Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom emnet får studentene praktisk øvelse i historielektorens daglige arbeid. Studentene skal utforme og gjennomføre et undervisningsopplegg for elever i VG2 eller VG3 på et museum. Opplegget skal forankres i læreplanen for historie, fagdidaktisk teori og historiefaglig kunnskap.

Undervisningsopplegget skal foregå med en skoleklasse på et museum, og skal ha en forarbeidsdel og en etterarbeidsdel på skolen. Oppleggets tema avhenger av hvilket museum undervisningsopplegget knyttes til, men må knyttes til læreplanen.

Undervisningsopplegget skal inkludere bruk av kilder og ha som mål at skoleklassen får forståelse av hvordan historie blir til.

Hva lærer du?

 • å bidra til nytenkning og tilrettelegge for historiefaglig dybdelæring i skolen
 • å finne, tilegne deg og anvende faglitteratur og kilder til et emne
 • å planlegge undervisning med utgangspunkt i historiedidaktikk, pedagogikk og historisk forskning
 • å samarbeide med medstudenter, skolen og et museum om å lage et pedagogisk opplegg for en skoleklasse med utgangspunkt i museets samling
 • å kunne utforme undervisningsopplegg som kan bygge på kilder og som legger til rette for å kunne undre, reflektere og vurdere hvordan kunnskap i historie til blir
 • å kunne utforme undervisningsopplegg som inkluderer kildekritikk, der elevene skal kunne vurdere kildenes hensikt, pålitelighet og tendens
 • å kunne utforme undervisningsopplegg som legger til rette for historiebevissthet, det vil si legger til rette for at elevene kan forstå seg selv som historieskapt og historieskapende med en fortid, nåtid og framtid
 • å utøve klasseledelse
 • å evaluere opplegget didaktisk og historiefaglige, og vurdere elevenes læringsutbytte

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er obligatorisk og kun åpent for studenter på lektorprogrammet med programspesialisering i historie.

Undervisning

Emnet har 10-15 timer seminarundervisning, samt veiledning, gruppearbeid og refleksjon over museumsbruk i skolen. Undervisningen har sitt tyngdepunkt i begynnelsen av semesteret. Emnet har integrert vurdering, som fordrer at du deltar i undervisningen. Det vil si at dersom du ikke deltar i undervisningen, vil du heller ikke kunne vurderes og slik bestå emnet.

   

  Obligatoriske aktiviteter

  • Lese pensum i emnet
  • Innlevering av undervisningsopplegg, lærerveiledning og elevversjon

  Vurderers ut fra følgende kriterier:

  • Opplegget må være i tråd med formål og mål i faget i henhold til ny læreplan.
  • Opplegget må være forankret i didaktikk, pedagogikk og historisk forskning.
  • Læreveiledning må gjøre det klart hva læreren skal gjøre og hvorfor
  • Elevversjonen må være forståelig for elevene

  Alle de obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne gjennomføre undervisningsopplegget, og dermed avlegge eksamen i emnet.

   

  Pensum

  Studentene skal nyttiggjøre seg av den fagdidaktikken som ligger som teorier og praksis i bøkene som er oppsatt på pensum. Undervisningsoppleggene studentene skal utarbeide skal vise at de har lest bøkene og undervisningen i emnet vil i stor grad bygge på disse. I refleksjonsteksten skal de også referere til bl.a. dette pensumet.

   

  Gjennomføring av praksis

  Praksis utgjør 15 dager (120 timer), fordelt på planlegging og gjennomføring – inkludert for- og etterarbeid. Undervisningsopplegget skal ha tre økter: forarbeid, gjennomføring av undervisning på museum og etterarbeid. Undervisningsopplegget utformes i grupper på 2-3 studenter og legger opp til øvelse i kollegasamarbeid. Studentene deles inn i grupper og får tildelt museum og skole.

  1. FORARBEID

  • Oppstartsmøte med museum
   • Introduksjon til utstillingen, kilder. Hva finnes og hva kan brukes?
  • Oppstartsmøte med lærer
   • Introduksjon til skolen og til klassen
   • Praktiske forhold
   • Studentene presenterer det de har tenkt så langt
  • Gruppearbeid i samarbeid med museet
   • Gruppen jobber med undervisningsopplegget med veiledning fra museet.

  2. GJENNOMFØRING

  Gjennomføring av undervisningsopplegget foregår som tre økter med klassen. Undervisningsopplegget skal gjennomføres i uke 42-46. Studentene har selv ansvar for å avtale eksakt tidspunkt for de tre øktene.

  Praksislærer skal vurdere studenten gjennom følgende tre økter:

  • Økt 1: Forarbeid i klassen
  • Økt 2: Museumsbesøk
  • Økt 3: Etterarbeid i klassen

  Lærer skal vurdere studenten ut ifra følgende kriterier:

  • Klasseledelse
  • Praktisk gjennomføring
  • Metoder
  • Variasjon
  • Elevenes læring

  3. ETTERARBEID

  • Innlevering av refleksjonstekst – individuelt arbeid.
   • Vurderes av faglærer ved IAKH til bestått/ikke bestått

  Eksamen

  Eksamen består av 2 deler:

  1. Deleksamen 1: Gjennomføring av undervisningsopplegget.
   • Vurderes av praksislærer.
  2. Deleksamen 2: Refleksjonstekst som tar utgangspunkt i pensum og gjennomføringen av undervisningsopplegget.
   • Vurderes av faglærer ved IAKH.

  For detaljerte innholdskomponenter i praksis, se praksiskort på semestersiden. Signert praksiskortet leveres til studieadministrasjonen på IAKH. Det kan legges i postkassen på utsiden av ekspedisjonskontoret i 4 et. på Niels Treschows hus.

  Se krav til refleksjonstekst her.

  De obligatoriske aktivitetene må være bestått for å avlegge eksamen.

  Innlevering i Inspera

  Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

  Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Emnerapporter

  Høst 2018

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Undervisning

  Hver høst

  Eksamen

  Hver høst

  Undervisningsspråk

  Norsk