PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet forener pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i et integrert temabasert og profesjonsrettet læringsløp.

Emnet er strukturert i to temaområder:

 1. Vurdering
 2. Tilpasset opplæring

Emnet bidrar til utviklingen av din teoretiske og praktiske forståelse av tilpasset opplæring og vurdering, i form av differensiert undervisning og vurdering for og av læring. Dette inkluderer innsikt i ulike vurderings- og differensieringsformer i de enkelte fagdidaktiske fag. Du får kunnskap om hvordan du kan identifisere og iverksette tiltak for å møte elevers behov og utfordringer knyttet til læring, mangfold, atferd og helse. Gjennom opplæring i forskningsmetode for lærerstudenter får du verktøy du kan bruke til å studere, analysere og videreutvikle egen profesjonsutøvelse i forbindelse med praksis.

Praksis er progresjonsbasert, veiledet og vurdert og skal gjøre det mulig for deg å forstå, reflektere over og handle i tråd med krav til den profesjonelle lærer. Praksis inngår som en integrert komponent i emnet og legger grunnlag for ditt arbeid med oppgaver underveis i emnet. I løpet av emnet skal du ha 45 dager praksis på en ungdomsskole eller videregående skole (eller voksenopplæring). Praksis gjennomføres i tett samarbeid med våre praksisskoler.

Hva lærer du?

Emnet er det siste av tre emner som samlet utgjør profesjonsfaget i det femårige integrerte Lektorprogrammet ved UiO.

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Forskningsbasert kunnskap og dybdeforståelse for

 • vurderingsteori, ulike vurderingspraksiser og utfordringer knyttet til vurdering for læring i fag
 • inkludering, tilpasset opplæring og differensiert undervisning i fag for å kunne ivareta alle elever
 • lærerens profesjonelle yrkesutøvelse og yrkesetikk
 • flerfaglig samarbeid og hvordan undervisning i fag kan tilrettelegges for elever på ulike studieprogram
 • metoder for å utforske og utvikle egen profesjonelle yrkesutøvelse

Ferdigheter til å

 • beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • anvende IKT for å fremme god læring og vurderingspraksis i fag 
 • bruke relevante metoder for å differensiere og tilpasse opplæringen
 • identifisere og iverksette tiltak i samarbeid med aktuelle instanser for å møte elevers behov, herunder å kunne identifisere tegn på læringsvansker og tegn på vold og seksuelle overgrep
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant FoU-prosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • anvende forskning og teori til å strukturere og formulere faglige resonnementer og forholde seg kritisk til informasjonskilder og forskning innenfor fagområdene

Generell profesjonsbasert kompetanse til å

 • verdsette mangfold ved å ha forventninger til elevene og bidra til alles læring basert på deres mestring og behov for faglig utvikling
 • inneha en profesjonell holdning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • samarbeide med aktører som er relevante for profesjonsutøvelsen

Opptak og adgangsregulering

Adgang til undervisning og eksamen er forbeholdt lektorstudenter som oppfyller progresjonskravene og som har opptak til emnet .

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen. Det er ikke mulig å gjennomføre emnet med redusert studieprogresjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig norsk
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Relevant for engelskdidaktikk: Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig engelsk
 • Relevant for fremmedspråkdidaktikk: Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i det gjeldende fremmedspråk

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen gis hovedsakelig i form av forelesninger og seminargrupper. Undervisningen i seminarene vektlegger studentaktive læringsformer som veksler mellom studentinnslag, diskusjoner, case-arbeid, oppgaver og øvelser.

Praksis omfatter 45 arbeidsdager. Disse er fordelt på 5 dager og 8 sammenhengende uker. Praksisplass blir tildelt og gjennomføres på en ungdomsskole eller videregående skole (eller voksenopplæring) som Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) samarbeider med om praksisopplæring.

Se «retningslinjer for langpraksis» på semestersiden for mer informasjon.

 

Obligatoriske forhold i undervisningen

 • Deltagelse i undervisning
 • Innlevering av arbeidskrav til eksamen del 2: FoU-oppgave

Se semestersiden for nærmere beskrivelse av krav til oppmøte og deltakelse i undervisning, obligatoriske komponenter og krav for godkjenning.

Gjennomførte og godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige innenfor den samme studieordningen og i maksimalt fem år.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo og praksisskoler

Eventuelle utgifter i forbindelse med undervisning

Du må påregne reiseutgifter i forbindelse med praksis. Reiseutgifter refunderes ikke.

Adgang til undervisning

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

Eksamen består av 3 deler:

 1. 45-dagers praksis
 2. FoU-oppgave i pedagogikk og fagdidaktikk B
 3. 48-timers hjemmeeksamen i pedagogikk og fagdidaktikk A

Studenter som har opptak til kun ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), avlegger både eksamen del 2 og 3 i sitt fagdidaktiske fag. Til eksamen del 2, FoU-oppgave, skal ettfagsstudenter legge opp et tilleggspensum i fagdidaktikk på 350–375 sider i samråd med faglærer.

Se semestersiden for nærmere beskrivelse av eksamensdelene.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

De obligatoriske komponentene i emnet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen del 2 og 3. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av krav til oppmøte og deltagelse i undervisning, obligatoriske komponenter og krav for godkjenning. 

Sensurordning

Det er to bedømmelsessensorer på hver eksamensdel.

Sensurering

Alle eksamensdelene må bestås for å bestå emnet.

Det gis en samlet karakter for emnet. Eksamensdel 2 vektes med 60 %, og eksamensdel 3 vektes med 40 % av karakteren.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensdel 2 kan besvares på engelsk av studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk B.

Eksamensdel 3 kan besvares på engelsk for studenter som har engelskdidaktikk som fagdidaktikk A.

Eksamensbesvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk, jfr. § 5.4.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensdel 1: Praksis vurderes med bestått/ ikke bestått.

Eksamensdel 2: FoU-oppgave og eksamensdel 3: 48-timers hjemmeeksamen bruker karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er stryk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en student ikke består en av eksamensdelene, kan denne delen avlegges på nytt etter gjeldende regler for antall forsøk. Dersom man kun avlegger deler av eksamen i ett semester, teller dette som et eksamensforsøk på hele emnet.

 

Du har to forsøk til å få godkjent/bestått praksis i Lektorprogrammet. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres jevnlig etter UiOs kvalitetssystem.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Noe undervisning kan være på engelsk.

Engelsk seminarer i engelskdidaktikk og i praksis for studenter med engelsk.

Fremmedspråk i seminarer i fremmedspråkdidaktikk og i praksis for studenter med fremmedspråk.