PSY4502B - Fellesskap- og samfunnspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i samfunnspsykologiens prinsipper og arbeidsmåter, med særlig vekt på forebygging og utvikling av sosiale rammer, organisasjoner og sosiale tiltak som kan skape og gi den enkelte et godt og meningsfylt liv. Sentrale temaer er sosialt engasjement, sosialt ansvar, sosial rettferdighet, minoritet - majoritet, ideologi og makt.

Kandidatene vil i store deler av kurset være utplassert i praksis i organisasjonen Ungdom mot Vold

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal kunne gjøre rede for målsettingene og de teoretiske modellene og arbeidsmåtene som ligger til grunn for fellesskap- og samfunnspsykologi.

Ferdigheter

Du skal kunne vurdere og bestemme hvordan integrerende og samfunnspsykologiske tiltak skal initieres, sammenstilles og gjennomføres i ulike sosiale systemer og institusjoner.

Generell kompetanse

Du skal utvikle sensitivitet overfor sosial og kulturell (u)likhet og (u)rettferdighet og etablere en etisk verdiforankret grunnholdning der inkludering, sosial rettferdighet og gjensidig respekt utgjør det sentrale verdifundamentet for fellesskap og samfunnspsykologisk arbeid i et stadig mer komplekst og multikulturelt samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på Masterprogrammet i psykologi, studieretning helse, utvikling og samfunn, fordypning i kultur- og samfunnspsykologi. På grunn av den store praksisdelen i Ungdom mot Vold tas det opp maksimalt 15 studenter på emnet. Emnet tilbys ikke til hospitanter.

Emnet vil ikke gjennomføres dersom færre enn 8 studenter melder seg på.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i masterprogrammets første semester.

Undervisning

Undervisningen vil være praksisorientert med fenomenkonfrontasjon ved at studentene på den ene siden tilegner seg teorier og begreper innenfor samfunnsideologiprosjektet ved Psykologisk institutt og på den andre siden hospiterer i Ungdom mot vold – et offentlig prosjekt der minoritetsungdom som er straffedømt får avtjene samfunnsstraff istedenfor fengselstraff. Undervisningen vil hovedsakelig foregå i seminarer og kollokvier supplert med noen forelesinger der sentrale begreper og teorier blir gjennomgått.

Praksisen i Ungdom mot vold er obligatorisk, og må være godkjent før du kan fremstille deg til eksamen i emnet. De fire første forelesningene før praksisen er også obligatoriske og en forutsetning for å delta i praksisen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Undervisningen strekker seg over store deler av semesteret. Forelesninger/seminarer er lagt til onsdager. Under hospiteringen i Ungdom mot vold deles kullet i 2 grupper som har faste hospiteringsdager, henholdvis tirsdager og onsdager, men praksisen kan fordeles over hele uken ut fra oppgaver og utfordringer. Det er praksis (minimum) seks timer i uken over åtte uker. Praksisen i Ungdom mot vold foregår i kontortiden til organisasjonen som er 10.00-18.00.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamensformen er semesteroppgave som skrives i grupper. Maks 15 sider (format 1,5 i linjeavstand, normal marg og skrifttype Times New Roman, 12 punkts), leveres som vedlegg til e-post til emneansvarlige.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ikke utsatt eksamen på dette emnet. Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk