KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnlaget for arkeologisk tolkning er den arkeologiske avsetningen og funnmaterialet. Den arkeologiske konteksten er et resultat av deponeringsmiljø og en kompleks serie hendelser - produksjon/konstruksjon, bruk, deponering og post-deposisjonelle prosesser (mekaniske, kjemiske og biologiske).

Nedbrytning eller bevaring av gjenstandsmateriale avhenger av to faktorer: materialets egne egenskaper, og egenskaper i det omgivende miljø. Emnet konsentrerer seg om det sistnevnte, og gir en introduksjon til henholdsvis nedbrytende og bevarende faktorer og deres virkninger på arkeologisk materiale.

Stikkord for kursinnholdet er:

 • Introduksjon til nedbrytningsfaktorer.
 • Biologisk aktivitet.
 • Nedbrytende faktorer i arkeologisk funnmiljø: vann, oksygen, surt og basisk, redoks-prosesser, salter, temperatur, vektbelastning.
 • Bevarende forhold i arkeologisk funnmiljø: fravær av vann, oksygen, bevegelse og fluktuasjoner. Nærvær av vann, salter osv.
 • Pseudomorfisk erstatning.
 • Hurtignedbrytning ved utgravning: endringer av vanninnhold, eksponering for oksygen, lys, biologisk aktivitet.
 • Langtidsnedbrytning av utgravet materiale.
 • In situ-bevaring og overdekking (reburial).

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet, er det forventet at studentene er i stand til å:

 • Beskrive typiske jordsammensetninger i forskjellige arkeologiske sammenhenger.
 • Relatere forhold i arkeologiske jordsmonn med deres kjemiske og fysiske kjennetegn.
 • Identifisere ulike nedbrytningskarakteristikker i nedgravde arkeologiske materialer.
 • Kjenne til jordsmonn hvor arkeologiske gjenstander kan bli funnet.
 • Forutsi gjenstanders tilstand før utgraving ut fra jordsmonn og lokalitet.
 • Forutsi endring i en rekke arkeolgiske gjenstander etter utgraving.
 • Beskrive en rekke metoder for bevaring av arkeologiske lokaliteter og gjenstander in situ.
 • Formidle kunnskap om gjenstander og deres funnkontekst i akademisk skriftlig form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Arkeologistudenter må ha avlagt eksamen i arkeologiemner på 1000-nivå (gjerne også emner på 2000-nivå). Konserveringsstudenter skal ha tatt KONS3060 – Gjenstandsteknologi.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot KONS3031 – Nedbrytning i arkeologisk funnmateriale (nedlagt)

Undervisning

Emnet undervises i form av 9 forelesninger og 5 seminarer. I seminarene blir studentene delt inn i mindre grupper.

Det forventes at studentene forbereder seg godt til de temaer som skal diskuteres i seminarene. Studentene får utdelt en eller flere pensumartikler som de skal lage et sammendrag av og presentere for resten av gruppen. Basert på sammendragene skal gruppene lage spørsmål som skal besvares i plenum. 

Det er obligatorisk fremmøte på 4 av 5 seminarene.

Kvalifiseringsoppgave

For å gå opp til eksamen må en kvalifiseringsoppgave bestående av to deler godkjennes:

 1. Et kritisk resymé av en artikkel på litteraturlisten, med kommentar fra faglærer. 
 2. Presentasjon av planlagt semesteroppgave lengde 10-15 minutter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

En semesteroppgave

Levering: Eksamenen skal leveres i Inspera. Besvarelsen må leveres i pdf-format. Kandidatnummer skal føres opp på hver side som topptekst. Husk også å skrive hvilken oppgavetekst som er besvart.

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Studenter har rett til å be om en begrunnelse for sensurvedtak. Ved IAKH gis redegjørelsen normalt muntlig, men kan også gis skriftlig. Dette er opp til hver enkelt sensor. Studenten må be om begrunnelse innen en uke etter at studenten får kjennskap til karakteren. Studenten må sende en e-post til instituttet og be om en slik begrunnelse. Denne e-posten må ineholde studentens kontaktinformasjon som telefonnummer og e-postadresse og sendes til konservering-student@iakh.uio.no

Fagspesifikke karakterkriterier

Emnet har 1 intern bedømmersensor. I tillegg har det en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men kan ta eksamen påfølgende semester eller neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Annenhver vår fra 2004

Eksamen

Annenhver vår fra 2004

Det kan søkes om å ta eksamen på nytt påfølgende semester dersom det er behov for det.

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk