80-gruppe – Kulturarv og bevaringskunnskap (80KUBE)

Om emnegruppen

Med studier i kulturarv og bevaringskunnskap (KUBE) blir du introdusert for konservering som en profesjon. Du får et teoretisk grunnlag for moderne forvaltning av museumssamlinger og forebyggende konservering.

Emnegruppen retter seg mot deg som har interesse for natur- og kulturarv eller som ønsker å jobbe innenfor kulturarvsektoren. Emnegruppen danner grunnlag for videre masterstudium i gjenstands- eller malerikonservering.

Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til studieretningene i konservering på masterprogrammet for Arkeologi og konservering og studieretningen for museologi på masterprogrammet for Kulturstudier og museologi

Det er viktig at anbefalt løp i studiet følges ettersom de fleste emnene i gruppen bare går hvert annet år.

Hva lærer du?

Ved fullføring av denne emnegruppen er det forventet at studenten skal være i stand til å:
• Forstå konserveringsfagets formål og historiske utvikling innenfor hele bredden av kulturminneforvaltning.
• Kommunisere på en god måte konserveringsfagets formål og etiske prinsipper både muntlig og skriftlig.
• Argumentere for sosiale, kulturelle og økonomiske verdier knyttet til arbeidet med å bevare kulturarv.
• Vurdere de forskjellige konserveringsoppgavene og deres funksjoner innenfor kulturarvsektoren.
• Kjenne igjen og å være i stand til å skille mellom forskjellige materialer og teknikker som har blitt benyttet til produksjon av kulturelle gjenstander.
• Beskrive hvordan slike materialer forandres, både over tid og i ulike oppbevaringsmiljøer.
• Identifisere og overvåke mulige trusler i kulturarvens omgivelser.
• Forstå hvordan bevaringsarbeid organiseres og hvordan samlinger forvaltes.
• Kunne forberede og reagere adekvat på mulige krisesituasjoner som kan skade den materielle kulturarven.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Velg enten gjenstandslinjen

eller malerilinjen