Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en introduksjon til rollen som psykolog, med spesiell vekt på profesjonsetiske aspekter. Du vil bli kjent med lover, regler og etiske retningslinjer som regulerer psykologers profesjonsutøvelse, og du vil gjennomgå øvelser med egenevaluering som klargjør rollen som kommende psykolog, som psykologstudent og deg som person i en profesjonell rolle. Med utgangspunkt i rollespill vil du få et første innblikk i hvordan det er å være psykolog, å være klient og å gjennomføre en profesjonell samtale.
Emnet legger grunnlag for kursene PSYC4300 - Diagnostikk og diagnostiske øvelser og PSYC4400 - Forpraksis voksne. Relasjonskompetanse

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Gjøre rede for lover, regler og retningslinjer som definerer og regulerer utøvelsen av psykologprofesjonen
  • Forklare ulike teoretiske perspektiver på profesjoner og profesjonsetikk
  • Gjøre rede for den grunnleggende strukturen i et klinisk intervju og beskrive prosesser som fremmer kontakt og tillit i en første klientsamtale

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Utvikle kritisk tenkning og etisk refleksjon omkring psykologrollen og rollen som psykologstudent
  • Arbeide med å mestre grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon og utvikle forståelse av samhandlingen mellom klient og psykolog
  • Utvikle et reflektert forhold til egne holdninger og væremåter i arbeid med mennesker generelt og i den kliniske samtalesituasjonen spesielt

Generell kompetanse
Du skal kunne:

  • Beskrive og diskutere profesjoners rolle, makt og forpliktelse i samfunnet
  • Vise respekt for andre menneskers integritet, verdighet og autonomi
  • Vurdere hva det innebærer å vise en reflektert holdning til profesjonell yrkesutøvelse

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Dere skal ha underskrevet på at dere har lest og er inneforstått med de fagetiske retningslinjene som gjelder for profesjonsstudenter i psykologi før første forelesning på emnet
Liste til å skrive under på vil finnes i ekspedisjonen senest en uke før undervisningen på emnet begynner.

Fagetiske retningslinjer

Undervisning

Forelesninger med obligatorisk fremmøte 5 ganger. Du får en innføring i hva en psykolog arbeider med samt presentert en rekke utfordringer vi står ovenfor som psykologer og psykologistudenter.

4 Seminarer uten lærer, 5 seminarer med lærer. Det er obligatorisk fremmøte på de lærerstyrte seminarene. Det forventes dessuten oppmøte på seminarene uten lærer da gruppen skal drøfte problemstillinger og legge frem sine resultater felles.

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Obligatorisk fremmøte på undervisning beregnes av total undervisning (18 timer) - men du kan være borte 2 undervisningsganger og allikevel bestå obligatorisk aktivitet.

OBS: På de lærerstyrte seminarene skal man gjennomføre et rollespill som filmes. Det er et minstekrav at alle studenter gjennomfører og får tilbakemelding på dette. Har du ikke gjennomført dette, vil ikke den obligatoriske aktiviteten bli godkjent selv om du har vært borte to ganger eller mindre.

Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Skriftlig hjemmeoppgave over 2 dager som følger APA-format. Oppgaven skal være på maksimum 2000 ord (2000 ord blir ca 5 sider). Tell ikke med forside, sammendrag, innholdsfortegnelse og referanseliste. Oppgaven blir lagt ut og skal leveres i Inspera.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Er du for syk til å skrive refleksjonsnotatet i de dagene eksamen går, kan du søke om utsatt innleveringsfrist. Legeerklæring kreves. Ellers må man vente til neste ordinære eksamen semesteret etter.

 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk