HELSEF4405 - Kjønnsperspektiver på sykdom og helse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en integrert innføring i hvordan sykdom og helse kan forstås og utforskes ved hjelp av nyere kritisk kjønnsteori. Nøkkelbegreper som kropp, femininitet og maskulinitet anvendes aktivt i fortolkninger av hvordan sykdom og helse erfares, forstås og behandles i moderne medisin og helsefaglig kunnskapspraksis. Dette betyr gjerne å snu opp-ned på historiske og tilvante kulturelle forestillinger om hvordan kjønn og sykdom henger sammen. Forbindelseslinjene mellom biologiske og sosiale kjønnsforskjeller tas spesielt opp til diskusjon og analyse. Det vil også bli lagt vekt på betydninger av kjønn i helsefaglige profesjonsutøvelse.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • innsikt i ulike analytiske tilnærminger til kjønn i helsefaglig forskning
 • kjennskap til sentrale kjønnsteoretiske begreper og tradisjoner
 • en integrert forståelse av hva et kjønnskritisk perspektiv på sykdom og helse innebærer
 • kunnskap om betydninger av kjønn i helsefaglige profesjoner

Ferdigheter

Du vil lære å

 • identifisere, analysere og dekonstruere relasjoner og mønstre som har med ulike betydninger av kjønn å gjøre i medisinsk og helsefaglig teori og praksis
 • anvende sentrale begreper fra kjønnsforskningsfeltet på helsefaglige problemstillinger
 • integrere et kjønnsperspektiv i egen forskning
 • legge fram og diskutere eget vitenskapelig arbeid
 • delta i en vitenskapelig diskusjon om andres faglige arbeid

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil

 • ha kunnskap om hva et kjønnsperspektiv er og hvilken betydning kjønn kan ha i helsefaglig teori og praksis
 • kunne integrere kunnskap om kjønn i egne selvstendige arbeider
 • kunne diskutere faglige problemstillinger knyttet til kjønn, sykdom og helse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisning i form av forelesninger og arbeid i grupper.

Som forberedelse til emnet skal du skrive en side om det tema du vil jobbe med underveis i emnet til første undervisningsdag. Informasjon om dette finnes på semestersiden.

Eksamen

En forelesning (20 minutter) over et tema relatert til emnets innhold hvor du skal trenes i muntlig formidling av forskning. Emnet er bestått når faglærer har godkjent forelesningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er et av masterprogrammets valgfrie tematiske fordypningsemner. De tematiske fordypningsemnene skal i særlig grad ha de ansattes forskning som premiss. Det skal samtidig velges ut emner som har klar relevans for programmets profil og studentenes læring. Emnene har en åpen karakter i den forstand at innhold vil veksle i takt med utviklingen av forskningen og de arbeidsområder forskerne til en hver tid har i fokus.

Studentene velger to emner. Antall emner vil kunne variere med evntuell etablering av nye forskningsområder ved avdelingen. Organiseringen av modul 4 sikrer studentene valgmuligheter og er en fleksibel løsning i forhold til å bytte 5 eller 10 studiepoeng mot emner ved andre nasjonale og internasjonale studiesteder.

Enkeltemne

Emnet tilbys også eksterne studenter etter søknad. Søknadsinformasjon finnes her: Enkeltemne

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk