40-gruppe – Nordisk litteratur 1 (40NORL1)

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne (20 stp.):

20 studiepoeng velges blant følgende emner, men minst ett emne på 2000-nivå:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Opptak til master

Du kvalifiserer til opptak til master i Nordisk litteratur (studieretning) dersom du har en vilkårlig 80-gruppe og denne 40-gruppen i nordisk litteratur.

Opptak til PPU / undervisningskompetanse i norsk

Dersom 40-gruppen utvides med ytterligere 20 studiepoeng med emner innen nordisk språk tilfredsstiller en kravet om undervisningskompetanse i norsk. For mer info om dette kravet, se Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU.

Annet

Studenter som har ett eller flere grunnemner i litteraturhistorie og litterær analyse fra før (f.eks. fra et ikke-nordisk områdes litteratur) og ikke ønsker å ta NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800, kan vurdere 40-gruppe – Nordisk litteratur 2 (40NORL2) i stedet.