 17.03.23

Thor Thomassen

thor.thomassen@admin.uio.no

Eiendomsavdelingen skal ferdigstille dyreforsøksavdelingen (konvensjonell enhet) i KPM – Seksjon for komparativ medisin. Dyresoppstallingsrom, laboratorium, 2-foton-rom, verksted, garderober, pauserom og ny autoklav mot MDU (Minimal Disease Unit) skal ferdigstilles. Vi skal også etablere nødvendig teknisk infrastruktur i teknisk rom og på taket til enheten. 

Konsekvenser:

 • Periodevis støy.
 • Støv i arbeidssoner.
 • Vi etablerer riggområde på utsiden av bygget utenfor byggesonen. Det vil være transport til og fra riggområdet i byggeperioden.

Eilert Sundts hus, blokk B – rehabilitering

Rehabilitering av 5.–12. etasje 25.05.21 02.01.23 Trygve Sogn

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere 5. – 12. etasje i Eilert Sundts hus B. Innflytting i de nye lokalene er planlagt i desember 2022, sånn at de står klare for studenter og ansatte mandag 2. januar 2023.

Konsekvenser:

 • Hele varmeanlegget kobles ut i 5. .
 • Noen ganger må vannet tas. Dette blir varslet.
 • Sanitæranlegget blir koblet fra i 5.-12. etasje.
 • Ventilasjonanlegget blir koblet fra i deler av bygget. Omfanget er ennå uvisst.
 • Strøm og data blir koblet fra i hele 5.-12. etasje.
 • Kjelleren og øvrige etasjer kan få kortere utkobling av strøm på ca. én time ved omleggingen, med uvisse intervaller.
 • Det blir støy i riveperioden.

Eilert Sundts hus, blokk B – rehabilitering, heiser

Rehabilitering av heiser Uke 47, 2020 Uke 33, 2021
Uke 40, 2022
Trygve Sogn

Alle heisene vil bli ferdigstilte i begynnelsen av januar 2022, men maling av rammer ved inngang til heisene vil først gjøres når all oppussing i resten av bygget er ferdig.

Konsekvenser:

 • Det vil bli noe støy og litt støv.

Frederikkeplassen – rehabilitering av fontener

Rehabilitering av Frederikkefontenen og Arkimedes' basseng 01.08.22 31.10.22 Sahar Årmal

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere Frederikkefontenen og Arkimedes’ basseng, fontenene som står på Frederikkeplassen. På grunn av forvitring og stor fuktbelastning har både Frederikkefontenen og Arkimedes’ basseng problemer med lekkasjer. På Frederikkefontenen skal vi slipe, pusse og legge nytt belegg på betongoverflater under vannspeilet. Sterkt forvitrede sidevegger skal rives og støpes på nytt. Alle overflater av naturbetong skal impregneres. Arkimedes’ basseng skal få nytt belegg under granittsteinene, disse steinene skal derfor demonteres og remonteres. Vi skal også etablere et ekstra vannbrettbeslag på fasaden for å bedre fuktsikringen.

Konsekvenser:

 • Noe støy og støv i arbeidsperioden

 • Det blir satt opp stillas og telt over fontenen. 

 • Stillaset blokkerer trillestripen (tilrettelegging for universell utforming) på oversiden av fontenen. 

Fysikkbygningen, underetasje

Ombygging av Syklotronlaboratoriet, etablering av nytt HC-toalett i Fysikkbygningen, oppussing av korridor 27.06.22 23.12.22 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal bygge om deler av Syklotronlaboratoriet i Kjemibygningen til nye kontorer. I Fysikkbygningens underetasje skal vi etablere nytt HC-toalett. Korridoren mellom Kjemibygningen og Fysikkbygningen skal også pusses opp.

Konsekvenser:

 • Byggestøy fra pigging av gulv og rivearbeider i tidlig byggefase. Entreprenør forsøker å begrense arbeider utover normal byggestøy til før 09.00 og etter 15.00.
 • Støvende arbeider i avgrenset område.
 • Korridor mellom Kjemibygningen og Fysikkbygningen vil være stengt i perioder.
 • Eksisterende lager må tømmes av bruker før entreprenør starter opp.

Geitmyrsveien 69, laboratorier i 1. etasje

Oppgradering av laboratorier Uke 23, 2022 Uke 34, 2022 Svein Venjum

Eiendomsavdelingen skal oppgradere lokalene til Institutt for klinisk odontologi i GV01 Geitmyrsveien 69. Vi skal oppgradere og tilpasse de eksisterende laboratoriene i 1. etasje til dagens behov og HMS-krav.

Konsekvenser:

 • Noe støy. Særlig støyende arbeider utføres etter avtale med fakultetet.
 • Noe støv. Vi opprettet tiltak for å hindre produksjon og spredning av støv.
 • Arbeidene vil føre til økt trafikk i 1. etasje i GV01 Geitmyrsveien 69.

Harriet Holters hus – ombygging

Bygging av nye møte- og pauserom 07.06.22 15.09.22 Chandani Ratnaweera

Eiendomsavdelingen skal bygge nye møterom i 3. og 4. etasje i Harriet Holters hus. Vi skal lage møterom, pauseareal og et større stillerom i en del av kopirom. Den resterende delen av kopirommet beholdes, men blir oppgradert med nye strøm- og datapunkter.

Konsekvenser:

 • Noe støy under riving og boring av hull på dekk og vegger.
 • Noe støv i forbindelse med riving av eksisterende vegger og boring av hull på dekk og vegger.

Historisk museum, middelaldersalen

Oppussing av middelaldersalen 11.04.22 15.09.22 Marianne Vedeler Gulliksen

Eiendomsavdelingen skal pusse opp rom 120, middelaldersalen, til den nye utstillingen ARV. Vi skal tilbakeføre rommet til opprinnelig uttrykk, ved å reparere og male vegger, reparere messinglister og overflatebehandle terrazzogulvet. Samtidig skal vi oppgradere det tekniske utstyret til dagens standard og montere ny belysning. Utstillingen ARV åpner fjerde kvartal 2022.

Konsekvenser:

 • Litt støy når terrazzoen behandles.
 • Det blir litt støv. For å hindre spredning av støv har vi gjort tiltak som tildekking og slusing.

Historisk museum

Nye kabler til middelaldersalen 21.09.22 29.09.22 Marianne Vedeler Gulliksen

I forbindelse med oppussingen av rom 120 (middelaldersalen) i Historisk museum, har Eiendomsavdelingen ryddet opp i gammelt ledningsnett. Vi skal nå montere en kanal langs ytterveggen i rom 120 og trekke kabler fra kjelleren til utstillingsportalene for å ivareta klimakontroll, belysning og sikkerhet.

Konsekvenser:

 • Støy når vi borrer i betongdekket. Planlagt oppstart av støyende arbeider er mandag 26. september, da museet er stengt for publikum. Øvrige arbeider vil i mindre grad medføre støy.
 • For å unngå støv utenfor arbeidsområdet, bygger vi det berørte området inn med plast og etablerer et undertrykk.

Kjemibygningen – testfelt på tak

Testfelt på taket over I-Lab 26.09.22 04.01.23 Marianne Vedeler Gulliksen

Eiendomsavdelingen skal etablere et testfelt på taket til Kjemibygningen, over lokalene som skal bygges om til Instrumentlaboratorium (I-Lab). Hensikten er å undersøke takets ulike lag, samle informasjon og teste ut prosjektert løsning i liten målestokk. Vi skal gjenbruke betonghellene fra taket som nye underlag for sykkelstativer. Vi skal også rive og sanere innvendig i lokalene som bygges om til ny I-Lab. Rivearbeidene starter opp etter høstferien i uke 40 og vil pågå frem til årsskiftet.

Konsekvenser:

 • Periodevis støy i byggeperioden. I samråd med brukerkoordinator planlegger vi disse arbeidene utenom undervisning.
 • Periodevis noe støv. Vi bruker riktig verktøy og tildekking for å redusere støvbelastningen.
 • Vi rigger stillaser over testfeltet. Fundamentet blir plassert på avmerkede parkeringsplasser innenfor avtalt riggområde i verkstedgården ved Kjemibygningen. Det blir redusert mulighet for å passere stillaset. Nedrigg skjer i oktober/november.
 • Vi bruker verkstedgården for inn- og uttransport.

Kjemibygningen, Syklotronlaboratoriet

Ombygging av Syklotronlaboratoriet, etablering av nytt HC-toalett i Fysikkbygningen, oppussing av korridor 27.06.22 23.12.22 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal bygge om deler av Syklotronlaboratoriet i Kjemibygningen til nye kontorer. I Fysikkbygningens underetasje skal vi etablere nytt HC-toalett. Korridoren mellom Kjemibygningen og Fysikkbygningen skal også pusses opp.

Konsekvenser:

 • Byggestøy fra pigging av gulv og rivearbeider i tidlig byggefase. Entreprenør forsøker å begrense arbeider utover normal byggestøy til før 09.00 og etter 15.00.
 • Støvende arbeider i avgrenset område.
 • Korridor mellom Kjemibygningen og Fysikkbygningen vil være stengt i perioder.
 • Eksisterende lager må tømmes av bruker før entreprenør starter opp.

Kristine Bonnevies hus – asbestsanering

Videre prosess for asbestsanering April 2021 2022 Sahar Årmal
Mobil: 48 38 90 07

Eiendomsavdelingen (EA) har arbeidet med å sanere og forsegle asbest i Kristine Bonnevies hus siden april 2021. Dette er nødvendig for å sikre fortsatt trygge arbeidsforhold. Vi har fullført arbeidene i 2. etasje, deler av 3. etasje (sone 3.2 og 3.3) og I-Lab i underetasjen.   

På grunn av prosjektets totale omfang må vi i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser innhente flere anbud. Derfor besluttet vi i samråd med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) å ta en pause i framdriften. 

Nå har vi fått inn anbud på de arbeidene som gjenstår i 3. og 4. etasje.  Kostnadene for å ferdigstille er fortsatt høye. For å sikre at prosjektet er økonomisk forsvarlig og soppfyller kravene i forskriftene til arbeidsmiljø, skal EA, i samarbeid med MN og Bedriftshelsetjenesten, vurdere alternative løsninger og konsekvensene disse medfører.

Målet er å sette i gang igjen saneringsarbeidet på senvinteren.

Kristine Bonnevies hus – rehabilitering av vinduer

Rehabilitering og utskiftning av vinduer i Pennalet 17.08.22 02.09.22

Jan Erik Olsen

Andreas Ullsgård

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere og skifte ut de store vindusglassene mot atrium i Pennalet, som ligger mellom Kristine Bonnevies hus og Georg Morgenstiernes hus. Under arbeidet blir det brukt mobilkran for å heise på plass vindusglassene.

Konsekvenser:

 • I uke 34 (22.08 – 26.08) skjer en enkeltvis sanering og utskiftning av vinduer slik at tilstøtende kontor blir avsperret. Berørte kontorer får beskjed før oppstart.
 • Fra 31. august til 2. september er Pennalet helt stengt av sikkerhetshensyn. Vi skal heise på plass vindusglass med mobilkran.
 • Under heisingen med mobilkran vil veibanen i Moltke Moes vei ved sykkelstativet være avgrenset. Det blir manuell dirigering av trafikken under arbeidene.
 • Mindre mengder støv under rehabiliteringen. Vi vil begrense støvet så mye som mulig og sertifisert personell sanerer ihht. forskrifter.
 • Det kan forekomme støy i kortere perioder under kranløft og montering av glass.

Lucy Smiths hus, fasade

Arbeider på fasade. NB! Oppdatert 31.08.22. 27.06.22
Uke 28, 2022
22.12.22 Hans Martin Momyr

Eiendomsavdelingen skal rehabilitere fasaden på Lucy Smiths hus, blant annet reparere skader og skifte balkongbelegg i 10. etasje. Deler av fasaden er i dårlig stand, og løs murpuss og mindre bygningsbiter kan falle ned. 

 • Arbeidet starter i uke 28 med rigging av stillas på sørvestveggen, altså mot parkeringen. I uke 29 begynner arbeidet på balkongen utenfor 10. etasje, samtidig som det rigges stillas over hovedinngangen. Parallelt med stillasrigging i uke 29, 30 og 31, starter arbeidet med betongen på fasaden.
 • Arbeidet vil pågå hver hverdag fra 07.00 til 18.00 og på lørdager fra 09.00 til 15.00 ut september.

Konsekvenser (NB! Oppdatert):

 • Det vil være normal byggestøy hele byggeperioden.
 • Fra midten av juli og ut august blir det mye støy fra pigging av betongdekke og annet betongarbeid.
 • Pigging og betongarbeider fortsetter ut september. Det vil foregå hverdager før 09.00 og etter 15.00 og lørdager fra 09.00 til 15.00. 
 • Stillaset, med duk rundt, hindrer utsyn fra bygningens vinduer.
 • Noen vinduer kan bli tildekket.
 • Fra august til november skal vinduskarmene pusses opp utvendig, noe som medfører lokal støy, pussestøv og lukt fra påføring av olje.
 • Det vil være aktivitet utenfor alle vinduer i fasaden i hele byggeperioden.
 • På grunn av mye støv og mulig nedfall fra arbeidet, må vinduene holdes stengt i hele perioden. Kort utlufting kan gjennomføres under tilsyn.
 • Vi utvider brukstida på ventilasjonsanlegget.
 • Vi anbefaler å unngå møter i 10. etasje fra 11. juli og ut august.
 • Møterom 1001 i 10. etasje vil være stengt i hele perioden.

Tilgjengelighet og adkomst:

 • Riggplass vil være på nordsiden, ved Knutepunktet, gjennom hele byggeperioden. Bommen blir ikke berørt.
 • Den nederste delen av parkeringsplassen på sørsiden, nærmest Problemveien, blir stengt på grunn av brakkerigg.
 • Uteområdene rundt bygningen, som sykkelparkering og plattingen ut mot parkeringen, vil ikke være tilgjengelig. 
 • Rømningsvei opprettholdes som normalt.
 • Det blir satt opp gangtunnel på fortauet i Problemveien.

Lucy Smiths hus, kjeller

Forarbeid for nytt tørkerom og og sikring av serverrom Uke 35, 2022

Uke 38, 2022

Uke 41, 2022

Chandani Ratnaweera

Eiendomsavdelingen skal opprette et tørkerom i rom K06 i kjelleren i Lucy Smiths hus, et rom som i dag tilhører Bygningsdrift. Som en del av forarbeidet til det nye tørkerommet skal vi etablere et lager for Bygningsdrift i en del av rom K11. Rommet skal deles i to med vegg og dør. Det innerste rommet skal etter deling brukes av Bygningsdrift, mens resten beholdes som lager for studentutvalget.

Vi må også sikre et serverrom som ligger i samme etasje. Korridoren og rommene rundt skal få innbrudds- og brannsikrede vegger og dører.

Konsekvenser: 

Det blir noe støy og støv under arbeidene.

Niels Henrik Abels hus – byggearbeider

Bygging av bølgelab Uke 5, 2022 Uke 40, 2022 Svein Venjum

Eiendomsavdelingen skal bygge en bølgelab med tilhørende støttealrealer i kjelleretasjene K1 og K2 i Niels Henrik Abels hus. Arealet har tidligere blitt brukt som fyrhus. I arbeidet ligger også endringer på fasaden, nytt dørmiljø ved inngangen til varemottaket i sørvest, innsetting vinduer i gamle ventilasjonsrister og nytt ventilasjonstårn på fasaden i Moltke Moes vei. Arbeidet starter i uke 5 og avsluttes i uke 40, 2022. Når EAs arbeid er over, har instituttet egne leveranser som skal på plass før laben er klar for bruk.

Konsekvenser:

 • Det blir litt støy. Vi legger spesielt støyende arbeid utenfor kjernetiden og planlegger tidspunktene i samarbeid med brukerne.
 • Det blir litt støv. Vi gjør tiltak for å hindre spredning.
 • Det blir mer trafikk i varemottaket en vanlig.
 • Vi skal sette opp et nytt ventilasjonstårn ved døra som går ut i Moltke Moes vei på bakkeplan. I perioder vil det blir begrenset tilgang til denne døra.
 • Krav til rømningsveier blir opprettholdt i hele byggeperioden.

Niels Henrik Abels hus – fjernvarme

Arbeid på fjernvarmeinstallasjon

07.09.22 kl. 22:00

15.09.22 kl. 22:00

08.09.22 kl. 03:00

16.09.22 kl. 03:00

Svein Venjum

Eiendomsavdelingen skal utføre arbeid på fjernvarmeinstallasjonene i Niels Henrik Abels hus. Arbeidet foregår på nattestid.

Konsekvenser:

Fjernvarme vil ikke bli levert i tidsrommet arbeidet pågår.  

Niels Henrik Abels hus – sykkelvaskemaskinen

Sykkelvaskemaskin ikke tilgjengelig   Uke 35, 2022 Svein Venjum

I forbindelse med det pågående arbeidet med bølgelabben i Niels Henrik Abels hus (over) pågår det byggearbeider i varemottaket i bygningens kjeller, der sykkelvaskemaskinen står. På grunn av dette arbeidet vil sykkelvaskemaskinen være utilgjengelig frem til vi finner nye, passende lokaler.

Konsekvenser:

Sykkelvaskemaskinen kan ikke brukes. Den er utilgjengelig i påvente av nye lokaler.

P. A. Munchs hus, kjeller

Nytt tørkerom og oppgradering av garderobeskap Uke 34, 2022 Uke 42, 2022 Chandani Ratnaweera

Eiendomsavdelingen skal etablere et tørkerom med ny avfukter og garderobeskap i en del av rom K20 i kjelleretasjen i P. A. Munchs hus. Den andre delen av K20 skal brukes som lagerrom og får ny dør. I korridoren utenfor skal vi reparere de gamle garderobeskapene og etablere nye garderobeskap i en nisje. 

Konsekvenser:

Det blir noe støy og støv under arbeidene.

Studenttorget

Rehabilitering av fonteneskulpturen Velle 01.09.22 Ultimo desember 2022 Charlotte Wiik 

Eiendomsavdelingen skal undersøke en lekkasje i grunnen under og rundt fonteneskulpturen Velle, av Jon Gunnersen. Lekkasjen ble oppdaget i forbindelse med en utbedring av rennen rundt skulpturen, men kommer ikke fra vannsystemet knyttet til den. Lekkasjen har altså ukjent opphav, vi må undersøke hvor vannet kommer fra og stoppe det. Arbeidet vil trolig pågå ut desember 2022, muligens lenger.

Konsekvenser:

 • Fonteneskulpturen er dekket til.
 • Ikke støv eller støy foreløpig.
 • Endring i arbeidet som påvirker brukerne i større grad, som for eksempel mer støy, blir varslet i forkant. 

Informasjon om arbeider er også sendt på mail til enhetens postmottak, administrasjon, eiendomskoordinator og verneombud.