80-gruppe – Religionshistorie (80REL1)

Om emnegruppen

Religionshistorie er et fag med hele verden som studiefelt. Også interesseområdene spenner vidt: fra hellige tekster, handlinger, gjenstander og steder til mystikk og magi og til ulike sider av forholdet mellom religion og samfunn (f. eks. religion og kjønn, religion og politikk). Her stiller religionshistorikere ofte spørsmål av historisk art: Hvordan oppstår religioner og religiøse fenomen, og hvordan utvikler og forandrer de seg i samspill med kulturelle og sosiale faktorer? Men en viktig rolle spiller også komparative studier, der religiøse forestillinger, handlinger og fellesskapsformer sammenliknes på tvers av historiske epoker og geografiske områder.
80-gruppen i religionshistorie gir en bred skolering i faget og en dypere innsikt i dets teorier og metoder. Ut over den yrkesmessige kompetansen som 40- og 60-gruppen gir, legger det grunnen for videre religionshistoriske studier på mesternivå. Med en 80-gruppe i religionshistorie skal studenten kunne:

  • gjøre rede for det religiøse liv i verden i dag og drøfte religionenes betydning for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.
  • gi et oversyn over de viktigste religiøse tradisjonene i deres globalhistoriske sammenheng.
  • gjøre mer inngående rede for to eller tre religioner eller grupper av religioner
  • gjøre selvstendig bruk av religionsvitenskapelige fagtermer og analysekategorier.
  • sammenlikne religioner og peke på vesentlige fellestrekk og karakteristiske forskjeller
  • gi et oversyn over faghistorien, presentere viktige metodiske og teoretiske ansatser og vurdere den vitenskapelige verdien av dem.
  • gjøre rede for og vise betydningen av religiøse endringsprosesser i moderne tid, for eksempel med henblikk på religionens rolle i politisk sammenheng og/eller i et kjønnsperspektiv.
  • utføre et selvstendig arbeid av historisk og/eller teoretisk art innenfor et religionshistorisk emneområde.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Minst 20 sp eller inntil 30 sp velges blant følgende emner:

Minst 10 sp eller inntil 20 sp velges blant følgende emner

Det er mulig å velge ROMA2020 – Roma – sted og symbol som en del av fordypningen.

For studenter fra Tverrfaglige kjønnsstudier

Dersom du er student på programmet Tverrfaglige kjønnstudier består fordypningen av 50 sp obligatoriske emner:

I tillegg må du velge enten 30 studiepoeng blant emnene på 2000-nivå, eller 20 studiepoeng på 2000-nivå og 10 studiepoeng på 3000-nivå.

Studenter på tverrfaglige kjønnsstudier skal ha et kjønnsperspektiv i sin bacheloroppgave.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet i Religionshistorie.
Se opptakskrav