ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet for masteroppgaven velges i samråd med en faglærer og godkjennes gjennom avlagt eksamen i ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi. Oppgaven skal være et individuelt arbeid, som kan bestå av en drøfting og tolkning av eget innsamlet arkeologisk materiale eller arkeologisk litteraturmateriale, eller være en faghistorisk eller fagteoretisk analyse.

Masteroppgaven skal ha et omfang på mellom 60 og 70 sider à 2300 tegn (mellomrom ikke medregnet). Oppgaven kan alternativt innleveres som to selvstendige essay på en samlet lengde som nevnt over. Med godkjennelse fra veileder kan oppgaven skrives på et internasjonalt forskningsspråk.

Det er obligatorisk med aktiv deltagelse på to skriveseminarer i løpet av arbeidet med masteravhandlingen.

Hva lærer du?

Gjennom masteroppgaven skal studenten utvikle sine evner til å arbeide vitenskapelig. Oppgaven skal være et selvstendig, problemorientert, teoretisk fundert og metodisk oppbygget arbeid. Studenten skal lære å strukturere et stoff skriftlig og å skrive god sakprosa.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever opptak til Arkeologi og konservering (master - to år).

Det tas opp maksiumum 22 masterstudenter hver høst.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi.

Undervisning

Det er obligatorisk deltagelse på to skriveseminarer i løpet av arbeidet med masteravhandlingen.

Aktiv deltagelse innebærer at du:

  • leverer inn og presenterer utkast til minst ett kapittel
  • opponerer på en medstudents utkast
  • deltar i plenumsdiskusjon

Ved valg av essay-varianten skal et av de to selvstendige arbeidene presenteres på hvert av seminarene.

Individuell veiledning av faglærer etter gjeldende normer. Veiledning på masteroppgaven er obligatorisk.

Se fakultetets retningslinjer for veiledning på masteroppgaven

Støtte i forbindelse med gjennomføring av masteroppgave/reisestøtte

Eksamen

Masteroppgavens ytre form

Ved utarbeidelsen av en masteroppgave er det viktig å være oppmerksom på at den utover selve teksten og det faglige innholdet også skal inneholde elementer som dels strukturerer og dels dokumenterer teksten. Oppgaven skal bl.a. ha forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og kildefortegnelse, og der relevant også illustrasjoner, noteapparat, og kanskje andre tillegg.

Oppgaven skal være 60-70 tekstsider (linjeavstand 1 ½, skriftstørrelse 12, skrift Times New Roman eller tilsvarende, sidemarger sammenlagt 5.08, topp- og bunnmarger sammenlagt 5.08) inkludert tabeller.

Illustrasjoner (foto, tegninger, kart, grafer o.l), appendikser og litteraturliste regnes som tillegg. Tilleggene skal ikke overstige 20 sider. Større omfang på tilleggene tillates kun i spesielle tilfeller, og da etter en begrunnet søknad med anbefaling fra veileder til faggruppen for arkeologi.

Masteroppgaven skal arbeidsmessig utgjøre 2 semesters fulltids studier.

Trykking og innlevering av oppgaven

Masteroppgaven skal leveres mot slutten av siste semester av masterstudiet, 20.mai for vårsemesteret og 20.november for høstsemesteret. Dersom disse datoene faller på en helg gjelder mandagen etter som innleveringsfrist. 

Merk: Oppgaven må være ferdig trykket innen fristen, og de trykte eksemplarene leveres i ekspedisjonen i Blindernveien 11 innen kl 15:00 på innleveringsdagen.

Ekspedisjonen skal ha beskjed en måned før oppgaven leveres. Ta kontakt med  ekspedisjonen i Blindernveien 11, eller send en e-post til arkeologi-student@iakh.uio.no ca. en måned før innlevering med beskjed om at oppgaven snart er ferdig, og foreløpig tittel på oppgaven. Da kan arbeidet med å sette sammen en kommisjon starte.

Studiekonsulent sender tilbake sted-, prosjekt-, og tiltakskode som studenten skal bruke for å levere oppgaven til trykking. Følg instrukser for trykking av masteroppgaven på Reprosentralens hjemmeside og velg "UiO-kjøp".

Studenten laster selv opp masteroppgaven og fyller inn informasjon om stedkode, prosjektkode og tiltakskode som de har fått av studiekonsulent i forkant.  7 eksemplarer dekkes av instituttet, 10 av sidene (10 sider x 7 eks) kan være i farger. Har du flere sider med farger eller vil bestille flere eksemplarer, må du bekoste dette selv. Dette spesifiseres i kommentarfelt under bestillingen. 

Du får beholde 4 av de 7 oppgavene - de øvrige, 3 eksemplarer leveres i ekspedisjonen i Blindernveien 11 sammen med utfylt skjema for innlevering av masteroppgave. All videre kontakt angående trykkingen går direkte mellom studenten og reprosentralen, og det er derfor viktig at du leser deres nettsider om trykking av masteroppgaven.

Når masteroppgaven er klar for innlevering, må oppgaven i sin helhet samt et sammendrag av den legges ut på nettet via DUO, Digitale utgivelser ved UiO . Dette gjøres via StudentWeb. Se detaljert informasjon om fremgangsmåten for innlevering av masteroppgaven.

Oppgaven skal også sendes som pdf-fil per epost til studiekonsulent for arkeologi.

Husk også å fylle ut obligatorisk skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål (bokmål/nynorsk)og lever dette sammen med oppgaven.

Eksamen

Før muntlig eksamen setter eksamenskommisjonen en foreløpig karakter på masteroppgaven. Dersom kandidaten ønsker det kan denne oppgis, og da av kommisjonen rett før muntlig eksamen på selve eksamensdagen. Muntlig eksamen fungerer justerende på karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Det gis altså en samlet karakter for oppgaven etter muntlig. Den muntlige eksamen vil i hovedsak dreie seg om masteroppgaven, og varer i ca 30-45 min.

Eksamenskommisjonen består av to sensorer, hvorav minst én er ekstern. Veileder er ikke med i kommisjonen. Den muntlige eksamenen er offentlig.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Med godkjennelse fra veileder kan oppgaven skrives på et internasjonalt forskningsspråk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikk beskrivelse av karakterer (Masteroppgave)

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk