40-gruppe – Moderne retorikk og språklig kommunikasjon (40RETKOM)

Om emnegruppen

Retorikk er læren om overbevisende kommunikasjon. Den klassiske retorikken skulle gjøre borgere i demokratiske stater i stand til å argumentere saklig for sitt standpunkt og engasjere tilhørerne for sin sak. Moderne retorikk og kommunikasjonsteori bidrar også med teori og metode for analyse av tekster og samtaler. Videre handler slike teorier om forholdet mellom tekst og kontekst, og om hvordan språklige budskap påvirker, og påvirkes av, de kulturelle og sosiale betingelsene i kommunikasjonssituasjonen og i samfunnet.

Læringsmål:

  • Teoretisk kunnskap om argumentasjon, kommunikasjon, tekst og sjanger
  • Faghistorisk kunnskap om klassiske og moderne tilnærminger til tekst og kommunikasjon
  • Praktiske ferdigheter i å skrive og snakke godt og formålstjenlig i ulike formidlingssituasjoner
  • Ferdigheter i analyse og vurdering av tekster og taler i ulike sjangere
  • Evne til refleksjon om etiske dilemmaer knyttet til kommunikasjon

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (20 stp.):

Minst 10 studiepoeng velges blant følgende emner:

Inntil 10 studiepoeng kan velges blant følgende emner:

Emnene på 1000-nivå bør tas før emnene på 2000-nivå.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Opptak til master

Dersom du har en 80-gruppe i andre fag, kvalifiserer du til opptak til master i Retorikk og språklig kommunikasjon (studieretning) dersom du tar denne 40-gruppen.

Annet

Retorikk er f.o.m. høsten 2013 blitt en del av læreplanen i norsk, og 40-gruppen er dermed særlig relevant for norsklærere. 40-gruppen kan utvides til å gi undervisningskompetanse i norsk, og dermed I faget Kommunikasjon og kultur, dersom en velger bort MEVIT- og SOS-emnene og tar ytterliggere 20 studiepoeng innen nordisk litteratur. Se her for ytterligere informasjon om fagkrav for norsk.