Dette emnet er nedlagt

ANT3090 – Antikk kultur: bacheloroppgave

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet skal du skrive en større antikkvitenskapelig oppgave (programoppgave) hvor du skal utnytte og forene fagfordypningen din med det antikkvitenskapelige grunnemnet, ANT1100 – Antikkens verden, eventuelt i tillegg til å gjøre bruk av grunnleggende ferdigheter i klassisk filologi fra ANT1101 – Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter (nedlagt).

Ditt valg av språkfordypning i gresk eller latin vil virke inn på dine muligheter til valg av problemstilling til oppgaven.

Emnet har intensiv, veiledningsbasert undervisning med gruppesamlinger og veiledning over nett (Fronter/e-post) som skal føre til en semesteroppgave over et selvvalgt tema knyttet til ditt fordypningsfags plass i antikkvitenskapen.

Hva lærer du?

Etter at emnet er gjennomført og eksamen bestått skal du kunne:

  • Formulere en avgrenset problemstilling innenfor ditt fordypningsfag
  • Identifisere det primære materiale/de primærkilder som danner grunnlaget for drøftingen av problemstillingen
  • Spore relevant sekundærlitteratur, trekke den inn i drøfting av problemstillingen og forholde deg kritisk til den
  • Identifisere forskjellige tilnærminger til problemstillingen samt deres faglige premisser
  • Velge riktig(e) metode(r) for å tilnærme deg din problemstilling

Opptak og adgangsregulering

Det er kun kvalifiserte studenter på bachelorprogrammet i antikk kultur og klassiske språk med opptak til og med høsten 2014 som kan få plass på dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

NB: Vi krever at studenter som har innføring i gresk, skriver en oppgave knyttet til greske primærkilder, mens studenter som har innføring i latin, skriver en oppgave knyttet til romerske primærkilder. (Vi krever ikke at alle oppgaver skal benytte tekstlige kilder, men kulturell kunnskap kommer også med språkforståelse.)

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du tar ANT3090 – Antikk kultur: bacheloroppgave (nedlagt) i det siste semesteret av bachelorgraden din.

Undervisning

Undervisningen består av to gruppesamlinger og veiledning:

1) Første samling er helt i begynnelsen av semesteret. Før gruppesamling må du tenke på problemstillinger du kan tenke deg å arbeide med.

Et par uker etter den første samlingen skal du levere en prosjektskisse med fullstendig problemstilling i Fronter. Du får tilbakemelding på problemstilling og skisse fra emnelærer og leverer deretter en bearbeidet prosjektskisse til godkjenning i Fronter. På bakgrunn av godkjent prosjektskisse får du tildelt veileder.

2) I forkant av andre samling må du levere et utkast i Fronter.

På andre samling skal du og dine medstudenter gi og få tilbakemelding og kommentarer til utkastet. Etter denne samlingen fortsetter du kontakten med din tildelte veileder og arbeidet med bacheloroppgaven fram mot innlevering i slutten av semesteret.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende Obligatoriske undervisningsaktiviteter

  • obligatorisk frammøte og deltagelse på fellessamlingene
  • obligatorisk innlevering av prosjektskisse i to omganger
  • obligatorisk utkast i forkant av fellessamling nummer to

All innlevering skjer i Fronter og vi forventer at du møter forberedt og deltar aktivt i undervisningenen. Samtidig har du krav på veiledning fra tildelt veileder i løpet av arbeidet med oppgaven. For at du skal kunne få veiledning må du imidlertid rette deg etter de frister og tilbakemeldinger som veilder gir.

De obligatoriske aktivitetene er direkte knyttet til det aktuelle semesterets undervisning og er derfor kun gyldig i det ene semesteret.

Eksamen

Semesteroppgave på 10 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste eller eventuelle vedlegg. Semesteroppgaven skal du levere i Fronter

Alle undervisning og aktiviteter knyttet til denne må være gjennomført og godkjent for at oppgaven skal bli vurdert.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle emneevalueringene på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet går siste gang våren 2017.

Eksamen

Emnet går siste gang våren 2017.

Undervisningsspråk

Norsk