HIS4095L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du velger tema og veileder for masteroppgaven i ditt andre semester i sammenheng med HIS4035 – Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget.  I masterkatalogen finner du en oversikt over veiledningstilbudet ved IAKH. Veileder tildeles formelt av instituttet etter tema og tilgjengelige ressurser i det gjeldende semesteret.

Tema for masteroppgaven velges i samråd med en veileder og må være godkjent av denne. Oppgaven skal være et individuelt arbeid, som skal bygge på egne kildestudier. Det er også mulig å skrive fagdidaktiske oppgaver.

Masteroppgaven skal ha en epilog, der du argumenterer for hvordan og hvorfor masteroppgaven er relevant for undervisning i skolen. Ved behov tildeler instituttet også en biveileder med ansvar for veiledning av epilogen.

Emnet er obligatorisk for programspesialisering i historie (30-studiepoengs masteroppgave), og tas i programspesialiseringens siste semester

Hva lærer du?

 • å forholde deg aktivt og kritisk til tidligere forskning
 • å beherske historisk kildekritikk og metodelære
 • å selvstendig utvikle, avgrense og formulere et mindre forskningsarbeid som bygger på egne resonnementer og argumentasjon:
  • formulere en problemstilling og fordype deg i et avgrenset emne, som er relevant for skolens læreplanmål.
  • velge ut, samle inn og vurdere kilder for å belyse en begrenset historisk problemstilling, og på bakgrunn av dette analysere et materiale.
  • presentere dine analyser i et klart og tilgjengelig språk
 • å være fortrolig med historiefagets forskningsetiske normer, og følge akademiske regler for kildebruk og referanser

å vurdere og vise hvordan kilder kan brukes i undervisningen i skolen, gjennom å skissere et undervisningsopplegg med utgangspunkt i masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter på lektorprogrammet med programspesialisering i historie. 

Overlappende emner

Undervisning

Masteroppgaven skrives under veiledning. Studenten inngår avtale om veiledning i andre semester av programspesialiseringen.

Studenten skal skrive en masteroppgave som kan knyttes til et eller flere av disse begrepene: demokrati, bærekraft, medborgerskap. Studenten kan velge tema for masteroppgaven innenfor bestemte temaer, som er valgt ut med særlig tanke på relevans for undervisning i skolen, og med et materiale som lar seg behandle innenfor rammene av masteroppgavens omfang. Se masterkatalogen for mer informasjon.


Veiledning

Frist for å levere søknad om veileder for nye masterstudenter er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret.

Veilederen er normalt fast ansatt ved IAKH. Veileder og student møtes jevnlig for å drøfte problemstillinger knyttet til arbeidet med masteroppgaven. Det er obligatorisk med veiledning på masteroppgaven i historie.

Veileders hovedoppgaver er:

 • å gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling
 • å drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • å gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.)
 • å drøfte opplegg og gjennomføringen av framstillingen (disposisjon, språklig form, dokumentasjon, etc.)
 • å holde seg orientert om progresjonen i mastergradsstudentenes arbeid

Se mal for veiledningskontrakten for både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet.

Studentene oppfordres til å delta aktivt i det faglige miljø og ha kontakt med flere enn veileder i arbeidet med masteroppgaven.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet innleveringssemesteret: 

For å kunne levere oppgaven må kandidaten fylle inn opplysningsskjema til eksamen innen 1. oktober ved innlevering av oppgave i høstsemesteret og innen 1. mars for innlevering av oppgave i vårsemesteret. Opplysningsskjemaet skal inneholde et resymé av oppgaven og veileder skal være kjent med at du skal levere.


Formelle krav til masteroppgaven

Masteroppgavens omfang: 

 • 40-50 sider medregnet epilog.
 • Eventuelle vedlegg og litteraturlisten medregnes ikke i disse.

Masteroppgaven skal ha en epilog der studenten skisserer, reflekterer over og konkretiserer hvordan masteroppgaven kan brukes i undervisning i skolen. I epilogen skal studenten vise hvordan masteroppgaven kan knyttes til læreplanen, og hvordan læreren kan

 • bruke kildene som inngang til arbeid med et historisk tema
 • bruke den historiske framstillingen av et tema som inngang til å arbeide med forskjellige kildetyper, som f.eks.: arkiv, aviser / magasiner, fotografier, filmsnutter

Epilogen skal være på 6-10 sider

Én side regnes til 2300 tegn (uten mellomrom) med halvannen linjeavstand i en standard skrifttype (f.eks. Times New Roman).

Fotnoter og litteraturliste skrives i henhold til Chicago-fotnotestil (Chicago A).

Masteroppgaven skal ha en forside. Denne skal inneholde oppgavens tittel, navn på forfatter, år og semester for innlevering og navn på institutt (Institutt for arkeologi, konservering og historie, IAKH) og universitet (UiO).

For mer informasjon, se regler og retningslinjer for masteroppgaven i historie.

Innleveringsfrist for oppgaven settes til første halvdel av mai i vårsemesteret, og første halvdel av november i høstsemesteret. Dato kunngjøres på emnets semesterside.

Innlevering

Masteroppgaven skal leveres i DUO, i Inspera og i fysisk (innbundet) format innen fristen (eksamensdatoen) som står på semestersiden.

Når oppgaven er klar for innlevering, må du konvertere oppgaven til en PDF-fil. Oppskrift for konvertering til PDF.

Trykk av masteroppgaven:

 • oppgaven skal leveres ferdig trykket og innbundet i tre eksemplarer på ekspedisjonskontoret innenfor åpningstiden (4. etasje Niels Treschows hus).
 • Instituttet dekker kostnaden for trykk av sju eksemplarer av oppgaven i svart/hvitt med inntil tre fargesider dersom den trykkes av universitetets trykkeri Reprosentralen.

Informasjon om fremgangsmåte for trykk hos Reprosentralen.

Opplasting i DUO:

 • Før du leverer oppgaven fysisk på ekspedisjonskontoret må oppgaven i sin helhet, samt et sammendrag, lastes opp i DUO, Digitale utgivelser ved UiO. Dette gjøres via StudentWeb. Kandidaten må vise at oppgaven er levert i DUO når den fysiske versjonen leveres inn.
 • OBS! Fra høsten 2019 må masteroppgavene også leveres i Inspera

Muntlig eksamen

Kandidaten skal ha en oppsummerende samtale der sensorene begrunner karakteren og drøfter det skisserte undervisningsopplegget med kandidaten. Muntlig eksamen er ikke justerende på karakteren, men må være gjennomført for at kandidaten skal ha bestått masteroppgaven og oppnådd graden.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk