Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Undervisningen gis digital - hybrid om mulig i januar!

Emnet gir et innblikk i sentrale problemstillinger i forskning om menn og maskuliniteter. Hva er et kjønnsperspektiv på menn, og hvordan påvirker forestillinger om kjønn gutter og menns livssituasjon? Emnet anlegger et kritisk perspektiv på menns makt og hierarkiske posisjon i samfunnet. Samtidig fokuseres det på hvordan sosiale strukturer og kulturelle tradisjoner også begrenser menns handlingsrom og påvirker deres relasjon til andre. Det legges særlig vekt på å forstå menns erfaringer som relasjonelle, både mellom menn og mellom menn og kvinner. Den historiske framveksten av maskuliniteter og mannsidealer blir analysert, blant annet som et grunnlag for å forstå og bidra til sosial endring. Viktige samfunnsområder som emnet tematiserer er familie og omsorg, arbeid og likestilling, vennskap og intimitet, og vold og voldtekt.

 

 

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal tilegne deg:

 • generell innsikt i forskning om menn og maskuliniteter
 • kunnskap om hvordan maskuliniteter konstitueres og forstås relasjonelt
 • kunnskap om farskap og omsorg som et sentralt tema for nyere forskning om menn
 • generell forståelse av forholdet mellom kjønn som biologi og kjønn som sosialt konstruert
 • kunnskap om viktigheten av et mannsperspektiv på likestillingsarbeidet
 • innsikt i forholdet mellom menns universelle makt og menns marginalisering og underordning

 

Ferdigheter

Du skal bli i stand til å:

 • koble egen analyse til etablerte teorier om menn og maskuliniteter, og å anvende disse på aktuelle samfunnsspørsmål
 • identifisere og analysere hvordan forestillinger om kjønn påvirker menns liv

 • reflekteres kritisk over skillet mellom menns strukturelle makt og individuelle menns opplevelse av maktesløshet

 • vise hvordan menns endringspotensiale er et viktig bidrag likestillingsarbeidet

 • koble analysen av menn og maskuliniteter til hovedposisjoner i feministisk vitenskapsteori

 • presentere faglige argumenter både i en muntlig og skriftlig diskusjon
 • holde faglige innlegg foran en mindre forsamling

Generell kompetanse

Etter endt undervisning skal du ha lært å:

 • inkludere et mannsperspektiv i din tenkning om kjønn og likestilling
 • se styrker og svakheter ved ulike teoretiske perspektiver på menn og maskuliniteter
 • anvende relevant teori og empiri for å svare på faglige problemstillinger
 • gjenkjenne hvordan framveksten av en fagtradisjon påvirker valg av tema og forskningsspørsmål

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng fra Tverrfaglige kjønnsstudier, dvs. KFL1010 Innføring i tverrfaglige kjønnsstudier og KFL1020 Kjønn og vitenskap eller tilsvarende faglig bakgrunn anbefales.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KFL4020 – Menn og maskuliniteter

Undervisning

"Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. I dette emnet foregår undervisningen fysisk. Obligatorisk oppmøte min 7 av 10 ganger. Obligatoriske arbeidskrav må gjennomføres for at studenten skal kunne fremstille seg for eksamen."

 

Undervisningen består av forelesninger og seminar, og det forventes at studentene deltar aktivt. Undervisningsmetodene er en kombinasjon av forelesning, gruppediskusjoner, studentpresentasjoner, kritisk gjennomgang av kronikker med mer. Det legges opp til besøk til virksomheter som arbeider med likestilling i et mannsperspektiv.

Emnet KFL2020 og KFL4020 samkjøres, og undervisningen er felles for begge nivåer.

 

 

Informasjon om obligatorisk aktivitet

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

 

Eksamen

Som krav for å kunne fremstille seg for eksamen skal studentene underveis i emnet gjøre følgende:

 • Utarbeide problemstilling for semesteroppgaven, i samråd med emneansvarlig
 • Holde et muntlig fremlegg knyttet til læringskrav

Disse kravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Eksamen er semesteroppgave. Studentene lager sin egen problemstilling og jobber med oppgaven gjennom hele emneperioden.

Studentene jobber prosessorientert med semesteroppgaven. Det gis tilbud om skriftlig tilbakemelding fra emneansvarlig én gang før innlevering, i tillegg til plenumsdiskusjoner om oppgaveskriving.

 

Semesteroppgaven på ca. 3600 ord, +/- 10%, skrift 12, 1,5 i linjeavstand,  (referanser i tillegg). Oppgaven leveres i Inspera. 

Denne oppgaven vurderes etter karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

Karakterbeskrivelser KFL2020

Hjemmeeksamen og innlevering i Inspera

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet inngår som et valgfritt emne  i Bachelorprogrammet Tverrfaglige kjønnsstudier, og som obligatorisk i Årsenhet i Tverrfaglige kjønnsstudier.

Emnet samkjøres med KFL4020 Menn og maskuliniteter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk