print logo

ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et obligatorisk avslutningsemne for studenter på bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi (6. semester), og for studenter på 4. semester av det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse. Emnet er også åpent for studenter på bachelorprogrammet i matematikk og økonomi.

Emnet skal gi trening i å kunne bruke økonomisk teori selvstendig til å analysere, angripe og drøfte problemstillinger hentet fra den økonomiske og politiske hverdag. Gjennom oppgaver, presentasjoner og obligatoriske innleveringer vil en oppøve evnen til å ta for seg en problemstilling - fra en uoversiktlig og, kanskje, utydelig virkelighet - og "oversette" den til et klart og presist økonomisk-teoretisk språk. Hensikten er å lære seg å anvende økonomisk teori - hentet fra de øvrige emnene - til å kunne gjennomføre en økonom-analyse.

Hva lærer du?

Kunnskap:
Du lærer
• å arbeide aktivt med konkrete problemstillinger hentet fra norsk og internasjonal økonomi
• å anvende teori og metode som hjelpemiddel til bedre å forstå en utydelig virkelighet

Ferdigheter:
Du skal kunne
• presisere, analysere og drøfte praktiske økonomiske spørsmål på grunnlag av økonomisk teori
• gi en klar og ryddig skriftlig framstilling beregnet på fagfeller eller på allmennheten

Generell kompetanse:
Du skal
• kunne følge uformelle økonomiske faglige resonnementer, for eksempel innholdet i faglige utredninger
• oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”

Opptak og adgangsregulering

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter med opptak på ett av de følgende programmene:

  • 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse
  • bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi
  • bachelorprogrammet i matematikk og økonomi.

Studenter uten opptak på programmet kan søke opptak til emnet dersom de oppfyller fakultetets kriterier, men det er i utgangspunktet ikke mulig å ta dette emne som enkeltemnestudent.

Studenter på det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyse må ta ECON3010 - Anvendt økonomisk analyse før de har bestått masteremner i samfunnsøkonomi på 4000-nivå. Heisemner,som har både 3000 og 4000 koder, regnes ikke blant masteremnene på 4000-nivå.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger videre på ECON2310 - Makroøkonomisk analyse,ECON2915 - Economic Growth og ECON3610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk. Vi anbefaler at du har avlagt disse emnene før du melder deg til ECON3010, siden det vil være vanskelig å følge emnet uten kjennskap til disse emnene.

Er du student på MAEC-programmet anbefaler vi at du har avlagt ECON1500 - Innføring i samfunnsøkonomi for realister/MAT1700 - Introduksjon til mikro- og makroøkonomi (nedlagt), ECON2310 - Makroøkonomisk analyse og ECON3610 - Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk før du melder deg til ECON3010.

Undervisning

Forelesninger: 2 timer per uke gjennom deler av semesteret

Seminarer: 2 timer per uke gjennom hele semesteret (12 ganger).

Informasjon om bytte av seminargruppe

En mappe bestående av to obligatoriske innleveringer og en seminarpresentasjon må være godkjent før man kan avlegge eksamen. Fra og med våren 2016 er mappen kun gyldig i ett semester.

Eksamen

6-timers skoleeksamen.
Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i emnet dersom mappen ikke er godkjent.

Dersom mappen er godkjent vil dette bli registrert. Dersom du f.o.m. våren 2016 ønsker å ta opp eksamen i emnet, må du levere en ny mappe selv om du har levert og fått godkjent mappen i et tidligere semester.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk, og du trenger ikke å søke spesielt om dette.

Eksamensoppgaveteksten blir kun gitt på norsk, og vil foreligge på bokmål eller nynorsk i samsvar med den målformen eksamenskandidatene har valgt ved oppmelding til eksamenen.

Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Økonomisk institutt har innført begrensninger på mulighetene til å melde seg til eksamen i et ECON-emne på lavere nivå etter at påbyggingsemner og videregående emner i samme emneområde er bestått (også der det ikke er lagt inn forkunnskapskrav i påbyggingsemnet). Les mer om hvilke emner som dette gjelder for.

Studenter som ønsker å ta eksamen på nytt et senere semester, er ikke garantert at kurset blir gitt med samme innhold og pensum, eller at eksamensordningen er den samme.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Fra og med høsten 2015 vil det ikke bli arrangert eksamen i ECON3010 høstsemestrene.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info