HIS2116 – Roma caput mundi. Fra keiserlig hovedstad til kristenhetens sentrum

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kristendommens framvekst forandrer samfunnet i det romerske imperium på nær sagt alle områder. Med keisermaktens favorisering av kristendommen fra keiser Konstantin av, blir kristendommen også gradvis den statsbærende religion i Romerriket. Dette får igjen vesentlige konsekvenser for stat og samfunn i århundrene etter Romerrikets fall i vest. Få steder kan denne prosessen følges bedre enn i Romerrikets hovedstad Roma. Emnet tar derfor sikte på å studere inngående hvordan kristningsprosessen påvirker byen og skaper en ny topografi i en periode da Roma mister funksjonen av å være et politisk sentrum i et imperium, men i stedet blir sentrum for den vestlige kristenhet.    

Hva lærer du?

I dette emne skal du:

 • tilegne deg kunnskap om kristendommens framvekst og utvikling i perioden ca.  250-600
 • forstå oppkomsten av fenomener som helgenkult, relikvier, kirkebygg og hvordan dette skapte en ny kristen topografi i Roma.
 • lære å kjenne og bruke forskjellige typer kilder for forståelsen av kristningsprosessen, som helgenvitae og annen kristen litteratur og arkeologiske monumenter. 
 • Tilegne deg en forståelse av hovedlinjene i byen Romas topografi fra antikken til tidlig middelalder
 • Forstå bakgrunnen for Romas sentrale posisjon i senere europeisk kristendom 
   

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 • Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå.
 • Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.
 • Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av 6 dobbelttimer forelesninger og seminarer i Oslo fra starten av semesteret og deretter som ca. 1 uke med intensiv undervisning under ekskursjon til Roma. Studentene må selv dekke utgifter i forbindelse med reisen. Mer informasjon vil bli gitt i undervisningen.

 • Ekskursjonen er ikke obligatorisk, men vil bidra vesentlig til en dypere forståelse av emnet.
 • For studenter som deltar på ekskursjonen til Roma vil det være obligatorisk muntlig kvalifiseringsoppgave.
 • For studenter som ikke deltar i ekskursjonen til Roma vil det være en obligatorisk skriftlig kvalifiseringsoppgave. 
 • Det forventes at studentene er tilstede i timene og deltar aktivt.

Obligatorisk muntlig kvalifisering:

 • Alle studenter får ved starten av kurset utdelt gruppeoppgaver som skal presenteres muntlig for medstudenter og faglærere, fortrinnsvis under ekskursjonen i Roma.  
 • Studentene får muntlig tilbakemelding på oppgaven.

Kvalifiseringsoppgave:

 • Oppgaven skal være på seks normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Den vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. 
 • Du får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven.
 • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes grunnet faglige kriterier, får du 1 uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om den reviderte oppgaven kan godkjennes.
 • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke oppfyller de formelle kravene, får du ikke mulighet til å levere revidert versjon.
 • Det er ditt ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Du må enten bestå den muntlige aktiviteten eller kvalifiseringsoppgaven for å kunne avlegge eksamen i dette emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

HFs retningslinjer for obligatoriske aktiviteter

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen. Den obligatoriske muntlige aktiviteten og kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensoppgaven publiseres her: Eksamensoppgaver

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider à 2300 tegn (uten mellomrom).
 • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
  • Kandidatnummer (ikke navn)
  • emnekode
  • eksamensoppgavens tittel
  • institutt (IAKH)
  • semester.

Levering:

 • Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Canvas, ikke på papir.
 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 
 • For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Canvas, se instruks for digital innlevering av eksamen.
 • Studentene er selvansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én medsensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk