Protokoll fra møte nr. 2/2019 i universitetsstyret

Møtet ble satt 5.februar kl. 10.00 og hevet kl. 15.30

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung  og  Anne-Marie Engel

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, Jørgen Bock, Johannes Falk Paulsen og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, O-sak 2, O-sak 10, D-sak 2, D-sak 1, O-sak 6, D-sak 3, V-sak 3, V-sak 4, V-sak 5, O-sak 3, O-sak 4,O-sak 5, O-sak 7 og O-sak 8

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 8/2018 og 1/2019

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:

  • Protokoll fra møte 8/2018
  • Protokoll fra møte 1/2019 er unntatt offentlighet etter offl.§ 23

Saker til behandling åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Orientering om arbeidet med UH-loven

Utvalgsleder Helga Aune orienterte.

Saksnr. 2019/2788

Saksdokumenter:

Saksnotat

Presentasjon lagt frem på møtet.


O-SAK 2 Presentasjon av Det samfunnsvitenskapelige fakultets arbeid med utdanning

Dekan Nils-Henrik von der Fehr orienterte.

Presentasjon lagt frem på møtet.


O-SAK 10 Orientering om status for Strategi 2030

Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterte.

Presentasjon lagt frem på møtet.


Seminar for styrets medlemmer (lukket)

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsrapport 2018 - Styrets beretning

Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar innledet.

Saksnr. 2019/1191

Saksdokumenter:


D-SAK 2 Masterplan IT

Professor Anders Malthe-Sørensen og dekan på Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Sten Ludvigsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/3713

Saksdokumenter:


D-SAK 3 Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO

Viserektor Åse Gornitzka redegjorde for saken.

Saksnr. 2019/2794

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Universitetets priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon - endring sammensetning priskomité og innføring av ny pris for yngre forskere

Prorektor Gro Bjørnerud Mo la frem saken.

Saksnr. 2014/9174

Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag om endring i sammensetning av priskomiteen.
  2. Universitetsstyret slutter seg til innføring av en ny pris for yngre forskere.

Det ble tillagt et punkt:

3. Universitetsledelsen gis fullmakt til å justere ordlyden i de reviderte statuttene i henhold til innspill som kom på møtet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 UiO:Livsvitenskap - endring i organisering og styresammensetning

Rektor Svein Stølen la frem saken. Styreleder Finn-Eirik Johansen utdypet og svarte på spørsmål.

Saksnr. 2015/2807

Forslag til vedtak:

  • Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at styret ved UiO:Livsvitenskap kan opprette et internasjonalt "scientific advisory board" (SAB) som et rådgivende organ, i samarbeid med rektoratet.
  • Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at sammensetningen for styret ved UiO:Livsvitenskap endres i tråd med styrets prinsipale forslag med en ekstern styreleder.

En justering av siste punkt er foretatt:

Vedtak:

  • Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at styret ved UiO:Livsvitenskap kan opprette et internasjonalt "scientific advisory board" (SAB) som et rådgivende organ, i samarbeid med rektoratet.
  • Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at sammensetningen for styret ved UiO:Livsvitenskap endres i tråd med UiO:Livsvitenskaps styres prinsipale forslag, med en ekstern styreleder med betydelig vitenskapelig kompetanse.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Oppnevning av medlem til Skikkethetsnemda

Rektor Svein Stølen la frem saken.

Saksnr. 2008/14503

Vedtak:

Universitetsstyret oppnevner professor Kjetil Retterstøl som medlem av Skikkethetsnemda, herunder representant for faglærerne, for perioden 6. februar til 30. juni 2019.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Tildelingsbrev 2019 fra Kunnskapsdepartementet

Direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar orienterte.

Saksnr. 2018/593

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Ressursituasjonen for Examen philosophicum (exphil)

Retor Svein Stølen orienterte.

Saksnr. 2019/2809

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orientering om status i program for administrativ forbedring og digitalisering
Dekan Sten Lugvigsen og underdirektør Johannes Falk Paulsen orienterte.

Saksnr. 2018/3305

Saksdokumenter:


O-SAK 6 UiOs bidrag til Oslos rolle som europeisk miljøhovedstad 2019

Vebjørn Bakken, leder av UiO: Energi orienterte.

Saksnr. 2018/6563

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 8 Årshjul for styresaker våren 2019

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 9 Eventuelt

Rektor Svein Stølen orienterte om European universities-initiativet.


 

Publisert 18. feb. 2019 15:58 - Sist endret 13. mars 2019 13:32