KFL2032 – Seksualitetsstudier og kjønn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

Emnet gir en innføring i tverrfaglige studier om seksualitet og kjønn fra et kritisk skeivt (queer) perspektiv. Vi fokuserer spesielt på å analysere og forstå maktforhold og marginaliseringsprosesser knyttet til kjønn, begjær, og seksualitet, i historisk og global kontekst. Undervisningen belyser hvordan kjønn, begjær og seksualitet har blitt forstått og kategorisert gjennom den moderne historien, spesielt med tanke på problematiseringen av minoriteter og annerledes praksiser, både i den akademiske kunnskapsproduksjonen og i samfunnet for øvrig. Vi spør for eksempel hvordan homoseksualitet, heteroseksualitet, skeivhet, LHBT, og transkjønn har vokst frem som egne identiteter og (sub)kulturell praksis, og leser banebrytende litteratur på feltet. Vi diskuterer aktuell tematikk i forskningen, som for eksempel det politiske og performative potensialet i drag; trans-politikk og –teori; møtepunktet mellom skeiv feminisme, feministisk teori og kjønnsforskning; migrasjon, utenforskap og tilhørighet; nasjonalisme og rasifisering; samt heteroseksualitetens problem. Pensum tar sikte på å presentere en balansert bredde av akademisk teori og samfunnsengasjert forskning og aktivisme utfra et hovedsakelig poststrukturalistisk rammeverk; film, sosiale media og kunst brukes aktivt i undervisningen. Emnet presenterer dermed viktig kunnskap om sentrale debatter, teoretiske retninger, og aktører i dette raskt voksende og internasjonale forskningsfeltet.

 

 

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt emne skal du:

 • ha fått innsikt i skeiv teori og det tverrfaglige forskningsfeltet på seksualitet og kjønnsmangfold
 • ha fått innsikt i hvordan kjønn og seksualitet institusjonaliseres i samfunnet
 • kjenne til de viktigste begreper og diskusjoner i forskningsfeltet
 • kunne anvende og vurdere begreper i forskningsfeltet

Ferdigheter

Etter endt emne skal du:

 • beherske ulike perspektiver på seksualitet og kjønn i varierte fagretninger
 • kunne anvende et kritisk perspektiv på hvordan kjønn og seksualitet konstrueres i kunnskapsproduksjon og i samfunnet
 • Kunne sammenfatte, presentere, og selvstendig reflektere over, innholdet i studier om seksualitet og kjønnsmangfold

 

Generell kompetanse

Etter endt emne skal du:

 • ha utviklet forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte
 • forstå sammenhengen mellom teoretiske begreper, politikk og samfunnsliv i et komparativt perspektiv
 • ha utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige og fagetiske verdier

 

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til feministisk teori generelt er en fordel. 20 sp fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, ca 30 timer totalt. Seminaraktiviteten (ca 20 timer) inkluderer trening og veiledning i skriftlige og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer som dreier seg om emnets innhold. Obligatoriske innleveringer legges ut på fronter og kommenteres av medstudenter og lærer. Emnet går over hele semesteret. Undervisningen samkjøres med KFL4032 Seksualitetsstudier og kjønn.

Eksamen

Eksamen

Eksamensform på KFL2032 er en semesteroppgave som studentene arbeider med gjennom semesteret.  I tillegg skal det i løpet av emnet 1) holdes et muntlig fremlegg i grupper om et tema hentet fra pensum, og 2) hver student skal skrive en kort rapport/essay, enten basert på en av de to bøkene på pensum, eller deltakelse i et seminar eller foredrag på UiO (alternativer bestemmes når høstprogrammet er klart). Både det muntlige fremlegget og rapporten må godkjennes før studentene kan fremstille seg for eksamen. Eksamensoppgaven skal være på  ca 3600 ord, +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg).

 

Vurderingsgrunnlag:

 1. muntlig framlegg i gruppe (bestått – ikke bestått)

 2. rapport/kort essay (bestått – ikke bestått)

 3. semesteroppgave (A-F karakter)

 4. 80% oppmøte på ukentlig seminar

Karakterbeskrivelser KFL2032

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 06 07

Periodisk evaluering 08 09

Periodisk evaluering 10-12

Annet

Emnet kan inngå som et valgfritt emne ved Bachelor og Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier. Det kan også inngå emnegruppene 40KFL og 40KFL2, samt tas som fritt emne.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Neste gang emnet tilbys er våren 2018.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk