Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir undervisning i arbeidsmåter og problemstillinger som er relevant for arbeidstakere i det arkeologiske arbeidsmarkedet.

Du skal arbeide tre uker i en organisasjon eller institusjon innenfor arkeologifaget. I praksisperioden skal du utføre arbeidsoppgaver innen forvaltning, formidling eller forskning. I løpet av praksisperioden får du brukt og utviklet dine kunnskaper og ferdigheter i arkeologi.

Du vil blant annet få erfaring med hvordan en relevant arbeidsplass er organisert og hvordan beslutninger tas i praksis. Emnet vil bidra til bevisstgjøring og styrking av din egen kompetanse. Praksisperioden kan være en forberedelse til arbeidet med masteroppgaven (ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha lært:

 • arbeidsformer, metoder og ferdigheter som er aktuelle innenfor arkeologifaget
 • å være forberedt på yrkeslivets forventninger til ytelser, kommunikasjon, arbeidsmåter og samarbeidsformer
 • hvordan arkeologivitenskapelig kunnskap kan anvendes i konkret virksomhet
 • å anvende i praktiske situasjoner de teoretiske, metodiske og/eller kulturhistoriske kunnskapene som du har tilegnet deg gjennom bachelor- og masterstudiet
 • å samle og analysere kunnskap om et virksomhetsrelatert tema og å drøfte det i et refleksjonsnotat

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Motivasjonsbrev

For å få opptak til emnet våren 2023 må det leveres et motivasjonsbrev på inntil en side, innen 12. desember 2022. Dersom vi ikke mottar et motivasjonsbrev innen fristen, vil du ikke få opptak til emnet. 
Motivasjonsbrevet vil ikke gå videre til eventuelle arbeidssteder og er ikke ment som en søknad til en konkret arbeidsplass. 

Motivasjonsbrevet bør inneholde:

 • Motivasjon for praksisperioden
 • Relevant bakgrunn, erfaring og ferdigheter
 • Eventuelle ønsker hva gjelder arbeidsoppgaver

Motivasjonsbrevet sendes til studiekonsulent ved arkeologi: student@iakh.uio.no

Plass på emnet forutsetter opptak på Arkeologi og konservering (master - to år). Vi har i alt 8 plasser per semester.

Undervisning

Undervisningen er obligatorisk og består av:

 • Undervisningssamlinger (se timeplanen)
 • Jobbsøkerkurs i regi av Karrieresenteret. 
  OBS: du må selv melde deg på jobbsøkerkurset gjennom karrieresenterets nettsider.

Eventuelt fravær må dokumenteres og søkes om. Her du informasjon om hvordan du søker om gyldig fravær: Fravær fra obligatorisk aktivitet/oppmøte

Praksisperioden

Arbeid og arbeidstiden i praksisperioden defineres av vertsinstitusjon i samarbeid med IAKH og den enkelte student. Studenten følges opp av en representant for vertsinstitusjonen og en kontaktlærer ved IAKH. Kravet til vertsinstitusjonen er at studenten skal få praktisk erfaring med arbeidsoppgaver som er relevant for en arkeolog.

 • Det anbefales å føre dagbok i praksisperioden. Her kan du notere deg refleksjoner og spørsmål underveis, som vil gjøre det lettere å oppsummere dine erfaringer i etterkant. 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Eksamen består av en mappeinnlevering som karaktersettes bestått/ikke bestått.

Mappen skal inneholde en jobbsøknad med CV, et refleksjonsnotat og eventuelt en rapport utarbeidet for vertsinstitusjonen. Samlet omfang skal være på 10 sider (jobbsøknad og CV er ikke inkludert i sidetallet).

Mappen skal være samlet i ett dokument og leveres i Inspera i pdf-format. Studenter er selv ansvarlige for at mappen leveres i et format som er leselig.

Kandidatnummer skal føres opp på hver side av besvarelsen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk