KONS4038 – Konservering av uorganisk materiale I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg de teoretiske og praktiske sider ved inngripende konservering av alle typer museumsgjenstander som inneholder keramikk, stein, gips og glass.

Emnets formål er å gi studentene mulighet til å utvikle dyptgående forståelse av de viktigste prinsipper og metoder innen konservering av keramikk, stein, gips og glass, samt å opparbeide seg grunnleggende praktiske ferdigheter i behandlingen av denne type gjenstander.

Temaer som gjennomgås er de kjemiske og fysiske egenskaper av keramikk, stein, gips og glass, de forskjellige nedbrytningsprosesser som kan finne sted og hvordan de vil påvirke disse materialer samt diagnostiske metoder for å bedømme tilstand, årsaker, omfang og å anslå deres fremtidige stabilitet.

Videre undervises det i en rekke metoder og materialer for rengjøring, stabilisering, konsolidering og eventuelt rekonstruksjon av keramikk, stein, gips og glass. Betydningen av forskning og konserveringsetikk blir vektlagt gjennom hele kurset.

Emnet bygger på KONS3060 – Gjenstandsteknologi,KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold og KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført) / KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført).

Hva lærer du?

Etter gjennomføring av emnet, er det forventet at studentene skal være i stand til å:

  • Forstå de kjemiske og fysiske egenskaper til keramikk, glass, stein og gips
  • Skille mellom fenomener som skyldes produksjonsmetoder og forandringer av materielle egenskaper forårsaket av naturlig aldring eller bruk av gjenstanden
  • Anvende et hierarki av diagnostiske metoder for å forklare og dokumentere ulike strukturelle skadetyper, årsaker, nedbrytningsprosesser og deres omfang
  • Utarbeide en konserveringsstrategi basert på resultater av forundersøkelser og i henhold til etiske konserveringsprinsipper
  • Problematisere og diskutere foreslått behandling i forhold til relevant litteratur
  • Utføre behandlingen og tilpasse tilnærmingen hvis nødvendig
  • Begrunne ulike behandlingstiltak og evaluere resultatet
  • Kommunisere samtlige resultater ved å benytte akademisk terminologi og fremstillingsform

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet kan kun tas av studenter på Gjenstandskonservering (studieretning).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på 40-gruppe – Bevaring og gjenstandskunnskap (40BEVG) og 40-gruppe – Konservering,grunnkurs (40KONS) (nedlagt) eller 80-gruppe – Kulturarv og bevaringskunnskap (80KUBE)

Gode leseferdigheter i norsk og engelsk

Undervisning

Emnet går over ett semester og undervises i form av seminarer, forelesninger, lab-øvelser og ekskursjoner med tema museer som arbeidsplass. I tillegg til det teoretiske aspektet, består kurset av en stor praktisk del hvor studentene skal arbeide med gjenstander både under veiledning og selvstendig.

Undervisningen i emnet er svært viktig og det er påkrevd at studentene møter på minst 75 % av undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Norsk eller engelsk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver høst fra 2008

Eksamen

Annenhver høst fra 2008

Undervisningsspråk

Norsk