print logo

Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er 15. april hvert år.

Du søker om opptak til studieprogrammet i Søknadsweb. SøknadsWeb åpner 1. mars og stenger 15.april.

Det er viktig å ha oppdatert e-postadresse i Søknadsweb, da vi sender ut opptaksbrev per e-post. Det er også viktig å ha riktig telefonnummer i tilfelle ekstraopptak.

Har du utdanning fra andre steder enn UiO?

Det er søkers ansvar at relevant dokumentasjon er lastet opp innen fristen.

Se hvordan du dokumenterer ekstern utdanning

Studieplasser

175

Opptakskrav

Vi gjør oppmerksom på at det er vedtatt ny nasjonal rammeplan for PPU. Dette innebærer endringer i opptaksreglene fra og med opptak til studieåret 2017. Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad.

For opptaket med søknadsfrist 15. april 2016 gjelder opptakskravene under:

Søkere må ha:

 • Minimum 180 studiepoeng

 • Minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i henhold til fagkravene. Sjekk om du dekker fagkravene

 • Du må takke ja til de fagene du har søkt på og føle deg kompetent til å undervise i disse, dersom du får tilbud fra oss.

 • Eksamener som er avgjørende for hvorvidt du er kvalifisert søker, må være bestått før studiet starter.

 • Generell studiekompetanse (GSK). Du kan se om du er registrert med GSK i SøknadsWeb (se skjermbilde). Dersom det ikke står noe, er du ikke registrert med GSK, og du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller kravet til generell studiekompetanse i SøknadsWeb. Last opp denne dokumentasjonen under 'Annet' i 'Mine dokumenter' og skriv 'GSK' i beskrivelse-feltet.
 • Make sure you fulfill the Language requirements for GSK (Kontakt Knutepunktet for spørsmål om dette).

Studiet er lagt opp til å ha to fag. Ettfagssøkere tas opp kun når det ikke er nok tofagssøkere, og de siste årene har det vist seg svært vanskelig å komme inn med kun ett fag.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier.

Slik søker du om politiattest. For at du skal få gyldig politiattest må du legge ved utskrift av nettsiden om politiattest og opptaksbrevet ditt ved søknaden til politiet.

Søkere som får opptak på studiet og som takker ja studieplassen, må bestille politiattest så raskt som mulig etter at de har takket ja til plassen. Du bruker opptaksbrevet du mottar som e-post som søknadsgrunnlag til politiet.

Fagdidaktiske fag som tilbys

 • Dersom du er kvalifisert til å tas opp til to fagdidaktiske fag, og får tilbud om dette, må du følge begge fagene dine. Du kan med andre ord ikke selv velge å være ettfagsstudent dersom du får tilbud om to fag.
 • Det blir ikke satt i gang undervisning i fag hvor det er for få søkere. Det må være minimum 12 studenter på hvert fag.

FAGTILBUD (Tallene i parentes viser maks. kvote i hvert enkelt fag).

 • Engelsk (40)
 • Historie (40)
 • Religion og etikk (30)
 • Norsk (40)
 • Samfunnskunnskap (40)
 • Geografi (20)
 • Mediefag (10 plasser - Tilbys kun på PPU deltid fra 2016)
 • Matematikk (40)
 • Naturfag (50)
 • Fremmedspråk (50) I fremmedspråk tilbys praksisutplassering i følgende fag: Fransk, spansk, tysk, italiensk, russisk, kinesisk (mandarin) og japansk. Du må altså ha 60 studiepoeng innenfor minst ett av disse språkfagene for å søke fagdidaktikk i fremmedspråk.

 

Rangering av søkere

Søkere på PPU heltid rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere som er kvalifisert i to fag som det tilbys fagdidaktikk i går foran søkere med ett fag.
 2. Fullført mastergrad/hovedfag ved universitet eller høyskole. Mastergrad/hovedfag må dokumenteres  (dokumentasjon lastes opp i SøknadsWeb)
 3. Totalt antall avlagte studiepoeng
 4. Dersom søkere ellers står likt, gjøres en totalvurdering hvor det legges vekt på karakterer i fagutdanningen og hvorvidt søkeren har andre skolefag

Det er hvert semester kvoter for hvor mange studenter som maksimalt kan tas opp totalt og i hvert enkelt fagdidaktisk fag. Fagkombinasjonen til søkerne spiller derfor en overordnet rolle for den totale rangeringen. Alle fag fylles i første omgang opp til 10 studenter, så til 20 studenter, så til 30 studenter for de fag dette gjelder og så til 40 studenter for de fag dette gjelder. Det har vært mange flere søkere enn plasser de siste årene, men akkurat hvor vanskelig det er å komme inn, avhenger av fagkombinasjonen din og de andre søkerne.

 

Svar på opptak

Svar på opptak kan forventes i slutten av uke 23.

Godkjenning av tidligere utdanning

Alle må søke PPU-utdanningen gjennom ordinært opptak. Søker kan, etter å ha fått tilbud om plass, søke om fritak/innpass innenfor PPU forutsatt at det kan dokumenteres fullførte integrerte emner som inneholder både pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Hvis du skal søke innpass, skal dette gjøres samtidig som svarfristen for å takke ja til studieplassen til ppu-opptak@ils.uio.no

For søkere med utdanning fra UiO

Dersom du har fullført Ex paed, PPU3110, eller har annen PPU-utdanning fra ILS fra tidligere, må du sende en søknad om innpass per e-post til ppu-opptak@ils.uio.no samtidig som du takker ja til studieplassen.