Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende mikroøkonomiske modeller for å studere produksjon, konsum og markeder. Kurset utnytter matematiske metoder i formuleringen av økonomiske modeller.  

Hva lærer du?

Kunnskap:

Du lærer

 • Produksjon med to innsatsfaktorer. Substitusjon. Skalautbytte. Nullprofitt versus ricardiansk grunnrente.

 • Konsumentteori. Preferanser. Vanlig og kompensert etterspørsel. Slutsky-ligningen

 • Generell likevekt. Velferdsteori. De to velferdsteoremene i en bytteøkonomi.

 • Nyttekostnadsanalyse.

 • Strategisk atferd.

 • Markedsmakt med få tilbydere. Cournot- og Bertrand-likevekt.

 • Nash-likevekt i statiske spill. Dynamiske spill. Delspillperfekt likevekt.

 • Atferdsøkonomi.

 • Asymmetrisk informasjon. Skjevseleksjon. Skjulte handlinger.

Ferdigheter:

Du skal kunne

 • Bruke matematiske verktøy til å analysere økonomiske problemstillinger.

 • Anvende mikroøkonomiske begreper til å forstå bedrifters og individers atferd.

Generell kompetanse:

Du skal

 • kunne formulere presise problemstillinger.

 • kunne jobbe selvstendig.

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Forelesninger og seminarer. 

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Hvis du får godkjent den obligatorisk øvelsesoppgaven, blir dette registrert. Øvelsesoppgaven er gyldig i 8 semester.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet.

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet (for deg med utsatt eksamen).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info