Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i tverrfaglige studier om kjønn og seksualitet. Undervisningen tar opp et spekter av ulike seksualiteter, fra homoseksualitet til aseksualitet og heteroseksualitet, og ser på hvordan de forstås og gis betydning i sammenheng med hverandre. Undervisningen belyser hvordan kjønn og begjær har blitt konstruert og opplevd i ulike sammenhenger, både historisk og i samtiden. Normer, praksiser og etablerte forestillinger om såkalt riktig, naturlig og normal seksualitet vil bli diskutert. Emnet introduserer sentrale seksualitetsteorier, herunder skeiv (queer) teori og dens kritikk av heteroseksualiteten, og teorier som på andre måter problematiserer heteroseksualitet. Emnet problematiserer hvordan seksualitet i visse sammenhenger fremstilles som ute av kontroll, farlig og svikefull, hvordan samtykke forstås i seksuelle relasjoner, og hvordan seksualitet henger sammen med funksjonshemming, etnisitet, trans*. Emnet inkluderer bl.a. en gjennomgang av sentrale begreper som heteroseksualitet og heteronormativitet, samt temaer som statens regulering av seksualitet, gråsonesex og samtykke, seksualitet og nasjonalisme, og seksualitet, asyl og terror. 

 

 

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt emne skal du:

 • ha fått innsikt i teoretiske hovedposisjoner innenfor studier av kjønn og seksualitet
 • ha fått innsikt i hvordan kjønn og seksualitet utformes, reguleres og institusjonaliseres i samfunnet
 • ha forståelse for å kunne anvende sentrale begreper og perspektiver i forskningsfeltet

 

Ferdigheter

Etter endt emne skal du:

 • beherske ulike perspektiver på seksualitet og kjønn innenfor ulike fagretninger
 • kunne anvende ulike perspektiv på hvordan kjønn og seksualitet konstrueres i kunnskapsproduksjon og i samfunnet
 • Kunne sammenfatte, presentere, og selvstendig reflektere over, innholdet i studier om seksualitet

 

Generell kompetanse

Etter endt emne skal du:

 • ha utviklet forståelse og respekt for vitenskapelig tenkemåte
 • ha oppøvd evnen å skille mellom ulike perspektiver og argumenter
 • kunne fremstille ulike argumenter og teoretiske posisjoner muntlig og skriftlig
 • forstå sammenhengen mellom teoretiske begreper og samfunnsliv
 • ha utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige og fagetiske verdier

 

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til feministisk teori generelt er en fordel. 20 sp fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL4032 – Seksualitetsstudier og kjønn

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, ca 30 timer totalt. Seminaraktiviteten (ca 20 timer) inkluderer trening og veiledning i skriftlige og muntlig framstilling. Studentene forutsettes å delta aktivt med muntlige og skriftlige bidrag om temaer som dreier seg om emnets innhold. Emnet går over hele semesteret. Undervisningen samkjøres med KFL4032 Seksualitetsstudier og kjønn.

Informasjon om obligatorisk aktivitet

 

Eksamen

Eksamen

 

Eksamensform på KFL2032 er en semesteroppgave som studentene arbeider med gjennom semesteret. I løpet av semesteret er det en obligatorisk innlevering av utkast til semesteroppgaven, som det gis tilbakemelding på. I tillegg skal det i løpet av emnet holdes et muntlig fremlegg i grupper om oppgaven. Det muntlige fremlegget må godkjennes før studenten kan fremstille seg for eksamen.

 

Semesteroppgaven skal være på  ca 3600 ord, +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg). Den vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

 

Karakterbeskrivelser KFL2032

Hjemmeeksamen og innlevering i Inspera

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 06 07

Periodisk evaluering 08 09

Periodisk evaluering 10-12

Annet

Emnet kan inngå som et valgfritt emne ved Bachelor og Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier. Det kan også inngå emnegruppene 40KFL og 40KFL2, samt tas som fritt emne.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk