PSY4502B – Fellesskap- og samfunnspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i kulturelle og samfunnspsykologiens prinsipper og arbeidsmåter. Studentene får inngående kjennskap til hvordan forebygging og utvikling av sosiale rammer, organisasjoner og sosiale tiltak bidrar til inkludering og utvikling av well-being på individ og samfunnsnivå. I tillegg får de praktisk erfaring med å drive samfunnsrelevant forskning i denne konteksten.
Kandidatene vil i store deler av kurset være utplassert i praksis i organisasjonen Ungdom mot Vold som er en frivilling stiftelse som jobber med forebygging av barne- og ungdomskriminalitet. Gjennom denne praksisen vil studentene lære hvordan teoretiske perspektiver kan anvendes i praksis og gjennomføre et relevant forskningsprosjekt

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal kunne gjøre rede for målsettingene og de teoretiske modellene og arbeidsmåtene som ligger til grunn for fellesskap, kultur - og samfunnspsykologi. I tillegg skal du kunne forstå utfordringer og nytten av forskning på området.

Ferdigheter

Du skal kunne vurdere og bestemme hvordan integrerende kulturelle og samfunnspsykologiske tiltak skal initieres, sammenstilles og gjennomføres i ulike sosiale systemer og institusjoner. Du skal kunne gjennomføre forskning som er relevant for å forstå og forbedre disse prosessene.

Generell kompetanse

Du skal utvikle teoretisk og praktisk forståelse for hvordan sosial og kulturell (u)likhet , marginalisering og inkludering virker i ulike settinger på individ, kultur og samfunnsnivå.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for studenter på Masterprogrammet i psykologi, studieretning helse, utvikling og samfunn, fordypning i kultur- og samfunnspsykologi. På grunn av den store praksisdelen i Ungdom mot vold tas det opp maksimalt 15 studenter på emnet. Emnet tilbys ikke til hospitanter.

Emnet vil ikke gjennomføres dersom færre enn 8 studenter melder seg på.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene i masterprogrammets første semester.

Undervisning

Undervisningen vil være praksisorientert ved at studentene på den ene siden tilegner seg teorier og begreper innenfor kultur og samfunnspsykologi og får forskningsveiledning ved Psykologisk institutt, og på den andre siden hospiterer i Ungdom mot vold ved å delta på deres ulike intervensjoner gjennom faglig veiledning og oppfølging der. Undervisningen vil hovedsakelig foregå i seminarer og kollokvier supplert med forelesinger der sentrale begreper og teorier blir gjennomgått.

Praksisen i Ungdom mot vold er obligatorisk, og må være godkjent før du kan fremstille deg til eksamen i emnet. De fem første forelesningene er også obligatoriske og en forutsetning for å delta/fortsette i praksisen.
Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys. Se retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Undervisningen strekker seg over store deler av semesteret. Forelesninger/seminarer er lagt til onsdager. Det er praksis (minimum) seks timer i uken over åtte uker. Praksisen hos Ungdom mot vold innledes med en grunnleggende innføring i deres arbeidsmåter. Kullet deles deretter i mindre grupper som utvikler, planlegger og gjennomfører en kvalitativ eller kvantitativ undersøkelse som er aktuelle i forhold til stiftelsens behov. Tidsplanen og omfanget avtales nærmere med den enkelte gruppe slik at praksisen kan bli fordelt over hele uken ut fra oppgaver og utfordringer. Praksisen i Ungdom mot Vold foregår i kontortiden til organisasjonen som er 08.00-18.00.

 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studentene skriver i grupper en forskningsrapport på maks 30 sider (format 1,5 i linjeavstand, normal marg og skrifttype Times New Roman, 12 punkts).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ikke utsatt eksamen på dette emnet. Studenter som har vært syke på eksamen må melde seg opp til eksamen kommende semester.

For å unngå at frafallet får konsekvenser for forkunnskapskravene må man levere dokumentasjon på gyldig fravær (sykdom o.l.), jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som blir særlig hardt rammet, ved for eksempel at man er kronisk syk, blir hindret i videre studieprogresjon eller mister studiefinansiering, kan søke instituttet om å få utsatt eksamen samme semester.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk