40-gruppe – Kunsthistorie - antikken til renessansen (40KUN2)

Om emnegruppen

Læringsutbytte

Kunnskap: Gjennom denne emnegruppen i kunsthistorie tilegner du deg en generell oversikt over billedkunst og arkitektur fra antikken til renessanse. Du vil få kunnskap om de viktigste monumenter, verk og tendenser i perioden. Du tilegner deg kunnskap om verksanalyse, teorier og metoder, stiluttrykk, ikonografi, motivkretser og bygningshistorie samtidig som du lærer å se kunstverk i forhold til en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst.

Ferdigheter: 40-gruppen har undervisningsformer, vurderingsformer og obligatoriske studentaktiviteter som utvikler din evne til å analysere monumenter og verk, reflektere kritisk over fagstoff og behandle, strukturere, systematisere, vurdere og formidle muntlig og skriftlig faglige kunnskaper. Gjennom de ulike arbeidsformene lærer du å beherske digitale verktøy.

Kompetanse: Videre vil du tilegne deg generell kompetanse i å planlegge egen utdannelse og faglig videreutvikling, jobbe selvstendig innen angitte faglige rammer samt bruke tilgrensende fagområder og nettverk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

For tiden tilbyr vi et begrenset utvalg valgbare emner i 40-gruppen. Ta kontakt med studiekonsulent for kunsthistorie og visuelle studier for mer informasjon,

 

Veien videre for opptak til masterprogrammet i kunsthistorie:

Se informasjon om 80-gruppen i kunsthistorie.