EKUL4002 – Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en grundig forberedelse til masteroppgaven som skal skrives i fjerde semester, og skal munne ut i en prosjektbeskrivelse for oppgaven. Prosjektideen som skal utvikles må være faglig relevant på programmet, og tema og materiale skal hentes fra et område studenten har en fordypning i.

Emnet dreier seg om utforming av et prosjekt innenfor europeisk tekst- og kunnskapskultur. Det har følgende komponenter:

 1. fra idé til problemstilling og prosjektplan
 2. søk etter kilder og sekundærlitteratur
 3. digitale verktøy i håndtering av kunnskap
 4. forskningsetiske utfordringer krav til masteroppgaven
 5. organiseringen av arbeidet med masteroppgaven

Hva lærer du?

 • hvordan et humanistisk prosjekt utvikles
 • å formulere en faglig problemstilling, avgrense et materiale og vurdere hvilken teoretisk og metodisk innfallsvinkel som er egnet til formålet
 • å finne informasjon og bruke bibliotekskataloger og elektroniske databaser,
 • kjenne til og kunne bruke digitale verktøy i din håndtering av kunnskap
 • akademiske og etiske prinsipper som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterprøvbarhet og etterrettelighet
 • hvordan en masteroppgave planlegges og gjennomføres i praksis

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må ha opptak til masterprogrammet i europeisk kultur for å få ta dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

EKUL4000 – Europa som historisk kunnskapsfellesskap og ett nærlesningsemne i europeisk kultur

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du tar dette emnet i andre semester, samtidig med EKUL4001 – Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur. Sekundært, dersom du har søkt om og er innvilget redusert studieprogresjon, kan du ta dette emnet etter EKUL4001 – Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur.

Undervisning

Undervisningen gis som:

 • seminarer
 • praktiske øvelser i form av to kvalifiseringsoppgaver: én gruppeoppgave, og én individuell oppgave
 • besøk ved aktuelle arkiv, samlinger og bibliotek.

Du må delta aktivt i undervisningsopplegget, individuelt og i grupper.

For å kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

 • frammøte i minst 70 % av undervisningen
 • oppmøte til én times veiledning (med mentor) på prosjektbeskrivelsen
 • To kvalifiseringsoppgaver: én gruppeoppgave og én individuell oppgave

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Semesteroppgave i form av prosjektbeskrivelse av ditt masterprosjekt.

Endelig prosjektbeskrivelse skal leveres til vurdering senest innen utgangen av semesteret. Godkjent litteraturliste skal inngå i den endelige prosjektbeskrivelsen.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven og at utkastet tilfredsstiller visse minimumskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt i forbindelse med undervisningen.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk