Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet for masteroppgaven velges i samråd med en faglærer og godkjennes gjennom avlagt eksamen i ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi. Oppgaven skal være et individuelt arbeid, som kan bestå av en drøfting og tolkning av eget innsamlet arkeologisk materiale eller arkeologisk litteraturmateriale, eller være en faghistorisk eller fagteoretisk analyse.

Masteroppgaven skal ha et omfang på mellom 60 og 70 sider à 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet). Oppgaven kan alternativt innleveres som to selvstendige essay på en samlet lengde som nevnt over. Med godkjennelse fra veileder kan oppgaven skrives på et internasjonalt forskningsspråk.

Hva lærer du?

Gjennom masteroppgaven skal studenten utvikle sine evner til å arbeide vitenskapelig. Oppgaven skal være et selvstendig, problemorientert, teoretisk fundert og metodisk oppbygget arbeid. Studenten skal lære å strukturere et stoff skriftlig og å skrive god sakprosa.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til Arkeologi og konservering (master - to år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi.

Undervisning

Veiledning

Masteroppgaven skrives under individuell veiledning. Veileder tildeles etter at eksamen i ARK4250 prosjektbeskrivelse er sensurert og bestått. Veilederen er normalt ansatt ved arkeologiseksjonen ved IAKH. Veileder og student møtes jevnlig for å drøfte problemstillinger knyttet til arbeidet med masteroppgaven. Det er obligatorisk med veiledning på masteroppgaven i arkeologi.

Veileders hovedoppgaver er:

 • å gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling
 • å drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • å gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.)
 • å drøfte opplegg og gjennomføringen av framstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon, etc.)
 • å holde seg orientert om progresjonen i mastergradsstudentenes arbeid

Se mal for veiledningskontrakten for både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet.

Skriveseminar

Det er obligatorisk deltagelse på to skriveseminarer i løpet av arbeidet med masteravhandlingen.

Aktiv deltagelse innebærer at du:

 • leverer inn og presenterer utkast til minst ett kapittel
 • opponerer på en medstudents utkast
 • deltar i plenumsdiskusjon

Ved valg av essay-varianten skal et av de to selvstendige arbeidene presenteres på hvert av seminarene.

Eksamen

Opplysningsskjema

For å kunne levere masteroppgaven må kandidaten fylle ut opplysningsskjema til eksamen innen 1. oktober ved innlevering av oppgave i høstsemesteret og innen 1. april ved innlevering av oppgave i vårsemesteret. Opplysningsskjemaet skal inneholde et resymé av oppgaven og veileder skal være kjent med at du leverer inn nettskjemaet. 

Formelle krav til masteroppgaven

Ved utarbeidelsen av en masteroppgave er det viktig å være oppmerksom på at den utover selve teksten og det faglige innholdet også skal inneholde elementer som dels strukturerer og dels dokumenterer teksten. Oppgaven skal bl.a. ha forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og kildefortegnelse, og der relevant også illustrasjoner, noteapparat, og kanskje andre tillegg.

Oppgaven skal være 60-70 tekstsider (linjeavstand 1 ½, skriftstørrelse 12, skrift Times New Roman eller tilsvarende, sidemarger sammenlagt 5.08, topp- og bunnmarger sammenlagt 5.08) inkludert tabeller.

Illustrasjoner (foto, tegninger, kart, grafer o.l), appendikser og litteraturliste regnes som tillegg. Tilleggene skal ikke overstige 20 sider. Større omfang på tilleggene tillates kun i spesielle tilfeller, og da etter en begrunnet søknad med anbefaling fra veileder til faggruppen for arkeologi.

Trykking og innlevering av oppgaven

Masteroppgaven skal leveres i DUO, på e-post og i fysisk (trukket og innbundet) format normalt innen 20. mai for vårsemesteret, og 20. november for høstsemesteret. Dersom disse datoene faller på en helg gjelder mandagen etter som innleveringsfrist. 

 

Trykk av masteroppgaven

 • oppgaven skal leveres ferdig trykket og innbundet i tre eksemplarer til studiekonsulent for arkeologi (Blindernveien 11) innen kl. 15:00 på innleveringsdagen. 
 • Instituttet dekker kostnaden for trykk av sju eksemplarer av oppgaven i svart/hvitt med inntil 10 fargesider dersom den trykkes av universitetets trykkeri Reprosentralen. Har du flere sider med farger eller vil bestille flere eksemplarer, må du bekoste dette selv. Dette spesifiseres i kommentarfelt under bestillingen. 
 • oppgaven må lastes opp til Reprosentralen tre hele virkedag før leveringstidspunktet (fire ved høysesong, se Reprosentralens sider.)
 • Instituttet vil sende ut nødvendig informasjon i forbindelse med bestilling av trykk før innlevering (sted-, prosjekt-, og tiltakskode)
 • Velger man å trykke oppgaven privat dekker instituttet ikke kostnadene.

Se Reprosentralens egne sider for informasjon om fremgangsmåte for trykk

 

Opplasting i DUO

 • før du leverer oppgaven fysisk til studiekonsulenten må oppgaven i sin helhelt, samt et sammendrag, lastes opp i DUO, digitale utgivelser ved UiO. Dette gjøres i studentweb.
 • Ved endt innlevering i studentweb får kandidaten en kvittering som bekrefter innleveringen. Denne må fremvises når kandidaten leverer de fysiske eksemplarene. 
 • Sammen med oppgaven skal kandidaten fylle ut og levere skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål  bokmål / Nynorsk
 • Oppgaven må også sendes som pdf-fil per e-post til studiekonsulent for arkeologi. 

Eksamen; skriftlig (oppgaven) og muntlig eksamen

 • eksamenskommisjonen består av to sensorer, hvorav minst én er ekstern.
 • veileder er ikke med i kommisjonen.
 • før muntlig eksamen setter eksamenskommisjonen en foreløpig karakter på masteroppgaven. Dersom kandidaten ønsker det kan denne oppgis, og da av kommisjonen rett før muntlig eksamen på selve eksamensdagen.
 • muntlig eksamen fungerer justerende på karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Det gis altså en samlet karakter for oppgaven etter muntlig.
 • muntlig eksamen vil ha en varighet på om lag 45 minutter og er offentlig. 
 • informasjon om tid og sted for muntlig eksamen gis kort tid etter innlevering.
   

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Med godkjennelse fra veileder kan oppgaven skrives på et internasjonalt forskningsspråk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikk beskrivelse av karakterer (Masteroppgave)

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk