Protokoll fra møte nr. 1/2018 i universitetsstyret

Møtet ble satt 6. februar 2018 klokken 10.00 og hevet klokken 17.50

Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte Rønning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka  og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Irene Sandlie, Pål Vegard Pettersen  og Bente Hennie Strandh.

Forfall: Anne Birgitte Rønning

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:

V-sak 1, V-sak 2, V-sak 2, D-sak 1, O-sak 2, O-sak 4, O-sak 5, D-sak 2 , V-sak 3, V-sak 4, D-sak 2 fortsettelse, D-sak 3, V-sak 5, D-sak 4, O-sak 3. D-sak 5 ble utsatt.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Kunnskapshovedstaden Oslo - målsettinger og prioriteringer

Rektor Svein Stølen presenterte saken.

Styret var positive til visjon og planer for videre arbeid. Styret la vekt på at UiO bør utdype og tydeliggjøre sine ambisjoner og definere interessenter for samarbeid om utviklingen av kunnskapshovedstaden. Styret ba om en redegjørelse for UiOs arbeid innenfor innovasjonsområdet på styrets møte i mars.

Presentasjon lagt frem på møtet

Saksnr. 2017/3022

Saksdokumenter:

  • Styrenotat med vedlegg

D-SAK 2 En langsiktig og framtidsrettet satsing på utdanning ved UiO

Prorektor Gro Bjørnerud Mo innledet til diskusjon.

Styret ga sin positive tilslutning til den innretningen på en satsning på utdanning som er beskrevet i notatet. Forskningsbasert utdanning, kunnskap i bruk og utnyttelse av UiOs faglige bredde ble diskutert. 

Presentasjon lagt frem på møtet

Saksnr. 2018/1222

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 3 Oppnevning av Arbeidsgruppe om merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Prorektor Gro Bjørnerud Mo presenterte saken

Styret ønsket at arbeidsgruppens sammensetning skal suppleres med en representant som er en aktiv underviser.

Saksnr. 2018/1189

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til at det oppnevnes en arbeidsgruppe for merittering med mandat og sammensetning i tråd med forslaget.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Sensorveiledninger ved Universitetet i Oslo

Prorektor Gro Bjørnerud Mo presenterte saken

Presentasjon lagt frem på møtet

Saksnr.2018/1190

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen for sensorveiledninger.

Enstemmig vedtatt

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Internasjonalisering - prioriteringer 2018-2020

Viserektor Åse Gornitzka innledet til diskusjon.

Styret ga sin positive tilslutning til UiOs tilnærming i arbeidet med internasjonalisering. Styret pekte på at arbeidet må ses i sammenheng med UiOs strategi- og profileringsarbeid.

Presentasjon lagt frem på møtet

Saksnr. 2018/3023

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 5 Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020

Personaldirektør Irene Sandlie presenterte saken.

Styret ba om at det ses nærmere på  måltallene. Måltallet for studentkjønnsbalanse bør markers som aktivitetsmål. Karrierefremmende tiltak for kvinnelige forskere og kvinnelige forskeres deltakelse i mentorprogrammet for post doc innlemmes i planen.

Saksnr. 2018/3008

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020 i samsvar med forslaget som er fremlagt.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 4 Personalpolitikk - prioriterte arbeidsområder og tiltak

Rektor Svein Stølen presenterte saken.

Styret ga sin positive tilslutning til innholdet i notatet.

Saksnr. 2018/3013

Saksdokumenter:


D-SAK 5 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet

På grunn av for liten tid ble saken utsatt til neste møte.

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019 - orientering om prosess

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar presenterte saken.

Saksnr. 2018/593

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Studentombudets årsrapport for 2017

Studentombud Marit E. Sand Solvik presenterte saken.

Saksnr. 2018/3025

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årshjul for styresaker

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe presenterte saken.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe presenterte saken.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.

Publisert 22. feb. 2018 15:06 - Sist endret 6. mars 2018 13:27