Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i realfagdidaktikk (USM5-LAP90-RDID)

Om emnegruppen

Emnegruppen er under revisjon. Dette kan medføre endringer i hvilke emner som inngår i emnegruppen. Alle studenter som er tatt opp til emnegruppen vil bli sikret et godt tilbud. Emnevalg for vårsemesteret 2012 påvirkes ikke av de eventuelle endringene. Informasjon om eventuelle endringer vil bli gitt så fort som mulig og i god tid før oppmelding til emner i høstsemesteret.


Programspesialiseringen i realfagdidaktikk er rettet mot formidling av realfag i undervisningssammenheng. Studiet skal også kvalifisere for forsknings- og utviklingsarbeid som styrker realfagene kvalitativt, både i skole, lærerutdanning og på andre områder (media, museer o.l.) Studiet gir lektorkompetanse og mange tidligere studenter arbeider derfor i skolen. Andre har fått stillinger ved høyskoler, universitet og i forlag.

Oppbygging

Realfagdidaktikk er en av flere mulige programspesialiseringer innenfor Universitetets Lektor- og adjunktutdanningsprogram (LAP), og utgjør de tre siste semestrene av dette studieprogrammet. Studiet består av to metodekurs på til sammen 20 studiepoeng, realfagdidaktiske emner på 20 studiepoeng som velges avhengig av fordypning på programspesialiseringen, 20 studiepoeng valgfrie emner fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. I tillegg kommer en masteroppgave i realfagdidaktikk (30 studiepoeng). Temaet for masteroppgaven kan spenne over et vidt område. Oppgaven kan være både av teoretisk og empirisk art, og den realfaglige innholdskomponenten kan være mer eller mindre spesifikk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Realfagdidaktiske emner på 20 studiepoeng som velges avhengig av fordypning på masterspesialsieringen

Enten 20 studiepoeng naturfagdidaktikk

eller 20 studiepoeng matematikkdidaktikk

Faglige emner på til sammen 20 studiepoeng, hentet fra porteføljen til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eventuelt kan dette emnet inngå som 10 av de 20 studiepoengene av faglige emner i matematikk

Studenter som har påbegynt masterspesialisering i realfagdidaktikk høst 2006 og tidligere kan ha følgende sammensetning

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Masterspesialiseringen i realfagdidaktikk forutsetter godkjent emnegruppe i ett av fagene som tilbys ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo tilsvarende minst 80 studiepoeng (eller. mellomfag) med karakteren C (evt. 2,7) eller bedre. Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bachelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning i realfag som angitt ovenfor.

  • Søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar Siste frist for søknad om opptak på LAP-programspesialiseringer for eksterne studenter er 15. oktober 2010, med oppstart januar 2011.