print logo

Søknadsfrist og opptak

Hvordan søke?

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er 15. april. Resultatet fra opptaket blir publisert i uke 23.

For å søke må du ha avlagt minst 180 studiepoeng, hvorav 60 innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys. Det tas aldri opp søkere til PPU som ikke tilfredsstiller opptakskravene. Se detaljerte opptakskrav nedenfor.

Søknadsweb åpner 1. mars 2014. For å søke på studiet må du:

- Registrere en søknad i SøknadsWeb

- Laste opp dokumentasjon i SøknadsWeb på utdanning tatt ved andre institusjoner enn UiO

- Det er også mulig å laste opp andre dokumenter som kan ha relevant informasjon for din søknad. Se skjermbilde. Merk at praksiserfaring IKKE er relevant for opptaket på PPU heltid.

 

Du søker om opptak til studieprogrammet i SøknadsWeb.

Du må alltid å ha oppdatert e-postadresse i SøknadsWeb, da vi sender ut opptaksbrev per e-post. Det er også viktig å ha riktig telefonnummer i tilfelle ekstraopptak.

Har du utdanning fra andre steder enn UiO?

Hvis du har avlagt eksamener utenfor UIO, enten i Norge eller i utlandet, må du laste opp dokumentasjon på dette i SøknadsWeb. Vi kan be om originalversjoner av de opplastede dokumentene fra studenter som får opptak til programmet. Studenter som ikke fremlegger originaldokumentasjon på forespørsel vil miste studieplassen.

Se hvordan du dokumenterer ekstern utdanning

Studieplasser

160

Opptakskrav

Søkere må ha:

 • Minimum 180 studiepoeng

 • Minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i henhold til fagkravene. Sjekk om du dekker fagkravene

 • Eksamener som er avgjørende for hvorvidt du er kvalifisert søker, må være bestått før studiet starter.

 • Generell studiekompetanse (GSK). Du kan se om du er registrert med GSK i SøknadsWeb (se skjermbilde). Om det ikke står noe, er du ikke registrert med GSK, og du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller kravet til generell studiekompetanse i SøknadsWeb. Last opp denne dokumentasjonen under 'Annet' i 'Mine dokumenter' og skriv 'GSK' i beskrivelse-feltet.

Studiet er lagt opp til å ha to fag. Ettfagssøkere tas opp kun når det ikke er nok tofagssøkere, og de siste årene har det vist seg svært vanskelig å komme inn med kun ett fag.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier.

Slik søker du om politiattest. For at du skal få gyldig politiattest må du legge ved utskrift av nettsiden om politiattest og opptaksbrevet ditt ved søknaden til politiet.

Søkere som får opptak på studiet og som takker ja studieplassen, må bestille politiattest så raskt som mulig etter at de har takket ja til plassen. Du bruker opptaksbrevet du mottar som e-post som søknadsgrunnlag til politiet.

Fagdidaktiske fag som tilbys

 • Dersom du er kvalifisert til å tas opp til to fagdidaktiske fag, og får tilbud om dette, må du følge begge fagene dine. Du kan med andre ord ikke selv velge å være ettfagsstudent dersom du får tilbud om to fag.
 • Det blir ikke satt i gang undervisning i fag hvor det er for få søkere. Det må være minimum 12 studenter på hvert fag.

Høsten 2014 tilbyr vi følgende fag (tallene i parentes er maks-kvoter i hvert enkelt fag):

Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag

 • Engelsk (40)
 • Historie (40)
 • Religion og etikk (30)
 • Norsk (40)
 • Samfunnskunnskap (40)
 • Geografi (20)
 • Mediefag (12)
 • Matematikk (40)
 • Naturfag (50)
 • Fremmedspråk (50) I fremmedspråk tilbys praksisutplassering i følgende fag: Fransk, spansk, tysk, italiensk, russisk, kinesisk (mandarin) og japansk. Du må altså ha 60 studiepoeng innenfor minst ett av disse språkfagene for å søke fagdidaktikk i fremmedspråk.

Les mer om innholdet i hvert av fagene (fagplanene)

Rangering av søkere

Søkere på PPU heltid rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere som er kvalifisert i to fag som det tilbys fagdidaktikk i går foran søkere med ett fag.
 2. Fullført mastergrad/hovedfag ved universitet eller høyskole. Mastergrad/hovedfag må dokumenteres  (dokumentasjon lastes opp i SøknadsWeb)
 3. Totalt antall avlagte studiepoeng
 4. Dersom søkere ellers står likt, gjøres en totalvurdering hvor det legges vekt på karakterer i fagutdanningen og hvorvidt søkeren har andre skolefag

Det er hvert semester kvoter for hvor mange studenter som maksimalt kan tas opp totalt og i hvert enkelt fagdidaktisk fag. Fagkombinasjonen til søkerne spiller derfor en overordnet rolle for den totale rangeringen. Alle fag fylles i første omgang opp til 10 studenter, så til 20 studenter, så til 30 studenter for de fag dette gjelder og så til 40 studenter for de fag dette gjelder. Det har vært mange flere søkere enn plasser de siste årene, men akkurat hvor vanskelig det er å komme inn, avhenger av fagkombinasjonen din og de andre søkerne.

Innpassing av tidligere utdanning

Det kan søkes om fritak for deler av PPU dersom søkere kan dokumentere studier med både pedagogikk, fagdidaktikk og praksis integrert i studiet.

For søkere med utdanning fra UiO

Dersom du har fullført Ex paed, PPU3110, eller har annen PPU-utdanning fra ILS fra tidligere, må du sende en søknad om innpass per e-post til ppu-opptak@ils.uio.no samtidig som du takker ja til studieplassen.

For søkere med utdanning fra andre institusjoner enn UiO

Alle søknader som sendes innen svarfristen for PPU-opptaket får svar innen studiestart.