English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Anmarkrud, Øistein Institutt for spesialpedagogikk Høgskolen Kristiania Stilling som professor II. Arbeidsoppgavene innebærer undervisning, veiledning, eksamenssensur og bidrag til utvikling av emneplaner for nettstudier i spesialpedagogikk. 2018-03-01 20%
Blikstad-Balas, Marte Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Stavanger Jeg har takket ja til en stilling som professor 2 ved UiS. 2019-08-01 20%
Blömeke, Sigrid Centre for Educational Measurement Kunnskapsdepartementet Leder til eksamensgruppa i fagfornyelsen 2018-09-01 5%
Blömeke, Sigrid Centre for Educational Measurement Deutsche Forschungsgemeinschaft Medlem i det utdanningsvitenskapelige ekspertpanelet ved det Tyske Forskningsrådet 2017-08-01 1%
Blömeke, Sigrid Centre for Educational Measurement Leibniz Gemeinschaft Medlem i evalueringspanelet til det tyske Leibnizsamfunnet (felles vitenskapsorganisasjon av forbundet og de 16 delstatene) 2019-02-01 1%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Arkitektur-og designhøyskolen Professor 2 (20%) med ansvar for examen philosophicum. Utvikle nytt pensum. Undervisning 12 mandager påhøsten,samteksamensarbeid. 2017-01-01 20%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Det europeiske Wergelandsenteret nestleder i styret (Vice-chair), oppnevnt av kunnskapsministeren 2014-05-01 2%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Human dignity and humiliation studies Member Global advisory Board 2008-01-01 1%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Den norske filosofifestivalen Rådsmedlem den norske filosofifestivalen På kanten 2007-08-01 1%
Brevik, Lisbeth M. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik er oppnemnd som programsensor ved Det humanistiske fakultet og skal ha tilsyn medfølgjandestudieprogram: Lektorutdanning med master i nordisk, Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk ellertysk),og Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap. 2019-01-01 7%
Bråten, Ivar Institutt for pedagogikk Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold Professor !! i spesialpedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold. 2003-08-01 20%
Buli-Holmberg, Jorun Institutt for spesialpedagogikk UIT Norges Arktiske Universitet Professor II stilling i Spesialpedagogikk, UIT-CampusAlta. 20%stilling. 2018-04-01 20%
Dewilde, Joke Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Stockholms universitet Biveileder stipendiat Sara Snoder 2019-01-01 3%
Engelien, Kirsti Lyngvær Institutt for lærerutdanning og skoleforskning IDÉRIK ENGELIEN Enkeltpersonforetak: Forfatter, kurs og foredrag 2003-02-26 3%
Erdal, Silje Førland Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Aschehoug forlag Medforfatter på nytt læreverk i samfunnsfag 8-10 2016-12-14 5%
Erstad, Ola Institutt for pedagogikk Utdanningsdirektoratet Medlem i Forskerpanelet for Utdanningsdirektoratet. 2016-01-01 2%
Frønes, Tove Stjern Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Cappelen Damm Undervisning Konsulent for læreverk i norsk 2018-07-01 1%
Gilje, Øystein FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen Øystein Gilje - enkeltmannsforetak Mindre honorar for foredrag hos, samt royalty for salg av fagbøker er samlet i et enkeltmannsforetaksomikkeoverstigermomsgrensen. 2015-01-01 7%
Grue, Jan Institutt for spesialpedagogikk Stiftelsen Sophies Minde Styremedlem 2018-04-01 2%
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Norges forskningsråd Medem av porteføljestyret for Utdanning og kompetanse. 2019-05-01 1%
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Vetenskapsrådet Leder av Utbildningsvetenskapeliga komittéen i Vetenskapsrådet 2019-07-01 5%
Hall, Jeffrey B. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Hall Consulting Kursvirksomhet, offentlige oppdragsgivere. 2017-01-01 5%
Helstad, Kristin Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Kristin Helstad Enkeltmannsforetak som tilbyr undervisningsressurser, konferansebidrag, veiledning og bistand som sensur, komitearbeid etctiloffentlige virksomheter som skoler, kommuner, høyere utdanning og andre relaterte virksomheter som Utdanningsforbundet 2010-05-01 5%
Jensen, Ruth Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Ruth Jensen Jeg tilbyr korte enkeltstående kurs-, veilednings- og konsulentoppdrag fra utdanningsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommunerogprivate, samt bokpublisering 2003-04-30 10%
Jensen, Karen Institutt for pedagogikk Universitet i Agder Varamedlem av universitetsstyre ved Ui A, Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 2016-01-01 1%
Korbøl, Karsten Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Stiftelsen Fritt ord Faglig utvikling og organisering av kunnskapskonkurransen Min familie i historien - en historiekonkurransen foreleveriungdomsskolen og videregående skole. 2006-08-01 20%
Kaale, Anett Institutt for spesialpedagogikk Oslo universitetssykehus Postdoc stilling ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutvikliongsforstyrrelser (NevSom) Prosjektlederienoppfølgingsstudie av barn og unge med autismespekterforstyrrelse. 2016-01-01 50%
Kaas, Astrid Waaler Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Norges Orienteringsforbund President 2016-03-20 10%
Larsen, Eivind Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Kunnskapsdepartementet Konsulent ved behov, 22. juli-senteret. Stillingen innebærer undervisning/foredrag for besøkende til senteret rettetmothendelsene22-juli. Foregår stort sett i helgene. 2019-07-01 10%
Lehre, Anne-Catherine W G Centre for Educational Measurement SciNor Varamedlem til styret. 2006-11-25 1%
Lehre, Anne-Catherine W G Centre for Educational Measurement SciNor Varamedlem til styret. 2006-11-25 1%
Lopez-Pedersen, Anita Institutt for spesialpedagogikk Høgskolen i Østfold Undervisning, sensur og veiledning knyttet til masterutdanningen i spesialpedagogikk. 2018-08-01 20%
Melby-Lervåg, Monica Institutt for spesialpedagogikk universitet i tromsø Professor 2 2018-06-14 20%
Maassen, Peter Institutt for pedagogikk Oslo MET Eksternt medlem av OsloMETs sentrale doktorgradsutvalget (DGU) 2016-07-01 1%
Maassen, Peter Institutt for pedagogikk Stellenbosch University, Sør Afrika Extraordinary professor attached to the Center of Excellence SciSTIP (Scientometrics and Science Technology andInnovationPolicy) 2017-05-01 4%
Maassen, Peter Institutt for pedagogikk New York University Research fellow at the Steinhardt Institute for Higher Education Policy at NYU 2017-10-01 4%
Nerland, Monika Bærøe Institutt for pedagogikk Norges musikkhøgskole Styremedlem, arbeidet gjelder oppnevning som eksternt medlem i styringsgruppen for Centre of Excellence in MusicPerformanceEducation (CEMPE) 2018-12-01 3%
Nortvedt, Guri Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Førsteamanuensis II 2019-09-01 20%
Næss, Kari-Anne Bottegaard Institutt for spesialpedagogikk Høgskolen i Sogn og Fjordane Undervisning og forskning 2017-01-01 20%
Næss, Kari-Anne Bottegaard Institutt for spesialpedagogikk USN PhD veiledning 2017-01-01 3%
Remmen, Kari Beate Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Sør-Øst Norge (HSN) Supervision of PhD student 2017-08-01 3%
Rydland, Veslemøy Institutt for pedagogikk NIFU Faglig rådgiver for prosjekt: Evaluering av Språkløyper 2018-02-01 2%
Scherer, Ronny Centre for Educational Measurement OECD Membership in the PIAAC Problem Solving Expert Group (organized by ETS) 2019-08-15 1%
Skarpaas, Kaja Granum Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Einar Granum kunstfagskole Varamedlem i styret til Einar Granum kunstfagskole og styremedlem i stiftelsesstyret (samme skole). 2014-01-01 1%
Solbrekke, Tone Dyrdal Institutt for pedagogikk Örebro universitet Tone Dyrdal Solbrekke er ansatt som gjesteprofessor i pedagogikk innenfor området universitets- og høgskolepedagogikk vedÖrebrouniversitet fra 1. september 2019 til 31.08.2021 2019-09-01 10%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Hong Kong Council of Accreditation Medlem av styret for Hong Kong Council of Accreditation (opptil tre møter i året) 2018-01-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Karolinska Institutet, Stockholm Styremedlem i Konsistoriet (Lærestedets styre) 2016-11-01 2%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Universitetet i Wien Medlem av International Advisory Board (et strategisk rådgivningsorgan for institusjonsledelsen) 2014-09-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Danmarks Akkrediteringsråd, København Medlem av Akkrediteringsrådet (kvalitetssikring av læresteder og utdanninger i Danmark) 2014-01-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning NIFU Forskning på høyere utdanning. Herunder ulike samarbeidsprosjekter mellom IPED og NIFU. 2010-10-01 10%
Ulvund, Stein Erik Institutt for pedagogikk Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet Professor II 2017-10-01 20%
Wie , Ona Bø Institutt for spesialpedagogikk Ona Boe Wie Forskningsaktivitet 2014-07-01 20%
Wittek, Anne Line Institutt for pedagogikk Universitets- og høgskolerådet Ansvarlig redaktør for tidsskriftet UNIPED 2014-01-01 20%
Wittek, Anne Line Institutt for pedagogikk Universitets- og høgskolerådet Er organsiert som er 20% bistilling Har allerede sittet i fem år, 2019 er mitt siste år somredaktør. Sidegjøremåleter regisrert fra før, men jeg ble bedt om å legge det inn på nytt av instituttleder i dag 2018-12-18 20%
Zachrisson, Henrik Daae Institutt for spesialpedagogikk Utdanningsdirektoratet Jeg er leder av programstyret for et program som utlyser, og skal følge opp, et prosjekt om evaluering av implementering avnyrammeplan for barnehagen. 2017-12-01 15%
Zachrisson, Henrik Daae Institutt for spesialpedagogikk Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Vararepresentant i styre 2019-06-17 1%
Zambrana, Imac Maria Institutt for spesialpedagogikk Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge Dette er en 20% forskerstilling i tilknytning prosjektleding av at NFR prosjekt ved NUBU. 2016-06-01 20%
Zambrana, Imac Maria Institutt for spesialpedagogikk IMAC M. ZAMBRANA Enkeltpersonforetak knyttet til "Annen forskning-, utvikling- og undervisningsarbeid ikkenevntannet sted". 2016-06-01 1%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Grue, Jan Institutt for spesialpedagogikk JAN GRUE MEDIA Enkeltpersonsforetak for å håndtere forfatterinntekter / royalties fra skjønnlitterært og faglitterært forfatterskap. 2009-11-17
Jenset, Inga Staal Institutt for lærerutdanning og skoleforskning INGA STAAL JENSET 2012-10-12
Kjos, Bård Fakultetsadministrasjonen IT-konsulent Bård Kjos Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare, Bedriftsrådgiving 2004-07-03
Kjos, Bård Fakultetsadministrasjonen Dossier Solutions AS Leveranse av IT-systemer og nettbaserte tjenester relatert til personalforvaltning (HRM). 2000-01-24
Kluge, Anders Institutt for pedagogikk Appetitus 2018-01-01
Kvernbekk, Tone Institutt for pedagogikk Tone Kvernbekk 2000-08-01
Oswald, Emily C Institutt for pedagogikk Oswald Writing and Editing 2014-10-10