English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Blikstad-Balas, Marte Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Stavanger Jeg har takket ja til en stilling som professor 2 ved UiS. 2019-08-01 20%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Arkitektur-og designhøyskolen Professor 2 (20%) med ansvar for examen philosophicum. Utvikle nytt pensum. Undervisning 12 mandager påhøsten,samteksamensarbeid. 2017-01-01 20%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Det europeiske Wergelandsenteret nestleder i styret (Vice-chair), oppnevnt av kunnskapsministeren 2014-05-01 2%
Bostad, Inga Institutt for pedagogikk Human dignity and humiliation studies Member Global advisory Board 2008-01-01 1%
Brevik, Lisbeth M. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik er oppnemnd som programsensor ved Det humanistiske fakultet og skal ha tilsyn medfølgjandestudieprogram: Lektorutdanning med master i nordisk, Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk ellertysk),og Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap. 2019-01-01 7%
Bråten, Ivar Institutt for pedagogikk Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold Professor !! i spesialpedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold. 2003-08-01 20%
Dewilde, Joke Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Stockholms universitet Biveileder stipendiat Sara Snoder 2019-01-01 3%
Engelien, Kirsti Lyngvær Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Høyskolen Kristiania Valgt som eksternt medlem til Høyskolens Rådsforsamling 2020-01-01 1%
Erdal, Silje Førland Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Aschehoug forlag Medforfatter på nytt læreverk i samfunnsfag 8-10 2016-12-14 5%
Frønes, Tove Stjern Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Cappelen Damm Undervisning Konsulent for læreverk i norsk 2018-07-01 1%
Grue, Jan Institutt for spesialpedagogikk Stiftelsen Sophies Minde Styremedlem 2018-04-01 2%
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Norges forskningsråd Medem av porteføljestyret for Utdanning og kompetanse. 2019-05-01 1%
Grøver, Vibeke Institutt for pedagogikk Vetenskapsrådet Leder av Utbildningsvetenskapeliga komittéen i Vetenskapsrådet 2019-07-01 5%
Gudmundsdottir, Greta Björk Institutt for lærerutdanning og skoleforskning OsloMet storbyuniversitet Professor II-stilling knyttet til Horizon 2020 prosjektet DigiGen (www.digigen.eu) 2020-01-01 20%
Hall, Jeffrey B. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Bergen, Institutt for pedagogikk Ekstern programsensoroppdrag. 2019-2022. 2019-08-01 5%
Jensen, Ruth Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Ruth Jensen Jeg tilbyr korte enkeltstående kurs-, veilednings- og konsulentoppdrag fra utdanningsinstitusjoner, fylkeskommuner, kommunerogprivate, samt bokpublisering 2003-04-30 10%
Korbøl, Karsten Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Stiftelsen Fritt ord Faglig utvikling og organisering av kunnskapskonkurransen Min familie i historien - en historiekonkurransen foreleveriungdomsskolen og videregående skole. 2006-08-01 20%
Kaale, Anett Institutt for spesialpedagogikk Oslo universitetssykehus Postdoc stilling ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutvikliongsforstyrrelser (NevSom) Prosjektlederienoppfølgingsstudie av barn og unge med autismespekterforstyrrelse. 2016-01-01 50%
Lehre, Anne-Catherine W G Institutt for lærerutdanning og skoleforskning SciNor Varamedlem til styret. 2006-11-25 1%
Lyxell, Björn Institutt for spesialpedagogikk Linköpings universitet Professor vid Linköpings universitet 2019-11-04 20%
Melby-Lervåg, Monica Institutt for spesialpedagogikk universitet i tromsø Professor 2 2018-06-14 20%
Maassen, Peter Institutt for pedagogikk Stellenbosch University, Sør Afrika Extraordinary professor attached to the Center of Excellence SciSTIP (Scientometrics and Science Technology andInnovationPolicy) 2017-05-01 4%
Maassen, Peter Institutt for pedagogikk New York University Research fellow at the Steinhardt Institute for Higher Education Policy at NYU 2017-10-01 4%
Nerland, Monika Bærøe Institutt for pedagogikk Norges musikkhøgskole Styremedlem, arbeidet gjelder oppnevning som eksternt medlem i styringsgruppen for Centre of Excellence in MusicPerformanceEducation (CEMPE) 2018-12-01 3%
Nortvedt, Guri Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Førsteamanuensis II 2019-09-01 20%
Næss, Kari-Anne Bottegaard Institutt for spesialpedagogikk Høgskolen i Sogn og Fjordane Undervisning og forskning 2017-01-01 20%
Næss, Kari-Anne Bottegaard Institutt for spesialpedagogikk USN PhD veiledning 2017-01-01 3%
Remmen, Kari Beate Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Sør-Øst Norge (HSN) Supervision of PhD student 2017-08-01 3%
Skarpaas, Kaja Granum Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Einar Granum kunstfagskole Varamedlem i styret til Einar Granum kunstfagskole og styremedlem i stiftelsesstyret (samme skole). 2014-01-01 1%
Solbrekke, Tone Dyrdal Institutt for pedagogikk Örebro universitet Tone Dyrdal Solbrekke er ansatt som gjesteprofessor i pedagogikk innenfor området universitets- og høgskolepedagogikk vedÖrebrouniversitet fra 1. september 2019 til 31.08.2021 2019-09-01 10%
Stadskleiv, Kristine Institutt for spesialpedagogikk Oslo Universitetssykehus, Seksjon for nevrohabilitering - barn Ansatt som psykologspesialist ved Seksjon for nevrohabilitering - barn (barnehabiliteringen) påOsloUniversitetssykehus/Ullevål. 2020-01-01 20%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Hong Kong Council of Accreditation Medlem av styret for Hong Kong Council of Accreditation (opptil tre møter i året) 2018-01-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Karolinska Institutet, Stockholm Styremedlem i Konsistoriet (Lærestedets styre) 2016-11-01 2%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Universitetet i Wien Medlem av International Advisory Board (et strategisk rådgivningsorgan for institusjonsledelsen) 2014-09-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning Danmarks Akkrediteringsråd, København Medlem av Akkrediteringsrådet (kvalitetssikring av læresteder og utdanninger i Danmark) 2014-01-01 1%
Stensaker, Bjørn LINK - Senter for læring og utdanning NIFU Forskning på høyere utdanning. Herunder ulike samarbeidsprosjekter mellom IPED og NIFU. 2010-10-01 10%
Tateo, Luca Institutt for spesialpedagogikk Aalborg Universitet Temporarily, I have a small percentage left of my former employment as associate at AAU in order to conclude a research project I am part of. 2019-08-01 15%
Wie , Ona Bø Institutt for spesialpedagogikk Ona Boe Wie Forskningsaktivitet 2014-07-01 20%
Zachrisson, Henrik Daae Institutt for spesialpedagogikk Utdanningsdirektoratet Jeg er leder av programstyret for et program som utlyser, og skal følge opp, et prosjekt om evaluering av implementeringavnyrammeplan for barnehagen. 2017-12-01 15%
Zachrisson, Henrik Daae Institutt for spesialpedagogikk Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Vararepresentant i styre 2019-06-17 1%
Zachrisson, Henrik Daae Institutt for spesialpedagogikk Utdanningsdirektoratet Jeg er leder av programstyret for et program som utlyser, og skal følge opp, et prosjekt om evaluering avimplementeringavnyrammeplan for barnehagen. 2017-12-01 5%
Zachrisson, Henrik Daae Institutt for spesialpedagogikk Helse Bergen/klinikk for sikkerhetspsykiatri Prosjektmedarbeider og metodeveileder i registerbasert studie av sammenhengen mellom medisinering og langtidsutfall av ADHD. 2020-01-01 10%
Zambrana, Imac Maria Institutt for spesialpedagogikk IMAC M. ZAMBRANA Enkeltpersonforetak knyttet til "Annen forskning-, utvikling- og undervisningsarbeid ikkenevntannet sted". 2016-06-01 1%
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Grue, Jan Institutt for spesialpedagogikk JAN GRUE MEDIA Enkeltpersonsforetak for å håndtere forfatterinntekter / royalties fra skjønnlitterært og faglitterært forfatterskap. 2009-11-17
Jenset, Inga Staal Institutt for lærerutdanning og skoleforskning INGA STAAL JENSET 2012-10-12
Kjos, Bård Fakultetsadministrasjonen IT-konsulent Bård Kjos Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare, Bedriftsrådgiving 2004-07-03
Kjos, Bård Fakultetsadministrasjonen Dossier Solutions AS Leveranse av IT-systemer og nettbaserte tjenester relatert til personalforvaltning (HRM). 2000-01-24
Kluge, Anders Institutt for pedagogikk Appetitus 2018-01-01
Kvernbekk, Tone Institutt for pedagogikk Tone Kvernbekk 2000-08-01
Oswald, Emily C Institutt for pedagogikk Oswald Writing and Editing 2014-10-10