Protokoll fra møte nr. 8/2018 i universitetsstyret

Møtet ble satt 4. desember kl 10.00 og hevet kl. 14.00.

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung  og Einar Hagem (vara for Anne-Marie Engel)

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, Britt Amundsen Hoel, Hanna Ekeli, Lars Oftedal, Jørgen Bock og Bente Hennie Strandh

Forfall: Anne-Marie Engel

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe deltok ikke på V-sak 3

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 og 8, O-sak 1,2,3,4,5 og 6.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2018

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Ansettelse av universitetsdirektør

Styreleder, rektor Svein Stølen og personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/5586

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25

Vedtak:

Universitetsstyret ansetter Arne Benjaminsen i stilling som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 4 System for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO

Dekan Aud Tønnessen redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/1189

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens 4 hovedanbefalinger. Rektor gis fullmakt til å fastsette den konkrete utformingen av den søknadsbaserte tilleggsordningen.

Etter diskusjon i styret ble følgende vedtaksendringer formulert:

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens 4 hovedanbefalinger. Rektor gis fullmakt til:

  1. Å gjøre endringer i UiOs regelverk for å styrke uttellingen av utdanningsfaglige kvalifikasjoner i ordinære vurderingsprosesser som tilsetting og opprykk.  
  2. Å utvikle kriterier for prøving av utdanningsfaglige kvalifikasjoner på institusjonsnivå.
  3. Sikre at hovedprinsipper for vurdering av utdanningsfaglige kvalifikasjoner utvikles på institusjonsnivå. Det utarbeides retningslinjer på institusjonelt nivå som kan tilpasses lokale fagtradisjoner.
  4. Basert på innspill som kom i styremøtet, å fastsette den konkrete utformingen av den søknadsbaserte prøveordningen. Det er vesentlig at denne ordningen virker sammen med punktene en til tre. Rektoratet vil følge prøveordningen tett og sikre evaluering og læring.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Endring av studie- og eksamensforskriften - antall praksisforsøk

Avdelingsdirektør Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/9957

Vedtak:
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft umiddelbart.

Enstemmig vedtatt

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Utredning av forskerboligordningen

Assisterende eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel redegjorde for saken.

Saksnr. 2013/14138

Vedtak:

1. Universitetetsstyret beslutter å utvide forskerboligordningen ved å:

a) Selge de forskerboligene UiO eier i dag.

b) Inngå avtale med profesjonell boligutleier om leie av det antall boliger til internasjonale forskere som UiO har behov for.

c) Inngå avtale med utbygger om å bygge en forskerboligblokk på "parktomten" ved Blindern stasjon.

2. Universitetsstyret beslutter at UiO først går i dialog med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) for å avklare om det er mulig å få til gode løsninger sammen med dem. Hvis dette ikke lykkes, går UiO ut på det åpne markedet.

3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren gjennomføre utvidelser av forskerboligordningen som vedtatt og holde styret informert om fremdriften i arbeidet.  

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Krav til kjønnssammensetning blant komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglige ledere ved UiO

Personaldirektør Irene Sandlie redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/14215

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar bestemmelsen om krav til kjønnssammensetningen blant komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglige ledere.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2019

Avdelingsdirektør Jørgen Bock redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/5245

Vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2019.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Strategiprosess 2030: Orientering om status

Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterte.

Saksnr. 2018/11116

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Prosess for årsplan 2020-2022 og fordeling 2020

Styreleder, rektor Svein Stølen orienterte.

Saksnr. 2018/13073

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Nytt personvernreglement - status og videre tiltak

IT-direktør Lars Oftedal orienterte.

Saksnr. 2018/4165

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 6 Eventuelt

Følgende saker ble diskutert under dette punktet:

  • Vikingskipsmuseet
  • Helse Sør-Øst bygg
Publisert 13. des. 2018 09:27 - Sist endret 13. des. 2018 09:28