JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk

Kort om emnet

Masteroppgaven, avhandlingen, er å betrakte som en vitenskapelig undersøkelse av teoretisk eller empirisk art; den representerer et selvstendig forskningsarbeide, utført under veiledning.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi forskningskompetanse og innsikt i journalistiske problemstillinger og arbeidsmåter. Masteroppgaven gir studentene øvelse i å utarbeide forskningsprosjekter fra opprinnelig ide til ferdig utarbeidet forskningsrapport i form av masteroppgave. Studiene forbereder studentene til videre ph.d. utdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er for studenter med opptak til Journalistikk (master - to år).

Undervisning

1. semester: Fremlegging og diskusjon av prosjektskisser, forskningstema og metodiske opplegg i innførings- og metodeemnene.

2. og 3. semester: videre arbeid med prosjektbeskrivelse. Studentene får veileder når prosjektbeskrivelsen er godkjent i programstyret. Beskrivelsen bør være godkjent innen 3. semester. Skriveseminarer: diskusjoner om litteratur, forskningsdesign, metodiske tilnæminger, utvalg av empirisk materiale, utkast til kapitler, empiriske studier og analyser. Noe individuell veiledning.

4. semester: Eventuelle skriveseminarer. I hovedsak individuell veiledning.

Det gis i hovedsak individuell veiledning, eventuelt gruppeveiledning. Se også retningslinjer for veiledning av masteroppgaver. Veiledning underveis er obligatorisk.

For studenter som melder seg til emnet for første gang fra og med våren 2018 (med opptak til programmet fra og med høsten 2017), og leverer masteroppgave fra og med våren 2019, er det krav om obligatorisk muntlig presentasjon av masteroppgaven.
Før muntlig vurdering kan gjennomføres, må en kvalifiseringsoppgave i form av en prøveforelesning godkjennes av kommisjonen for kandidatens masteroppgave. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i masteroppgaven, det vil si presentasjon av hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk o.l., og har inntil 30 minutters varighet. Den muntlige presentasjonen er åpen for alle og holdes umiddelbart i forkant av muntlig eksaminasjon.

Studenter som startet før høsten 2017 har valgfri muntlig presentasjon av oppgaven.

Eksamen

Masteroppgaven er et skriftlig arbeide på inntil 100 sider. En kommisjon bestående av en intern og en ekstern sensor vurderer masteroppgaven. En muntlig eksaminasjon på inntil 1 time teller justerende i forhold til oppgaven.

For å kunne levere oppgaven må studenten delta på et obligatorisk seminar eller presentere en progresjonsrapport for arbeidet med masteroppgaven. Seminaret arrangeres hvert høstsemester. Innkalling til seminaret sendes ut på e-post.

Prosedyrer for levering av masteroppgaver ved IMK

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Husk å fylle ut Obligatorisk skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål

Slik utformer du store dokumenter til trykking hos Reprosentralen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Hvert semester.

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.