Protokoll fra møte 7/2015 i universitetsstyret

Møtet ble satt 20. oktober 2015 kl. 09.00, Tøyen hovedgård, Naturhistorisk museum, Sats gate 1, og hevet kl 12.10. Styreseminar kl 13.00-18.00.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Sofie A. E. Høgestøl, Ole Martin Nodenes (deltok fra V-sak 5), Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Anne-Marie Engel, Kjetil Trædal Thorsen (deltok på V-sak 1-4, O-sak 1 og styreseminaret), Farooq Akram (vara for Idar Kreutzer, deltok på styremøtet) og Idar Kreutzer (deltok på styreseminaret)

Forfall: Anne Aasheim

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum

Fra administrasjonen: universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen, direktør for virksomhets- og økonomistyring Ellen Johanne Caesar, kommunikasjonsdirektør Marina Tofting, HMS- og beredskapsdirektør Anita Sandberg og lederassistent Lars Flønes Ravn

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1-3, O-sak 1, V-sak 4-6, O-sak 2-6


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med følgende sak under eventuelt: Akademisk dugnad for flyktninger


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2015

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2015

Saksnr. 2015/10214

Vedtak:

 1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 31. august 2015 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.
 2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2015 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 for UiO

Saksnr. 2015/5326

Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Budsjettinnspill 2017

Saksnr. 2015/12156

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2017.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Oppfølging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning

Saksnr. 2014/10841

Etter styrets diskusjon ble følgende forslag fremmet:

 

Forslag 1 (opprinnelig vedtaksforslag):

 1. Fakulteter og tilsvarende enheter beholder lønnsbesparelser beregnet til 45 millioner kroner i sine rammer.
 2. Det gis følgende føringer til fakulteter og tilsvarende enheter:
  a. Det skal sikres et minstenivå i driftsmidler per vitenskapelig ansatt slik at de får gjennomført sin forskning
  b. Fakultetene og tilsvarende enheter skal bidra til medfinansiering av mediekjøp/faglitteratur

Forslaget falt med to stemmer for (Ottersen, Akram) og sju stemmer mot (Widerberg, Gundersen, Høgestøl, Nodenes, Paulsen, Bang, Engel).

 

Forslag 2:

Styret ber administrasjonen komme tilbake med to saker der det gjøres rede for styrets økonomiske handlingsrom. Samt drøftes en satsing/incentivering på fri forskning, og mulige mekanismer for en slik satsing. Frem mot vedtakelsen av fordeling 2017. I denne saken fremlegges også oversikt over driftsmidler per vitenskapelig ansatt.

Forslaget ble vedtatt med sju stemmer for (Widerberg, Gundersen, Høgestøl, Nodenes, Paulsen, Bang, Engel) og to stemmer mot (Ottersen, Akram).

   

  Forslag 3:

  Bruk av lønnsbesparelser beregnet til 45 millioner kroner utsettes til styrets møte i desember.

  Forslaget falt med tre stemmer for (Paulsen, Bang, Engel) og seks stemmer mot (Ottersen, Widerberg, Gundersen, Høgestøl, Nodenes, Akram).

   

  Forslag 4:

  Protokoll fra forslag 4 er ikke endelig godkjent.

  Saksdokumenter:


  Orienteringssaker


  O-SAK 2 Sikkerhet og beredskap

  Saksnr. 2013/2469

  Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte

  Ordinære saker


  V-SAK 6 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren – oppfølging av arbeidsavtale

  Saksnr. 2012/13411

  Unntatt offentlighet etter offl. § 25.

  Vedtak:

  1. Universitetsstyret slutter seg til rektors vurdering av Gunn-Elin Aa. Bjørneboes oppnådde resultatkrav for perioden 2014-15.
  2. Universitetsstyret godkjenner stillings- og resultatkrav for universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe for de kommende 12 måneder.

  Enstemmig vedtatt.

  Protokolltilførsel fra Kristian Gundersen:

  Jeg ønsker ikke å ta stilling til oppnåelsen av resultatkrav eller fastsettelsen av nye for universitetsdirektøren. Jeg mener kravene er lite operasjonaliserbare og at denne typen bonuser er et uegnet virkemiddel for stillingen som universitetsdirektør.


  V-SAK 7 Personalsak

  Unntatt offentlighet etter offl. §§ 23 og 13 første ledd, jfr. fvl. § 13 første ledd nr. 1.

  Saken ble utsatt i forkant av møtet.


  Saker til behandling i åpent møte

  Orienteringssaker


  O-SAK 3 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2014/2015

  Saksnr. 2014/2998

  Saksdokumenter:


  O-SAK 4 Årshjul for styresaker 2015

  Saksnr. 2014/2322

  Saksdokumenter:


  O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

  Saksnr. 2008/3197

  Saksdokumenter:


  Saker til behandling i lukket møte

  Orienteringssaker


  O-SAK 6 Eventuelt

  Akademisk dugnad for flyktninger
  Rektor Ole Petter Ottersen orienterte.


  Fra kl 13.00: Styreseminar – lukket møte


  Oppfølging av rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB)

  Det vises til eget program for styreseminaret.

  Saksdokumenter:


  Publisert 2. nov. 2015 13:58 - Sist endret 31. okt. 2016 13:06