PSYC1202 – Profesjonsforberedende 1

Kort om emnet

Profesjonsforberedende 1 handler om etikk og profesjonsrolle.

Emnet gir en historisk oversikt over fremveksten av psykologprofesjonen i Norge samt en introduksjon til psykologyrket i det moderne samfunn. Utviklingen av etiske normer og prinsipper for psykologyrket vil bli gjennomgått, og etikkens profesjonsdefinerende betydning vil bli vektlagt. Gjennom oppgavearbeid og øvelser vil du få trening i å forholde deg til etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til profesjonsutøvelsen og til rollen som psykologistudent. I rollespill vil du få en første erfaring med å være psykolog og få trening i å fange opp etiske utfordringer i situasjonen, etablere kontakt og tillit samt gjennomføre en profesjonell samtale.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Gjøre rede for etiske prinsipper og retningslinjer samt utvalgte lovparagrafer som definerer og regulerer utøvelsen av psykologprofesjonen.
 • Forklare ulike teoretiske perspektiver på profesjoner og profesjonsetikk.
 • Gjøre rede for grunnleggende elementer og struktur i en første samtale med klient og beskrive prosesser som fremmer etisk oppmerksomhet, kontakt og tillit.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Arbeide med å identifisere, analysere og foreslå løsninger på etiske spørsmål og dilemmaer som kan oppstå i profesjonell psykologisk virksomhet.
 • Reflektere rundt psykologprofesjonens ansvar og posisjon i samfunnet samt egen rolle som psykologistudent.
 • Mestre grunnleggende ferdigheter i kommunikasjon og utvikle en begynnende forståelse av profesjonsetikkens og relasjonens betydning i arbeid med mennesker.
 • Starte arbeidet med å utvikle et reflektert forhold til egen personlighet og relasjonskompetanse samt etiske holdninger i profesjonell psykologisk virksomhet.

Generell kompetanse
Du skal kunne:

 • Ha forståelse og respekt for menneskerettigheter som grunnleggende for psykologisk arbeid.
 • Vise respekt for andre menneskers integritet, verdighet og autonomi.
 • Forholde deg åpent og fordomsfritt til etiske spørsmål og holdninger som kan oppfattes som vanskelige og utfordrende av enkeltindivider eller grupper i samfunnet.

Generelt om profesjonsforberedende sekvens

Den profesjonsforberedende sekvensen går fra 1. til 4. semester og består av fire emner som utgjør en helhet. Hvert av emnene vil ha et spesifikt fokus, som spenner fra perspektiv på psykologrollen i en-til-en situasjoner til rolleperspektiver på gruppe- og samfunnsnivå. Det siste semesteret i sekvensen overlapper med starten på forebyggende sekvens.

Parallelt med emnene vil det være en seminarrekke med særlig vektlegging av selvrefleksjon og -utvikling, hvor den samme gruppen studenter følger hverandre over de fire semestrene. Gruppene kan fortsette som selvstyrte egenutviklingsgrupper fra 5.semester, med tilbud om veiledning.

Gjennomgående temaer og læringsmål for hele sekvensen er:

 • Profesjonsetikk (kunnskap om etiske prinsipper og retningslinjer; oppøving av etisk bevissthet og dømmekraft; refleksjon over hva egnethet og eget ansvar i rollen innebærer).
 • Profesjonsforståelse (profesjonsteori; psykologers oppgaver; profesjonens makt og ansvar i samfunnet).
 • Personforståelse (forståelse av deg selv, samarbeidspartner/klient og samspillet).
 • Relasjons- og kommunikasjonskompetanse (kunnskap og bevisstgjøring om relasjonens betydning i klinisk og annen profesjonell virksomhet; trening i kommunikasjon og relasjonsbygging). 

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi

Undervisning

Undervisningen består av 6 forelesninger med obligatorisk fremmøte, 4 studentstyrte seminarer uten lærer, samt 5 seminarer med lærer. Det er obligatorisk fremmøte på de lærerstyrte seminarene, og det forventes dessuten oppmøte på seminarene uten lærer da gruppen skal drøfte problemstillinger og legge frem sine resultater for resten av kullet.

 • For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes, må alle elementer samlet være godkjent. Obligatorisk fremmøte på undervisning beregnes av total undervisning (6 forelesninger og 5 lærerstyrte seminar, totalt 22 timer), men en student kan være borte 2 undervisningsganger og allikevel få godkjent obligatorisk aktivitet.

På de lærerstyrte seminarene skal man gjennomføre et rollespill som filmes. Det er et minstekrav at alle studenter gjennomfører og får tilbakemelding på dette. Har man ikke gjennomført dette, vil ikke den obligatoriske aktiviteten bli godkjent (og selv om man har vært borte to ganger eller mindre).

 • Studentene skal ha signert på at de har lest og er innforstått med studenterklæringen som gjelder for profesjonsstudenter i psykologi. Dette er en obligatorisk aktivitet som er nødvendig for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

           Her kan du signere STUDENTERKLÆRINGEN

           Studenter skal elektronisk signere på at de har lest og forstått erklæringen gjennom et nettskjema. Erklæringen blir gjennomgått i undervisningen og link til nettskjema vil bli gitt når undervisningen starter.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

 

Informasjon om bytte av seminargruppe

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studenten evalueres via en skriftlig hjemmeoppgave over 2 dager som følger APA-format. Oppgaven skal være på maksimum 2000 ord (2000 ord blir ca. 5 sider, eks. forside, innholdsfortegnelse og referanseliste). Oppgaven blir lagt ut og skal leveres i Inspera.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Er du for syk til å skrive refleksjonsnotatet i de dagene eksamen går, kan du søke om utsatt innleveringsfrist. Legeerklæring kreves. Ellers må man vente til neste ordinære eksamen semesteret etter.

 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info