ARK4180 – Arkeologisk praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir undervisning i arbeidsmåter og problemstillinger som er relevant for arbeidstakere i det arkeologiske arbeidsmarkedet.

Studentene skal arbeide minst tre uker i en organisasjon eller institusjon innenfor arkeologifaget. I praksisperioden skal det utføres arbeidsoppgaver innen enten forvaltning, formidling eller forskning. I løpet av praksisperioden skal studenten få brukt og utviklet sine kunnskaper og ferdigheter i arkeologi.

Studentene vil blant annet få erfaring med hvordan en relevant arbeidsplass er organisert og hvordan beslutninger tas i praksis. Emnet vil bidra til bevisstgjøring og styrking av egen kompetanse, og praksisperioden kan være en forberedelse til arbeidet med masteroppgaven (ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi).

Hva lærer du?

Studentene vil lære:

  • arbeidsformer, metoder og ferdigheter som er aktuelle innenfor arkeologifaget
  • å være forberedt på yrkeslivets forventninger til ytelser, kommunikasjon, arbeidsmåter og samarbeidsformer
  • hvordan arkeologivitenskapelig kunnskap kan anvendes i konkret virksomhet
  • å anvende de teoretiske, metodiske og/eller kulturhistoriske kunnskapene som studenten har tilegnet seg gjennom bachelor- og masterstudiet i praktiske situasjoner
  • å samle og analysere kunnskap om et virksomhetsrelatert tema og å drøfte dette i et refleksjonsnotat

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Innen en gitt frist (høst 2019: 12.august) skal det sendes inn et motivasjonsbrev på inntil én side til studiekonsulenten ved IAKH, adresse: arkeologi-student@iakh.uio.no . Instituttet mottar gjerne brev så tidlig som mulig før denne fristen. Her er det viktig å formidle motivasjon for praksisperioden, relevant bakgrunn, erfaring og ferdigheter, og eventuelle ønsker når det gjelder arbeidsoppgaver. Motivasjonsbrevet vil ikke gå videre til eventuelle arbeidssteder og er ikke ment som en søknad til en konkret arbeidsplass. Motivasjonsbrev teller med i opptak til emnet, og det vil ikke gis opptak dersom det ikke er levert motivasjonsbrev.

Plass på emnet forutsetter opptak på Arkeologi og konservering (master - to år). Vi har i alt 8 plasser per semester.

Undervisning

Fellesundervisningen er obligatorisk og består av 3-4 forelesninger/ seminarer tidlig i semesteret samt et jobbsøkerkurs i regi av karrieresenteret. Jobbsøkerkurset er også obligatorisk! 

Arbeid og arbeidstiden i praksisperioden defineres av vertsinstitusjon i samarbeid med IAKH og den enkelte student. Studenten følges opp av en representant for vertsinstitusjonen og en kontaktlærer ved IAKH. Kravet til vertsinstitusjonen er at studenten skal få praktisk erfaring med arbeidsoppgaver som er relevant for en arkeolog.

Semesteret avsluttes med et obligatorisk seminar hvor praksiserfaringen evalueres.

Alt fravær fra obligatorisk aktivitet må dokumenteres.

Her finner du informasjon om hvordan du søker om gyldig fravær: Fravær fra obligatorisk aktivitet/oppmøte

Jobbsøkerkurs i regi av karrieresenteret er en del av undervisningen. Du må selv melde deg på jobbsøkerkurs gjennom karrieresenterets nettsider. Det anbefales å delta på jobbsøkerkurs spesielt for masterstudenter ved HF.

Det anbefales også å føre dagbok i praksisperioden. Her kan du notere deg refleksjoner og spørsmål underveis, som vil gjøre det lettere å oppsummere dine erfaringer i etterkant. Dette vil ikke inngå som del av mappeinnleveringen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Bestått/ikke bestått på bakgrunn av en mappeevaluering.

Mappen skal inneholde en jobbsøknad med CV, et refleksjonsnotat og eventuelt en rapport utarbeidet for vertsinstitusjonen. Samlet omfang skal være på mellom 5 og 10 sider, avhengig av hvorvidt det leveres en rapport eller ikke (jobbsøknad og CV er ikke inkludert i sidetallet).

Mappen skal være samlet i ett dokument og leveres i Inspera i pdf-format. Studenter er selv ansvarlige for at mappen leveres i et format som er leselig.

Kandidatnummer skal føres opp på hver side av besvarelsen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk