Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende kunnskaper om sentrale problemstillinger i forskning om menn og maskuliniteter. Hva er et kjønnsperspektiv på menn, og hvordan påvirker forestillinger om kjønn gutter og menns livssituasjon? Emnet anlegger et kritisk perspektiv på menns makt og hierarkiske posisjon i samfunnet. Samtidig fokuseres det på hvordan sosiale strukturer og kulturelle tradisjoner også begrenser menns handlingsrom og påvirker deres relasjon til andre. Det legges særlig vekt på å forstå menns erfaringer som relasjonelle, både mellom menn og mellom menn og kvinner. Den historiske framveksten av maskuliniteter og mannsidealer blir analysert, blant annet som et grunnlag for å forstå og bidra til sosial endring. Viktige samfunnsområder som emnet tematiserer er familie og omsorg, arbeid og likestilling, vennskap og intimitet, og vold og voldtekt.

Studenter på Master-nivå skal bli i stand til å analysere kritisk ulike teoretiske retninger innenfor forskning om menn og maskuliniteter. De skal tilegne seg kunnskap i ulike faglige posisjoner, perspektiver og strategier, og utvikle evne til å integrere disse i deres eget selvstendige arbeid. For å legge til rette for slik integrering, fastlegges 250 sider av pensum i samtale med emneansvarlig ved begynnelsen av semesteret. Dette i tillegg til obligatorisk pensum på ca. 750 sider som finnes på semestersiden for emnet. 

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal tilegne deg:

 • bred kjennskap til forskning om menn og maskuliniteter, og om teoriutvikling på feltet
 • kunnskap om hvordan maskuliniteter konstitueres og forstås relasjonelt
 • kunnskap om farskap og omsorg som et sentralt tema for nyere forskning om menn
 • evne til å forstå og analysere forholdet mellom kjønn som biologi og kjønn som sosialt konstruert
 • kunnskap om viktigheten av et mannsperspektiv på likestillingsarbeidet
 • en analytisk og teoretisk forståelse av forholdet mellom menns universelle makt og menns marginalisering og underordning

Ferdigheter

Du skal bli i stand til å:

 • koble egen analyse til etablerte teorier om menn og maskuliniteter, og å anvende disse på aktuelle samfunnsspørsmål
 • identifisere og analysere hvordan forestillinger om kjønn påvirker menns liv

 • reflekteres kritisk over skillet mellom menns strukturelle makt og individuelle menns opplevelse av maktesløshet

 • vise hvordan menns endringspotensiale er et viktig bidrag likestillingsarbeidet

 • koble analysen av menn og maskuliniteter til hovedposisjoner i feministisk vitenskapsteori

 • presentere faglige argumenter både i en muntlig og skriftlig diskusjon

 • holde faglige innlegg foran en mindre forsamling

 

Generell kompetanse

Etter endt undervisning skal du ha lært å:

 • inkludere et mannsperspektiv i din tenkning om kjønn og likestilling
 • se styrker og svakheter ved ulike teoretiske perspektiver på menn og maskuliniteter, og kunne sette disse i forbindelse med annen kjønnsteori/feministisk forskning
 • anvende relevant teori og empiri for å svare på faglige problemstillinger
 • gjenkjenne hvordan framveksten av en fagtradisjon påvirker valg av tema og forskningsspørsmål, og være i stand til å vurdere kritisk hvilken fagtradisjon(er) du selv opererer innenfor

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenten må være opptatt på et Masterstudium.

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap: Teorier om kjønn eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL2020 – Menn og maskuliniteter

Undervisning

Undervisningen er interaktiv og variert, og det forventes at studentene deltar aktivt. Undervisningsmetodene er en kombinasjon av

forelesning, studentpresentasjoner, idémyldringer på tavle, begrepsgjennomgang, plenumssamtaler, gruppearbeid, summing på tomannshånd, kritisk gjennomgang av kronikker med mer.

Det tilbys vurdering/veiledning på studentarbeid underveis i emnet. Emnet samkjøres med KFL2020 Menn og maskuliniteter, og undervisning er felles for begge nivåer.
Det er obligatorisk frammøte (minimum 8 av 10 ganger), inklusive første gang.

 

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Som krav for å kunne fremstille seg for eksamen skal studentene underveis i emnet gjøre følgende:

 • Deltakelse ifølge obligatorisk frammøte (8 av 10 ganger)
 • Holde et muntlig fremlegg knyttet til læringskrav.

Disse kravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Eksamen er semesteroppgave. Studentene lager sin egen problemstilling og jobber med oppgaven gjennom hele emneperioden. 

Studentene jobber prosessorientert med semesteroppgaven. Det er tre obligatoriske innleveringsfrister, og studentene får to gangen en

makker og gir konstruktiv kritikk på hverandres utkast.

Den ferdige oppgaven leveres i Inspera ved emnets slutt. Oppgaven skal være på 10 sider à 450 ord pr side til sammen 4500 ord +/- 10% (referanser og forside kommer i tillegg). Liste over selvvalgt pensum godkjennes av faglærer på forhånd og legges ved eksamensbesvarelsen.

Denne oppgaven vurderes etter karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjemmeeksamen og levering i Inspera

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Eventuelt engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering 2010-2012

Annet

Emnet samkjøres med KFL2020 Menn og maskuliniteter (tidligere KFL2020 Mannsforskning)

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk