SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets faglige innhold er etikk og etikkrefleksjon med særlig vekt på veiledning av etikkrefleksjon. Emnet har en klar praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av praktiske øvelser både på samlingene og i perioden mellom samlingene.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg basiskunnskap om

 • etikk og systematiske etikktiltak som etikkrefleksjon i etikkrefleksjonsgrupper (ERG) og kliniske etikk-komiteer (KEK)

 • kunnskap om veiledning av refleksjon

Ferdigheter

Du vil lære å

 • fasilitere etikkrefleksjon i grupper/komiteer med bruk av SME-metoden 

 • dokumentere etikkrefleksjon ved hjelp av logg og drøftingsnotat

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil kunne

 • bidra til etablering og gjennomføring av systematisk etikkrefleksjon

 • reflektere over egen rolle som etikkveileder

Opptak og adgangsregulering

Det er 20 plasser tilgjengelig. Søknadsfristen er 8. desember 2017.

Søkere rangeres i følgende rekkefølge:

 • Søkere fra Masterprogram i interdisiplinær helseforskning
 • Søkere fra de andre masterprogrammene ved Institutt for helse og samfunn
 • Søkere fra de andre masterprogrammene ved Det medisinske fakultet
 • Andre søkere fra Universitetet i Oslo
 • Eksterne søkere

Tilleggsrangering: Søkere som har gjennomført og bestått SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk og/eller SME4210 - Etikk i helsetjenesten gis fortrinn.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 • Generell studiekompetanse
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • Et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2,7 for tallkarakterer

Hvis nødvendige obligatoriske forkunnskaper mangler kan emnet tas som et etterutdanningskurs for helsepersonell.

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger kombinert med praktiske øvelser. Det stilles krav om minimum 80 % tilstedeværelse på opplæringsprogrammet.

I tillegg til øvelser på samlingene vil det stilles krav om at deltakerne gjennomfører minimum 4 etikkrefleksjoner på eget arbeidssted i periodene mellom samlingene.

Emnets arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Eksamen

Det gjennomføres hjemmeeksamen.

Du skal med utgangspunkt i en etikkrefleksjon (enten i en refleksjonsgruppe eller klinisk etikkomite) ved hjelp av SME-modellen som struktur utarbeide en begrunnet dokumentasjon av drøftingen. Refleksjon over egen rolle som veileder i den aktuelle etikkrefleksjonen skal vektlegges. Krav om anonymisering skal ivaretas.

Eksamen skal ha et omfang på 2000 ord (+/- 10 %) og leveres til fastsatt tid.

Eksamen vurderes til Bestått/ikke bestått. Det gis skriftlig tilbakemelding på besvarelsen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Heldagsundervisning

19. - 20. februar

16. - 17. april

8. mai

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk