Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er 15. april hvert år.

Du søker om opptak til studieprogrammet i SøknadsWeb. SøknadsWeb åpner 1. mars og stenger 15. april. Det er ikke mulig å søke etter søknadsfristen.

For å søke på studiet må du innen 15. april:

 • ha satt deg inn i opptakskravene. Sjekk at du dekker fagkravene
 • søke på praktisk-pedagogisk utdanning i SøknadsWeb

 • laste opp dokumentasjon på utdanning tatt ved andre institusjoner enn UiO. 
  Resultatutveksling/innhenting av resultater fra eksternt lærested kan ikke benyttes ved dette PPU-opptaket. Du må selv laste opp dette.

 • laste opp eventuell tilleggsinformasjon vedrørende utdanningen

Svar på opptak

Svar på opptak blir sendt per e-post i uke 23. (Med forbehold om endringer.)                
Sørg for å ha oppdatert e-postadresse i SøknadsWeb.

Har du utdanning fra andre læresteder enn UiO?

Søkere med utdanning fra andre læresteder enn UiO må laste opp dokumentasjon på avlagt utdanning innen søknadsfristen (også innpasset utdanning). Det er søkers ansvar at all dokumentasjon som er av betydning for kvalifisering og rangering er lastet opp. Skjermdump godtas ikke som dokumentasjon på avlagte eksamener. Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet. Resultatutveksling/innhenting av resultater fra eksternt lærested kan ikke benyttes ved dette PPU-opptaket.

Har du utdanning fra utlandet?

 • Dokumentasjonen (vitnemål, karakterutskrifter, Diploma Supplement o.l).skal foreligge på norsk eller engelsk

 • Utdanning som ikke er oppgitt i ECTS credits (som er tilsvarende norske studiepoeng) bør ha NOKUT-godkjenning

Vis tydelig at du er kvalifisert!

Ved ekstern utdanning, norsk eller utenlandsk, skal du:

 • Markere de emnene du mener er relevante i forhold til det faget/de fagene du har søkt fagdidaktikk i

 • Last opp emnebeskrivelser dersom emnets tittel ikke er selvforklarende

 • Anslå hvor mange studiepoeng du mener disse emnene vil kunne tilsvare i Norge, dersom de ikke er oppgitt i ECTS/studiepoeng (last gjerne opp en slik oversikt som eget brev i SøknadsWeb)

 • Har du mastergrad/hovedfag må du laste opp vitnemål og ikke bare karakterutskrift for å få uttelling for dette

Tar du emner dette semesteret?

Dersom du inneværende semester tar utdanning ved et annet lærested enn UiO, skal du laste opp en bekreftelse fra lærestedet som viser hvilke emner og/eller eksamener du er oppmeldt til. Du skal kun laste opp eksamensmelding for emner som er relevante for at du skal bestå ett eller flere opptakskrav.

Bekreftelsen skal lastes opp innen søknadsfristen, og skjermdump godtas som midlertidig bekreftelse. Du må laste opp karakterutskrift når du har fått resultatet. Skjermdump av fullført resultat godtas ikke.

Når det gjelder å tilfredsstille GSK-kravet, kan det gjelde egne regler og frister.

Studieplasser

200

Opptakskrav

NB: Kunnskapsdepartementet har besluttet å utsette kravet om mastergrad for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) til og med studieåret 2018-2019. Dette innebærer at krav om mastergrad trer i kraft først fra 2019.

Søkere må ha:

 • Minimum 180 studiepoeng

 • Minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i henhold til fagkravene. Sjekk om du dekker fagkravene

 • Du må takke ja til de fagene du har søkt på og kunne undervise i fagene, dersom du får tilbud fra oss.

 • Eksamener som er avgjørende for hvorvidt du er kvalifisert søker, må være bestått før studiet starter.

 • Generell studiekompetanse (GSK). Du kan se om du er registrert med GSK i SøknadsWeb (se skjermbilde). Dersom det ikke står noe, er du ikke registrert med GSK, og du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller kravet til generell studiekompetanse i SøknadsWeb. Last opp denne dokumentasjonen under 'Annet' i 'Mine dokumenter' og skriv 'GSK' i beskrivelse-feltet.
 • Make sure you fulfill the Language requirements for GSK. ILS behandler ikke GSK-søknader, kontakt Knutepunktet for spørsmål om GSK.

Ettfagssøkere tas opp kun når det ikke er nok tofagssøkere, se rangeringsreglene nederst på siden. I fjorårets hovedopptak var det kun i tysk fagdidaktikk det ble tatt opp ettfagssøkere.

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier.

Slik søker du om politiattest. For at du skal få gyldig politiattest må du legge ved utskrift av nettsiden om politiattest og opptaksbrevet ditt ved søknaden til politiet.

Søkere som får opptak på studiet og som takker ja studieplassen, må bestille politiattest så raskt som mulig etter at de har takket ja til plassen. Du bruker opptaksbrevet du mottar som e-post som søknadsgrunnlag til politiet.

Fagdidaktiske fag som tilbys

 • Dersom du er kvalifisert til å tas opp til to fagdidaktiske fag, og får tilbud om dette, må du følge begge fagene dine.
 • Du kan ikke selv velge å være ettfagsstudent dersom du får tilbud om to fag.
 • Det blir ikke satt i gang undervisning i fag hvor det er for få søkere. Det må være minimum 12 studenter på hvert fag. (Unntaket er innenfor fremmedspråk.)

FAGTILBUD (tallene i parentes viser maks. plasser i hvert enkelt fag).

 • Engelsk (50)
 • Historie (40)
 • Religion og etikk (30)
 • Norsk (50)
 • Samfunnskunnskap (40)
 • Geografi (15)
 • Matematikk (50)
 • Naturfag (50)

Innenfor fremmedspråkdidaktikk kan du søke opptak til følgende fag (forutsetter 60 studiepoeng i hvert fag, se fagkravene):

 • Fransk (15)
 • Spansk (15)
 • Tysk (15)
 • Russisk (4)
 • Kinesisk (mandarin) (4)
 • Japansk (4)
 • Latin (4)

Rangering av søkere

Søkere på PPU heltid rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere som er kvalifisert i to fag som det tilbys fagdidaktikk i går foran søkere med ett fag.
 2. Fullført mastergrad/hovedfag ved universitet eller høyskole. Mastergrad/hovedfag må dokumenteres  (dokumentasjon lastes opp i SøknadsWeb)
 3. Totalt antall avlagte studiepoeng
 4. Dersom søkere ellers står likt, gjøres en totalvurdering hvor det legges vekt på karakterer i fagutdanningen

Det er hvert semester kvoter for hvor mange studenter som maksimalt kan tas opp totalt og i hvert enkelt fagdidaktisk fag. Fagkombinasjonen til søkerne spiller derfor en overordnet rolle for den totale rangeringen. Det har vært mange flere søkere enn plasser de siste årene, men akkurat hvor vanskelig det er å komme inn, avhenger av fagkombinasjonen din og de andre søkerne.

Godkjenning av tidligere utdanning

Alle må søke PPU-utdanningen gjennom ordinært opptak. Søker kan, etter å ha fått tilbud om plass, søke om fritak/innpass innenfor PPU forutsatt at det kan dokumenteres fullførte integrerte emner som inneholder både pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Hvis du skal søke innpass, skal dette gjøres samtidig som svarfristen for å takke ja til studieplassen til ppu-opptak@ils.uio.no

For søkere med tidligere PPU-utdanning fra UiO

Dersom du har fullført Ex paed, PPU3110, eller har annen PPU-utdanning fra ILS fra tidligere, må du sende en søknad om innpass per e-post til ppu-opptak@ils.uio.no samtidig som du takker ja til studieplassen.