HELSEF4405 – Kjønn, kropp og medikalisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bør helsevesenet behandle kvinner og menn likt eller forskjellig, og i så fall hvorfor? Hvilken betydning har kjønn i medisinsk og helsefaglig kunnskap og praksis? I hvilken grad er det riktig å gjøre fenomener som ufrivillig barnløshet, impotens, graviditet, menstruasjon, omsorg ved livets slutt og komplekser knyttet til utseende, til tilstander eller sykdommer som helsevesenet skal behandle? Og hvordan kan vi ivareta et kjønnsperspektiv i framtiden (lik tilgang til helsetjenester uavhengig av kjønn) når framtidens helsebehov vil være større enn helsetjenesten kan dekke? Emnet gir en integrert innføring i hvordan slike spørsmål kan forstås og utforskes ved hjelp av nyere kritiske perspektiver på medisinsk og helsefaglig kunnskap. Nøkkelbegreper som kjønn, kropp og medikalisering og bærekraftighet anvendes aktivt i fortolkninger av hvordan sykdom og helse erfares, forstås og behandles i det medisinske og helsefaglige kunnskapsfeltet. Dette betyr gjerne å snu opp-ned på historiske og vitenskapelige forestillinger om hvordan kjønn, kropp, sykdom og helse henger sammen. Forbindelseslinjene mellom biologiske og sosiale betydninger av kjønn tas spesielt opp til diskusjon og analyse.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

  • kjennskap til sentrale kjønns- og kunnskapsteoretiske begreper og tradisjoner
  • innsikt i ulike analytiske tilnærminger til kjønn og kunnskap i medisinsk og helsefaglig teori og praksis
  • en integrert forståelse av hva et kjønns- og kunnskapskritisk perspektiv på sykdom og helse innebærer kunnskap om betydninger av kjønn i helsefaglige profesjoner

Ferdigheter

Du vil lære å

  • anvende sentrale begreper fra kjønnsforskningsfeltet på medisinske og helsefaglige problemstillinger
  • analysere relasjoner og mønstre som har med betydninger av kjønn å gjøre i medisinsk og helsefaglig teori og praksis
  • integrere et kjønnsperspektiv i egen forskning
  • legge fram og diskutere eget og andres vitenskapelige arbeid

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil

  • ha kunnskap om hva et kjønnsperspektiv er og hvilken betydning kjønn kan ha i medisinsk og helsefaglig teori og praksis
  • kunne integrere kunnskap om kjønn, kropp og medikalisering i egne selvstendige arbeider
  • kunne diskutere faglige problemstillinger knyttet til kjønn, kropp og medikalisering

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemne

Emnet kan tilbys eksterne etter søknad.

Undervisning

Heldagsundervisning over 2 uker (5-6 dager) i form av forelesninger og arbeid i grupper.

Eksamen gjennomføres på siste undervisningsdag/samling.

Obligatorisk innlevering:

Som forberedelse til emnet må du levere en side om det tema du vil jobbe med underveis i emnet til første undervisningsdag. Frist for innlevering annonseres på semestersiden/Canvas.

Eksamen

En forelesning (20 minutter) over et tema relatert til emnets innhold hvor du skal trenes i muntlig formidling av forskning.

Eksamen gjennomføres på siste undervisningsdag/samling.

Emnet er bestått når faglærer har godkjent forelesningen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk