Protokoll fra møte nr. 3/2019 i universitetsstyret

Møtet ble satt 12.mars kl. 09.30 og hevet kl.15.20.

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og  Anne-Marie Engel

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Åse Gornitzka 

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, John Skogen og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, V-sak 3, V-sak 8, D-sak 1, O-sak 1, O-sak 2, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, V-sak 9, V-sak 7, V-sak 10, O-sak 3, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 6 og O-sak 7.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden godkjent


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2019

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Fakultetsdirektør ved Det teologiske fakultet

Saken er unntatt offentlighet etter offl §25

Vedtak:

Universitetsstyret ansetter Tone Vold-Sarnes i stilling som fakultetsdirektør ved Det teologiske fakultet.

Enstemmig vedtatt.


D-SAK 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Informatikk - digitalisering, maskinlæring, kunstig intelligens, IT sikkerhet

Dekan Morten Dæhlen og instituttleder Ellen Munthe-Kaas, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innledet til diskusjon.

Presentasjon lagt frem på møtet


Saker til behandling åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen

Ekspedisjonssjef Tora Jarlsby, avdelingsleder Thorgunn Norstrand og teamleder Raj Esther Thomas fra Riksrevisjonen orienterte.


O-SAK 2 Orientering om status for Strategi 2030

Saksnr. 2018/11116

Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterte.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Mulig salg av datterselskap NKVTS i UniRand AS

Saksnr. 2008/5147-13

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslag om salg av aksjer i selskapet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) til NORCE AS. Salgsprisen skal tilsvare aksjekapitalen i selskapet.

Universitetsstyret gir rektor fullmakt sammen med styreleder i UniRand AS til å sluttføre de nødvendige prosesser i forbindelse med eventuelt salg av aksjer i selskapet NKVTS AS.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Årsrapport 2018 inkl. avlagt årsregnskap 2018

Saksnr. 2019/1191

Unviersitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Vedtak:

1. UiOs årsrapport for 2018, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.

2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2018/12076

Universitetsdirektør Arne Benajminsen la frem saken, supplert av direktør for virksomhets- og økonomistyring, Ellen Johanne Caesar.

Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2018 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Finansiering av rehabilitering av tak og fasader på Historisk museum (HM)

Saksnr. 2018/13073

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken, supplert av eiendomsdirektør John Skogen.

Vedtak:

Universitetsstyret merker seg at saken på grunn av helt spesielle omstendigheter fremmes i forkant av den ordinære budsjettbehandlingen.

Styret vedtar at inntil 150 mill. kroner avsettes innenfor rammen for fordeling i 2020 til å utbedre kritiske og alvorlige skader på Historisk museum. Merkostnader som inntreffer i 2019 forutsettes forskuttert av Eiendomsavdelingen.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Poltikk for eksternfinansierte sentre

Saksnr. 2019/2794

Rektor Svein Stølen la frem saken. 

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslaget til «Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO».

Enstemmig vedtatt. 

Saksdokumenter:


V-SAK 9 UiOs arbeid med forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Saksnr. 2017/14845

Personaldirektør Irene Sandli la frem saken.

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar retningslinjene «Sammen mot trakassering».

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 10 Premisser for videre arbeid med midlertidighet ved UiO

Saksnr. 2019/4062

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken supplert av personaldirektør Irene Sandlie. 

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til mål og premisser beskrevet i vedlagte notat, samt de foreslåtte tiltakene.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities

Saksnr. 2016/13295

Rektor Svein Stølen orienterte. 

Saksdokumenter:


O-SAK 4 UiOs deltakelse i European University-initiativet

Saksnr. 2019/4067

Rektor Svein Stølen orienterte. 

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2019

Saksnr. 2014/2322

Rektor Svein Stølen orienterte. 

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt

Rektor Svein Stølen orienterte om arbeidet med avtaler mellom  Elsivier og norske forskningsinstitusjoner.


 

Publisert 21. mars 2019 13:56 - Sist endret 27. jan. 2020 09:08