Politisk risiko 2021: Er verden blitt tryggere etter Trump?

Dagens internasjonale politiske situasjon. Hvordan vil den liberale verdensorden utvikle seg? Hvilke maktendringer preger vår tid? Hvilke avveininger og valg står vi overfor?

Video presentasjoner:
Video panelsamtale: 
 

 

 

13:00

Velkommen ved Partnerforums sekretariat

 

Globale maktendringer og nasjonalstatens rolle (PDF)
Jan Erik Grindheim, Universitetet i Sørøst-Norge/Civita

En liberal verdensorden? (PDF)
Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap, UiO

 

Fra globalisering til teknologisk jernteppe? (PDF)
Ola Storeng, tidligere økonomiredaktør, Aftenposten

 

Er Europa svekket som aktør? (PDF)
Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, UiO

  Trump og pandemien som overgangsfenomener – ser vi konturene av en ny sikkerhetspolitisk  orden? (PDF)
Sverre Diesen, general og tidligere forsvarssjef
14:15

Diskusjon med spørsmål fra deltakerne, ledet av Jan Erik Grindheim, Civita og Universitetet i Sørøst-Norge. 
12 spørsmål via slido (PDF)

Slutt 15:00

Med forbehold om endringer. Program (PDF) 
Videoopptak og lysark fra seminaret legges i etterkant ut på denne nettsiden.

Påmelding

Aktualitetsseminarene er forbeholdt ansatte hos partnerne

Alle som melder seg på vil i forkant av seminaret få tilsendt lenke for streaming av arrangementet

Meld deg på

Om foredragsholderne og deres innledninger

Jan Erik Grindheim er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge, og statsviter i tankesmien Civita, hvor han primært arbeider med internasjonalt samarbeid, EU og EØS-avtalen. Jan Erik har skrevet flere vitenskapelige artikler og bøker om norsk politikk og offentlig forvaltning, internasjonalt samarbeid og spesielt EU, han har vært ansvarlig redaktør av tidsskriftet Stat & Styring og vært faglig ansvarlig for Universitetet i Oslos engasjement i Partnerforum.
Om foredraget: Tre globale maktendringer preger vår samtid: Den første er diffusjonen av makt fra stater til ikke-statlige aktører, gjennom teknologisk innovasjon og nye muligheter for kommunikasjon. Den andre er diffusjon av kulturelle og religiøse verdier, og en mulig maktkonflikt mellom dem som følge av økt migrasjon og demografiske endringer. Den tredje er en transmisjon av makt fra stater i vest til stater i øst. Hva betyr disse endringene for den nasjonalstatens rolle i internasjonal politikk? Og hva betyr de for hele ideen om en internasjonal politikk?
 

Øyvind Østerud Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo og var preses i Norske Videnskaps-Akademi i 2009-2011. Han ledet Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 og har hatt bistillinger ved Forsvarets Forskningsinstitutt og Forsvarets Stabsskole. Østerud er ekspert på geopolitikk og vilkår for regional og statlig stabilitet. 
Om foredraget: Det som har vært kalt en liberal verdensorden har bestått av frihandel, internasjonale institusjoner og demokratisering. En slik orden har aldri vært verdensomspennende eller konsekvent, men den ble sterkere utfordret med Donald Trump som president i USA. Det er verdt å se nærmere på hva en liberal verdensorden hvilte på, og hvordan den har utviklet seg gjennom de senere årene. Hva var det som ble endret under Trump og hvordan er utsiktene i dag? Hva betyr Kinas framvekst for en slik orden, og hva betyr indre uro i vestlige land?

 

Ola StorengOla Storeng er samfunnsøkonom og var i mer enn 15 år, fram til 2017, økonomiredaktør i Aftenposten, med særlig interesse for internasjonale spørsmål. Storeng har vært ansatt i Olje- og Energidepartmentet, avdelingsdirektør i Finansdepartemenet, ambassaderåd ved Norges delegasjon til OECD i Paris og «project officer» i Verdensbanken i Washington. Storeng dekker verdensøkonomien.
Om foredraget: Trumps handelskrig ble langt på vei en fiasko: Han fikk uvenner i vest og USAs handelsunderskudd har ikke gått ned. Men flere vestlige land støtter nå, i hvert fall i ord, en mer radikal ide fra Trump og hans rådgivere: Et teknologisk jernteppe for å vinne det økonomiske og militære kappløpet med Kina. Også pandemien fører til krav om større selvforsyning og økt nasjonal kontroll over økonomien. Hva vil skje i praksis?

 

Janne Haaland MatlaryJanne Haaland Matlary er professor i Statsvitenskap, Universitetet i Oslo og prof II ved Forsvarets Stabsskole. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet 1997-2000 og har sittet i en rekke nasjonale og internasjonale råd og utvalg. Hun er ekspert på utenriks- og sikkerhetspolitikk, EU og NATO.

Om foredraget: Hvordan ser det europeiske aktørbildet ut etter Brexit? EU synes svekket med konflikter i synet på både Kina og Russland, mens NATO nå må innfri amerikanske forventninger etter at Trump er borte. De tre stormaktene Tyskland, Storbritannia og Frankrike bestemmer Europas evne til maktprojisering, men vil de stå med Biden og hans krav om solidaritet i Kina-politikken? Og Vil Europa være i stand til å takle Russland?
 

Sverre DiesenSverre Diesen er general og tidligere forsvarssjef (2005-2009) og utdannet sivilingeniør fra NTNU.  Han er nå forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt der han arbeider spesielt med spørsmål knyttet til cyberkrigføring og langsiktige fremtidsanalyser.
Om foredraget: Pandemien så vel som valget av Donald Trump til USAs president og hans fortsatte innflytelse på amerikansk politikk er utslag av mer fundamentale, underliggende forhold. Oppslutningen om Trump er et symptom på interne forhold i USA som trolig vil påvirke landets internasjonale rolle og pandemien er et varsel om sider ved globaliseringen som kan skape en ny sikkerhetssituasjon både direkte og indirekte. Kombinert med trender som allerede har vært synlige i flere år vil dette påvirke norsk og europeisk sikkerhet i tiden fremover og stille oss overfor vanskelige avveininger og valg.

 Vi følger opp våre tidligere seminarer:
2020: Europas rolle i verden - hva skjer? 

2019: Mot mer konflikt mellom stormakter? 

2018: Bryt den liberale verdensorden saman?

Partnerforum avholder seks ulike typer arrangementer. Les mer om våre aktualitetsseminarer her.

Om Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og statlige virksomheter. Vi er 25 partnere som samarbeider om å lage arrangementer om temaer som er aktuelle for statsforvaltningen. Partnerforum avholder årlig ca 25 arrangementer, herav ett seminar for hver partner. I fjor deltok 3200 på våre arrangementer.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Demokrati, Økonomi, Etikk, Internasjonalt, Ledelse, Kommunikasjon, Sikkerhet, Ytringsfrihet, Klima og miljø
Publisert 2. mars 2021 15:43 - Sist endret 7. mai 2021 13:36