Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i tverrfaglige studier om kjønn og seksualitet. Undervisningen belyser hvordan kjønn og begjær har blitt konstruert og forstått i ulike sammenhenger, med fokus på problematiseringer av normer og praksiser som går på tvers av etablerte forestillinger om riktig, naturlig og normal seksualitet. Undervisningen vil rette et særlig fokus på hvordan staten regulerer seksualitet gjennom juridiske retningslinjer samt bidrar til normative konstruksjoner av seksuelle idealer. Emnet introduserer sentrale seksualitetsteorier, herunder skeiv (queer) teori og dens kritikk av det heteroseksuelle regimet, og teorier som på andre måter problematiserer heteroseksualitet. Emnet diskuterer hvordan seksualitet i visse sammenhenger konstrueres som ute av kontroll, farlig og svikefull; hvordan samtykke forstås i seksuelle relasjoner; samt hvordan noen seksuelle minoriteter forstås som sårbare med behov for beskyttelse. Emnet inkluderer bl.a. en gjennomgang av sentrale begreper som heteroseksualitet og heteronormativitet; samt tema som statens regulering av seksualitet; gråsonesex og samtykke; seksualitet og nasjonalisme; seksualitet, asyl, flykt, immigrasjon og terror. 

 

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19.

Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Dette vil være oppdatert innen begynnelsen av august.

For KFL2032 vil forelesningene bli både digitale og fysisk. 

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt emne skal du:

  • ha fått innsikt i teoretiske hovedposisjoner innenfor studier av kjønn og seksualitet
  • ha fått innsikt i hvordan kjønn og seksualitet utformes, reguleres og institusjonaliseres i samfunnet
  • ha forståelse for å kunne anvende sentrale begreper og perspektiver i forskningsfeltet

 

Ferdigheter

Etter endt emne skal du:

  • beherske ulike perspektiver på seksualitet og kjønn innenfor ulike fagretninger
  • kunne anvende ulike perspektiv på hvordan kjønn og seksualitet konstrueres i kunnskapsproduksjon og i samfunnet
  • Kunne sammenfatte, presentere, og selvstendig reflektere over, innholdet i studier om seksualitet

 

Generell kompetanse

Etter endt emne skal du:

  • ha utviklet forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte
  • forstå sammenhengen mellom teoretiske begreper og samfunnsliv
  • ha utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige og fagetiske verdier
  •  

 

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til feministisk teori generelt er en fordel. 20 sp fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL4032 – Seksualitetsstudier og kjønn

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, ca 30 timer totalt. Seminaraktiviteten (ca 20 timer) inkluderer trening og veiledning i skriftlige og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer som dreier seg om emnets innhold. Obligatoriske innleveringer legges ut på Canvas og kommenteres av medstudenter og lærer. Emnet går over hele semesteret. Undervisningen samkjøres med KFL4032 Seksualitetsstudier og kjønn.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

 

Eksamen

Eksamen

Eksamensform på KFL2032 er en semesteroppgave som studentene arbeider med gjennom semesteret.  I tillegg skal det i løpet av emnet holdes et muntlig fremlegg i grupper om et tema hentet fra pensum. Muntlige fremlegget  må godkjennes før studentene kan fremstille seg for eksamen.

Eksamensoppgaven skal være på  ca 3600 ord, +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg).

 

 

 

Karakterbeskrivelser KFL2032

Hjemmeeksamen og innlevering i Inspera

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 06 07

Periodisk evaluering 08 09

Periodisk evaluering 10-12

Annet

Emnet kan inngå som et valgfritt emne ved Bachelor og Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier. Det kan også inngå emnegruppene 40KFL og 40KFL2, samt tas som fritt emne.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk