Kort om emnet

Emnet for masteroppgaven velges i samråd med en faglærer og godkjennes gjennom avlagt eksamen i ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi. Oppgaven skal være et individuelt arbeid, som kan bestå av en drøfting og tolkning av eget innsamlet arkeologisk materiale eller arkeologisk litteraturmateriale, eller være en faghistorisk eller fagteoretisk analyse.

Masteroppgaven skal ha et omfang på mellom 60 og 70 sider à 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet). Oppgaven kan alternativt innleveres som to selvstendige essay på en samlet lengde som nevnt over. Med godkjennelse fra veileder kan oppgaven skrives på et internasjonalt forskningsspråk.

Hva lærer du?

Gjennom masteroppgaven skal studenten utvikle sine evner til å arbeide vitenskapelig. Oppgaven skal være et selvstendig, problemorientert, teoretisk fundert og metodisk oppbygget arbeid. Studenten skal lære å strukturere et stoff skriftlig og å skrive god sakprosa.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til Arkeologi og konservering (master - to år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi.

Undervisning

Veiledning

Masteroppgaven skrives under individuell veiledning. Veileder tildeles etter at eksamen i ARK4250 prosjektbeskrivelse er sensurert og bestått. Veilederen er normalt ansatt ved arkeologiseksjonen ved IAKH. Veileder og student møtes jevnlig for å drøfte problemstillinger knyttet til arbeidet med masteroppgaven. Det er obligatorisk med veiledning på masteroppgaven i arkeologi.

Veileders hovedoppgaver er:

 • å gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling
 • å drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • å gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.)
 • å drøfte opplegg og gjennomføringen av framstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon, etc.)
 • å holde seg orientert om progresjonen i mastergradsstudentenes arbeid

Se mal for veiledningskontrakten for både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet.

Skriveseminar

Det er obligatorisk deltagelse på to skriveseminarer i løpet av arbeidet med masteravhandlingen. Skriveseminarene varer over to dager og holdes hver vår og høst.

Aktiv deltagelse innebærer at du:

 • leverer inn og presenterer utkast til minst ett kapittel
 • opponerer på en medstudents utkast
 • deltar i plenumsdiskusjon

Ved valg av essay-varianten skal et av de to selvstendige arbeidene presenteres på hvert av seminarene.

Eksamen

Opplysningsskjema

For å kunne levere masteroppgaven må kandidaten fylle ut opplysningsskjema til eksamen innen 1. oktober ved innlevering av oppgave i høstsemesteret og innen 1. april ved innlevering av oppgave i vårsemesteret. Opplysningsskjemaet skal inneholde et resymé av oppgaven og veileder skal være kjent med at du leverer inn nettskjemaet. 

Formelle krav til masteroppgaven

Ved utarbeidelsen av en masteroppgave er det viktig å være oppmerksom på at den utover selve teksten og det faglige innholdet også skal inneholde elementer som dels strukturerer og dels dokumenterer teksten. Oppgaven skal bl.a. ha forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og kildefortegnelse, og der relevant også illustrasjoner, noteapparat, og kanskje andre tillegg.

Oppgaven skal være 60-70 tekstsider (linjeavstand 1 ½, skriftstørrelse 12, skrift Times New Roman eller tilsvarende, sidemarger sammenlagt 5.08, topp- og bunnmarger sammenlagt 5.08) inkludert tabeller.

Illustrasjoner (foto, tegninger, kart, grafer o.l), appendikser og litteraturliste regnes som tillegg. Tilleggene skal ikke overstige 20 sider. Større omfang på tilleggene tillates kun i spesielle tilfeller, og da etter en begrunnet søknad med anbefaling fra veileder til faggruppen for arkeologi.

Opplasting i DUO

Innlevering i Inspera

 • Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Oppgaven som leveres i Inspera skal være med navn og være samme versjon som den som lastes opp i DUO. Les om hvordan du skal levere.

Skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål

 • Sammen med oppgaven skal kandidaten fylle ut og levere skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål. Skjemaet finner du her.

Eksamenskommisjon og muntlig eksamen

 • eksamenskommisjonen består av to sensorer, hvorav minst én er ekstern.
 • veileder er ikke med i kommisjonen.
 • før muntlig eksamen setter eksamenskommisjonen en foreløpig karakter på masteroppgaven. Dersom kandidaten ønsker det kan denne oppgis, og da av kommisjonen rett før muntlig eksamen på selve eksamensdagen.
 • muntlig eksamen fungerer justerende på karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Det gis altså en samlet karakter for oppgaven etter muntlig.
 • muntlig eksamen vil ha en varighet på om lag 45 minutter og er offentlig. 
 • informasjon om tid og sted for muntlig eksamen gis kort tid etter innlevering.

Trykking

Du trenger ikke levere noen trykte eksemplarer til instituttet, men dersom du ønsker å trykke oppgaven din til eget bruk kan instituttet dekke inntil 3 eksemplarer trykket på reprosentralen på Blindern. Trykking må skje det semesteret du leverer masteroppgaven din. Ta kontakt med studiekonsulent dersom du ønsker dette. 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Med godkjennelse fra veileder kan oppgaven skrives på et internasjonalt forskningsspråk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikk beskrivelse av karakterer (Masteroppgave)

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk